Budgetförslag 5/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 5/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägget till Ålands budget år 2022.

 

Den pågående energikrisen har lett till snabbt och kraftigt stigande elpriser och utmaningar för såväl kunder som elbolag. Staten planerar för närvarande flera åtgärder som riktar in sig på att underlätta läget för elkunderna genom bland annat att mervärdesskattesatsen på elenergi avses sänkas och dessutom bereds ett separat elavdrag i beskattningen och ett tidsbundet elstöd. I förslaget till tredje tillägg till statsbudgeten för år 2022 föreslås anslag och fullmakter i form av lån och garantier. Landskapsregeringen bedömer att det parallellt med statens låne- och garantiprogram kan behövas en möjlighet att bevilja landskapsgaranti eller lån.

 

I föreliggande tilläggsbudgetförslag ingår därför en anhållan om fullmakt att bevilja landskapsgaranti eller lån om sammanlagt 15 miljoner euro för att säkerställa att likviditeten för företag på Åland verksamma inom handeln med el är tryggad.

 

Energirådgivningen är ett sätt att främja utsläppsminskning eftersom den understöder konsumenter, kommuner eller företagare att ta nästa steg mot ökad energieffektivitet och förnybar energi. Under överseende av energikommissionen vidtar landskapsregeringen åtgärder för att stärka energirådgivningen.

 

Till följd av den snabba inflationen och prisökningarna föreslår landskapsregeringen att barnbidragslagen ändras så att ensamförsörjartillägget höjs från 60 euro till 80 euro per barn och månad. Dessutom föreslås att studiestödslagen ändras så att en tillfällig extra indexjustering om 3,5 % av studiestöden görs retroaktivt från den 1 augusti.

 

I enlighet med avsiktsförklaringen i andra tilläggsbudgeten föreslår landskapsregeringen att landskapsandelarna höjs med närmare 2,1 miljoner euro för hela år 2022.

 

I andra tilläggsbudgeten för innevarande år berörde landskapsregeringen den snabba ökningstakten på priser, i synnerhet på livsmedel, drivmedel och energi. Det kan konstateras att prisökningarna fortsättningsvis är stora, även om pristoppen på bränslekostnaderna inföll under sommaren varefter priserna sjunkit något. Landskapsregeringen återkommer i ett senare förslag till tilläggsbudget med förslag på finansiering av dessa kostnadsökningar.

 

För närvarande råder en mycket stor efterfrågan av stöd för främst installation av solceller och landskapsregeringen föreslår att redan anvisade anslag utökas med ytterligare 750.000 euro. Produktionsstödet för el minskas med motsvarande belopp.

 

Ålandsdelegationen beslutade den 21 juli 2022 att bevilja landskapet drygt 17,5 miljoner euro med anledning av de väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som Covid-19-pandemin orsakade landskapet år 2020. Republikens president ska inom tre månader stadfästa delegationens beslut oförändrat eller lämna beslutet utan stadfästelse. Beslutet är ännu inte stadfäst varför landskapsregeringen återkommer i ärendet vid senare tillfälle.

Föreliggande förslag

I och med tillägget har hittills under år 2022 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

     att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2022 samt

     att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor kunna bevilja företag på Åland verksamma inom handeln med el landskapsgarantier såsom proprieborgen för likviditetslån som upptas och lån ur landskapets medel för att säkra betalningar av elinköp och

     att lagtinget ger landskapsregeringen fullmakt att fram till 31.12.2023 bevilja garantier och lån uppgående till sammanlagt högst 15.000.000 euro för detta ändamål.

 

Mariehamn den 7 september 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

__________________

 

 

 

Anslag

Inkomster

 tb 2022

 tb 2022

 

 

 

 

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

100

Lagtinget

0

0

112

Lagtingets övriga utgifter

15 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

15 000

0

130

Ålands delegation i Nordiska rådet

-15 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-15 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-2 170 000

0

410

Övriga sociala uppgifter

-51 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-51 000

0

415

Kommunernas socialvårdsområde

-2 089 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-2 089 000

0

430

Allmän miljövård

10 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

10 000

0

470

Miljöhälsovård

-40 000

0

47000

Miljöhälsovård

-40 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-121 000

0

502

Studiestöd

-121 000

0

50200

Studiestöd (F)

-121 000

0

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-4 000

4 000

615

Främjande av livsmedelsproduktion

0

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

0

0

621

Europeiska Unionen - ERUF och ESF

-4 000

4 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-4 000

4 000

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-610 000

0

700

Allmän förvaltning

-20 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-20 000

0

715

Bostäder och byggande

-750 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-750 000

0

720

Samhällsteknik

750 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF)

750 000

0

745

Oljeskydd

-25 000

0

74500

Oljeskydd

-25 000

0

750 - 751

Kostnader för sjötrafik

-565 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

-565 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

1 100 000

0

825

Ålands polismyndighet

-66 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-66 000

0

826

Ålands ombudsmannamyndighet

-10 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-10 000

0

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-24 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-24 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

1 200 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

1 200 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-1 805 000

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

32 000

892

Finansiella poster

0

32 000

89200

Finansiella poster (F)

0

32 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

32 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-15 000 000

81 000

9340

Särskilda lån och investeringar

-15 000 000

81 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

0

81 000

934080

Övriga lån (F)

-15 000 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-15 000 000

81 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-16 805 000

117 000

 

 


Detaljmotivering - Verksamhet och överföringar

100 Lagtinget

112 Lagtingets övriga utgifter

11210 Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

Organisation: 11210 BSPC, Östersjösamarbete    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-1 747

-24 000

 

15 000

Anslag netto

-1 747

-24 000

 

15 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning av anslaget med 15.000 euro. Se även moment 13010.

130 Ålands delegation i Nordiska rådet

13010 Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

Organisation: 13010 Nordiska Rådet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

8

 

 

 

Kostnader

-7 840

-33 000

 

-15 000

Anslag netto

-7 832

-33 000

 

-15 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning av anslaget med 15.000 euro.

Utgifter

Ökningen motiveras med att lagtinget stod som värd för ett icke planerat sommarmöte för ett av Nordiska rådets utskott. Ökningen finansieras med en motsvarande minskning av kostnaderna för lagtingets Östersjösamarbete, moment 11210.


 

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

410 Övriga sociala uppgifter

41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

Organisation: 41010 Övr sociala uppg, överföring    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-12 548 275

-13 335 000

 

-51 000

Anslag netto

-12 548 275

-13 335 000

 

-51 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 51.000 euro.

Utgifter

För barnbidrag i enlighet med landskapslag (1994:48, inklusive ändring 2019/55) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen upptogs i 2022 års grundbudget ett anslag om 9.300.000 euro. Landskapsregeringen avser avge ett lagförslag om ändring av landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen vilket överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1991:71).

Som ett led i arbetet att stärka situationen för de ekonomiskt utsatta föreslås barnbidragslagen ändras så att ensamförsörjartillägget höjs från 60 euro till 80 euro per barn och månad. Detta är en riktad insats till en grupp där risken för socioekonomisk utsatthet är hög. Antalet barn beräknas till cirka 850 och beräknat tilläggsbehov under år 2022 är maximalt 51.000 euro eller 17.000 euro/månad fr.o.m. den månad ändringen kan träda i kraft. Den föreslagna höjningen av ensamförsörjartillägget beräknas därmed öka landskapets utgifter för barnbidrag med 204.000 euro per år.

415 Kommunernas socialvårdsområde

41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F)

Organisation: 41500 LR andel o stöd socialv omr    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-8 868 862

-8 400 000

 

-2 089 000

Anslag netto

-8 868 862

-8 400 000

 

-2 089 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 2.089.000 euro.

Utgifter

Med anledning av att kommunernas självfinansiering har ökat föreslås en höjning av landskapsandelarna. Landskapsregeringen har även erfarit att förtroendevalda och personal inom den kommunala sektorn har påtalat behoven av resursförstärkning inom äldreomsorgen. Genom att öka den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorg uppmanar landskapsregeringen samtidigt kommunerna att kanalisera den ökade finansieringen till kommunernas äldreomsorg. Ökningen verkställs genom ett förslag om att ersättningsgraden justeras uppåt. De befintliga ersättningsintervallen mellan regionerna fasta Åland, skärgård och ytterskärgård bibehålls. Den uppskattade kostnadseffekten uppskattas till nära 2.089.000 euro. Landskapsandelen för äldreomsorgen föreslås justeras retroaktivt fr.om. ingången av år 2022. Ökningen är temporär för år 2022.

Landskapsregeringen avser avge ett lagförslag om ändring av landskapslag (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna vilket överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1991:71).

430 Allmän miljövård

43000 Allmän miljövård, verksamhet

Organisation: 43000 Allmän miljövård    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-60 185

-116 000

 

10 000

Anslag netto

-60 185

-116 000

 

10 000

Budgetmotivering

Föreslås minskat anslag om 10.000 euro.

Utgifter

Anvisat anslag för bränslekvalitetskontroller kommer inte att nyttjas då ingen överenskommelseförordning med riket i frågan ännu nåtts.

470 Miljöhälsovård

47000 Miljöhälsovård

Organisation: 47000 Miljöhälsovård    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-90 127

-70 000

 

-40 000

Anslag netto

-90 127

-70 000

 

-40 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 40.000 euro.

Utgifter

På grund av nytt utbrott av fisksjukdomen IHN (infectious haematopoietic necrosis) på Åland under år 2022 behövs resurser för planering, avlivning, sanering och uppföljning i form av laboratorieanalyser och övervakning på plats. Därtill har kommissionen krävt utökad provtagning för varroa-kvalstret som drabbar bin, för att en utrotning av kvalstret ska kunna konstateras av kommissionen och Åland igen kan deklareras som varroafritt område.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

502 Studiestöd

50200 Studiestöd (F)

Organisation: 50200 Studiestöd    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

39 335

80 000

 

 

Kostnader

-8 039 759

-8 251 000

-300 000

-121 000

Anslag netto

-8 000 424

-8 171 000

-300 000

-121 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 121.000 euro.

Utgifter

För närvarande råder en situation med snabbt ökande konsumentpriser varför landskapsregeringen föreslår en extra åtgärd för att stärka den ekonomiska situationen för studerande. Landskapsregeringen föreslår att en extra indexjustering om 3,5 % görs av studiestöden för perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. Tilläggsanslaget som föreslås i föreliggande tilläggsbudget har dimensionerats för att täcka den beräknade merkostnaden för höstterminen 2022 till följd av den extra indexjusteringen.

Landskapsregeringen avser därför avge ett lagförslag om ändring av landskapslag (2006:71) om studiestöd vilket överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1991:71).

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

615 Främjande av livsmedelsproduktion

61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

Organisation: 61500 Främj av livsmedelsproduktion    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-20 743

-1 240 000

-475 000

 

Anslag netto

-20 743

-1 240 000

-475 000

 

Budgetmotivering

Föreslås att motiveringen kompletteras enligt nedanstående.

Utgifter

I andra tilläggsbudgeten upptogs ett anslag om 475.000 euro för införande av ett nationellt stöd till husdjursgårdar med syfte att säkerställa produktionsförutsättningarna inom mjölkproduktionen och kalvuppfödningen tills det att marknaden kompenserat kostnadshöjningarna inom näringen. Efter genomförande av stödet till mjölk- och kalvproduktionen finns 96.500 euro outnyttjade medel för detta ändamål. Landskapsregeringen föreslår därför att anslaget också kan användas för ett kostnadsersättningsstöd med EU:s de minimisregelverk som grund för inköp av foder till husdjursgårdar med anledning av den omfattande torkan under odlingssäsongen 2022.

621 Europeiska Unionen - ERUF och ESF

Den så kallade React – EU förordningen godkändes av Europaparlamentet och Rådet den 23 december 2020. Den 12 februari 2021 fattade Kommissionen beslut om finansiering för år 2021 där Finland tilldelades 134.511.648 euro (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf och Europeiska socialfonden, ESF) varav 726.363 euro (0,54 %) tillföll Åland (TB 2 2021). I budgeten för år 2022 upptog landskapsregeringen återhämtningsfinansiering för år 2022 om totalt 194.000 euro fördelat som 97.000 euro på ESF och 97.000 euro på Eruf, utifrån de antaganden som var kända hösten 2021.

Kommissionens beslut om tilldelning för år 2022 omfattade slutligen 197.868 euro. Landskapsregeringen har genom en programändring fördelat det totala beloppet om 197.868 euro till ESF. Landskapsregeringen bedömde det mest ändamålsenligt att koncentrera de begränsade medlen till ESF för att kunna nå de unga där ännu onormalt höga arbetslöshetssiffror rapporterats. Programändringen har godkänts av Kommissionen den 30.5.2022 (C(2022) 3640).

62100 Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

Organisation: 62100 EU, ERUF och ESF 2014-2020    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

1 514 373

194 000

 

4 000

Kostnader

-2 303 321

-194 000

 

-4 000

Anslag netto

-788 948

0

 

0

Budgetmotivering

Föreslås en inkomst om 4.000 euro och motsvarande anslag om 4.000 euro för genomförande av återhämtningsåtgärder.

Inkomster

Föreslås en inkomst om 4.000 euro upptas för återhämtningsfinansiering från ESF samt att redan budgeterade inkomster om 163.181 euro överförs från Eruf till ESF.

Utgifter

Föreslås ett utökat anslag om 4.000 euro för återhämtningsfinansiering samt att av redan anvisat anslag överförs 163.181 euro från Eruf till ESF.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

700 Allmän förvaltning

70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 70010 Infrastruktur, verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

102 111

33 000

 

 

Kostnader

-2 048 411

-2 486 000

-85 000

-20 000

Anslag netto

-1 946 300

-2 453 000

-85 000

-20 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser kostnader för åtgärder för att stärka energirådgivningen.

715 Bostäder och byggande

71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

Organisation: 71500 Stöd byggn relaterade åtg    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-507 860

-380 000

-250 000

-750 000

Anslag netto

-507 860

-380 000

-250 000

-750 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 750.000 euro.

Utgifter

I grundbudgeten och andra tillägget till budgeten för år 2022 har sammanlagt ca 600.000 euro avsatts till understöd för tillgänglighetsanpassningar och klimatvänliga åtgärder. För närvarande råder en mycket stor efterfrågan av stöd för främst installation av solceller och redan anvisade anslag är inte tillräckliga under år 2022. Landskapsregeringen föreslår därför att anslaget utökas med ytterligare 750.000 euro. Moment 72010 minskas med motsvarande belopp.

720 Samhällsteknik

72010 Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF)

Organisation: 72010 Främj hållbar energiomställn    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-204 235

-1 800 000

250 000

750 000

Anslag netto

-204 235

-1 800 000

250 000

750 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 750.000 euro.

Utgifter

Behovet av anslag för produktionsstöd för el bedöms vara lågt varför anslaget föreslås minskat med 750.000 euro.

745 Oljeskydd

74500 Oljeskydd

Organisation: 74500 Oljeskydd    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-121 967

-158 000

 

-25 000

Anslag netto

-121 967

-158 000

 

-25 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 25.000 euro.

Utgifter

Anslaget föreslås användas för upprätthållande och genomförande av oljeskyddsplan. Oljeskyddsberedskapen sköts i samarbete med räddningsmyndigheterna och Ålands Sjöräddningssällskap r.f. I samband med sjöräddningssällskapets installation av ny däckskran, avsedd att användas för oljebekämpning, uppstod vissa ej budgeterade tilläggskostnader.

750 - 751 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik

Organisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

1 433 495

1 100 000

 

 

Kostnader

-14 118 947

-15 986 000

 

-565 000

Anslag netto

-12 685 452

-14 886 000

 

-565 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 565.000 euro.

Utgifter

Ålands tingsrätt har 16.6.2022 meddelat dom i ärende L20/1157 rörande uppsägning av avtalet med ett konsortie bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab om trafik mellan Svinö i Lumparlands kommun och Mellanholm i Föglö kommun. De direkta kostnaderna på grund av avtalets uppsägning uppgår till 496.976,97 euro. Eftersom de direkta kostnaderna inte är föremål för besvär har tingsrättens dom till denna del vunnit laga kraft. Landskapsregeringen har därmed fattat beslut om att utbetala ersättningen om 496.976,97 euro jämte dröjsmålsränta.

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

Organisation: 82500 Ålands polismyndighet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

593 263

428 000

 

 

Kostnader

-8 560 395

-9 466 000

 

-66 000

Anslag netto

-7 967 132

-9 038 000

 

-66 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 66.000 euro.

Utgifter

I och med det försämrade säkerhetsläget i Europa efter Rysslands anfall mot Ukraina har Ålands polismyndighets behov av att anpassa myndighetens verksamhet till den förändrade säkerhetssituationen ökat. Situationen har resulterat i kostnader som varken varit planerade eller budgeterade för år 2022. Landskapsregeringen föreslår att polismyndighetens anslag ökas för införskaffning av utrustning relaterat till situationer som det förändrade säkerhetsläget kan medföra samt därtill hörande utbildning för att hantera utrustningen.

826 Ålands ombudsmannamyndighet

82600 Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

Organisation: 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

46 000

46 000

 

 

Kostnader

-227 947

-236 000

 

-10 000

Anslag netto

-181 947

-190 000

 

-10 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.000 euro.

Utgifter

Tillägget avser vissa i grundbudgeten obudgeterade poster samt oförutsedda nödvändiga kostnader som kommer under hösten.

848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

Organisation: 84810 ÅMHM, verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

560 260

529 000

 

 

Kostnader

-2 253 227

-2 287 000

 

-24 000

Anslag netto

-1 692 967

-1 758 000

 

-24 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 24.000 euro under momentet.

Utgifter

Tillägget avser vissa i grundbudgeten obudgeterade poster samt oförutsedda nödvändiga kostnader.

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

Organisation: 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-8 576 532

-9 700 000

-10 000

1 200 000

Anslag netto

-8 576 532

-9 700 000

-10 000

1 200 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 1.200.000 euro.

Utgifter

Arbetslösheten och därmed behovet av anslag för arbetslöshetsersättningar har minskat i en snabbare takt än vad som antogs vid uppgörandet av grundbudgeten för år 2022. Vid tidpunkten för uppgörandet av föreliggande förslag till tilläggsbudget bedöms anslaget för arbetslöshetsersättningar därför kunna minskas med 1.200.000 euro, varvid även beaktats merkostnader till följd av en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex blir direkt gällande från och med 1.8.2022 även i landskapet med stöd av 10a § landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

892 Finansiella poster

89200 Finansiella poster (F)

Organisation: 89200 Finansiella poster    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Intäkter

2 022 201

875 000

 

32 000

Kostnader

-372 705

-710 000

 

 

Anslag netto

1 649 496

165 000

 

32 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade intäkter om 32.000 euro.

Inkomster

Tillägget avser försäljningsvinst i samband med avyttring av 240 stycken andelar i Ålands Vindenergi Andelslag. Andelarna såldes för 470 euro per styck. Försäljningsinkomsten motsvarande balansvärdet upptas under moment 934000.


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9340 Särskilda lån och investeringar

934000 Övriga finansinvesteringar (R)

Organisation: 934000 Övriga finansinvesteringar    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Anslag netto

-1 065 000

-739 000

 

81 000

Budgetmotivering

Under momentet upptas ett tillägg om 81.000 euro.

Inkomster

Tillägget motsvarar balansvärdet för 240 stycken andelar i Ålands Vindenergi Andelslag, vilka har avyttrats. Se även moment 89200.

934080 Övriga lån (RF)

Organisation: 934080 Övriga lån    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 2 2022

Förslag tb 3 2022

Anslag netto

2 827 711

22 214 000

 

-15 000 000

Budgetmotivering

Föreslås anslag och fullmakter i enlighet med nedanstående.

Fullmakt

I förslaget till tredje tillägg till statsbudgeten för år 2022 föreslås anslag och fullmakter för att staten i form av lån och garantier ska kunna trygga det likviditetsbehov som gäller kraven för de säkerheter för derivatavtal som elbolag använder vid skydd av elavtal. Med tanke på landets ekonomi, ett fungerande samhälle och landets försörjningsberedskap ser statsrådet det som ytterst viktigt att säkerställa att elmarknaden fungerar under alla omständigheter. Eftersom åtgärderna vidtas inom ramen för försörjningsberedskapen för att trygga den internationella handeln med el gör landskapsregeringen bedömningen att åländska elbolag kan ingå i statens låne- och garantiprogram, förutsatt att villkoren utformas på ett sådant sätt att de fungerar även för de åländska bolagen. Vid beredningen av föreliggande förslag till tilläggsbudget har riksdagen ännu inte fattat beslut om statens tredje tilläggsbudget.

Med beaktande av att den slutliga utformningen av statens låne- och garantiprogram inte ännu är klar bedömer landskapsregeringen att det parallellt med statens låne- och garantisystem finns behov av en fullmakt för landskapsgaranti som landskapsregeringen kan bevilja för att säkerställa att likviditeten för företag på Åland verksamma inom handeln med el är tryggad. Priserna på el är för närvarande mångdubbelt högre än normalt och det sätter därför även stor press på elbolagens likviditet och säkerheter. Den fysiska elen som köps från marknaden ska betalas löpande varje vecka, medan kunderna betalar med flera veckors eftersläpning. Utgående från idag kända uppgifter torde de veckovisa betalningarna för el öka kraftigt mot slutet av året och därmed behovet av likviditet och säkerheter tills kunderna betalat för elen och elbolagen erhållit avräkning på prissäkringar. Kraven på säkerheter för elbolag för att få låna pengar har ökat i och med den större efterfrågan på lån generellt inom branschen.

För att säkra elbolagens tillgång till likviditet föreslår landskapsregeringen att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor kunna bevilja företag på Åland verksamma inom handeln med el landskapsgarantier såsom proprieborgen för likviditetslån som upptas och lån ur landskapets medel för att säkra betalningar av elinköp.

Föreslås att lagtinget ger landskapsregeringen fullmakt att fram till 31.12.2023 bevilja garantier och lån uppgående till sammanlagt högst 15.000.000 euro för detta ändamål. Garantierna och lånen beviljas i enlighet med EU:s statsstödsregler.

 


 

Bilaga