Budgetförslag 6/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 6/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till fjärde tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat att

-          projekteringen av en ny Vårdöbro inleds

-          oljeskyddsutrustning anskaffas i enlighet med förhandsbesked som kommit från oljeskyddsfonden

-          ersättning för skolgångskostnader utanför Åland till följd av barnskyddsplacering upptas samt

-          medel för produktionsbaserad ersättning för vindkraft upptas.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 0 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats 369.860.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015.

 

 

Mariehamn den 28 augusti 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1:        Resultaträkning Budget 2015

Bilaga 2:        Kassamedel 2003 - 2015

 

 


 

Anslag

tb 2015

Inkomster

tb 2015

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-10 000

0

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-10 000

0

22500

Främjande av integration

-10 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-20 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-20 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-20 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

0

75010

Upphandling av sjötrafik

0

8

FRISTÅENDE ENHETER

0

0

871

REDERIVERKSAMHET

0

0

87100

Rederienheten, verksamhet

0

0

8

MYNDIGHETER

-85 000

25 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-35 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-35 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-50 000

25 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-50 000

25 000

Verksamhet sammanlagt

-115 000

25 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

-463 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-363 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-363 000

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-100 000

0

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

-100 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

-20 000

0

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-20 000

0

52000

Grundskoleväsendet (F)

-20 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-24 000

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

0

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-24 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-24 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-570 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-570 000

0

72010

Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)

-570 000

Överföringar sammanlagt

-1 077 000

0

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

Avdelning 9

890

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

 

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

0

-505 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

-505 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

-505 000

894

RESERVER OCH FONDER

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

0

-505 000

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

610 000

1 062 000

9745

OLJESKYDD

-562 000

1 062 000

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

-562 000

1 062 000

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN

-50 000

0

975000

Fartygs- och färjinvesteringar (R)

-50 000

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

1 222 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

1 222 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

610 000

1 062 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-582 000

582 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

 

 

 

22500

Främjande av integration

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Under året har ingåtts ett avtal om tilläggsuppdrag för informationskontoret ”Kompassen” under förståelsen att reserverade medel överförts från år 2014, vilket senare visat sig vara felaktigt, därför behövs en teknisk korrigering.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

 

 

 

65000

Jakt- och viltvård (R)

 

 

 

 

Förslås ett tillägg om 20.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering så att de medel som drogs in i bokslutet 2014 återbudgeteras. Förslås ett tillägg om 20.000 euro, som främst ska användas för vetenskapliga ändamål eller undersökningsverksamhet gällande hjortdjur.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

75010

Upphandling av sjötrafik

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Linjen Åva-Osnäs planerades vara driftsprivatiserad den 1 februari 2015. På grund av besvär försköts tidpunkten till den 3 juni 2015. Förseningen medförde en tilläggskostnad på 30.000 euro i månaden eller 120.000 euro för hela perioden. Även driftsprivatiseringen av linjen Hummelvik-Torsholma försenades p.g.a. besvär och inleddes den 19 augusti 2015. Förseningen har på månadsbasis kostat 81.000 euro eller totalt 526.000 euro.

Södra linjen skulle ha varit driftsprivatiserad den 1 maj 2015, men ärendet är fortfarande under behandling hos marknadsdomstolen. Nytt beräknat datum för driftsprivatiseringen är uppskattat till den 1 februari 2016, förutsatt att marknadsdomstolens utslag är ger landskapsregeringen rätt att verkställa upphandlingen. Den månatliga tilläggskostnaden uppgår till 86.000 euro vilket utifrån en uppskattning att trafiken startar i februari 2016 ger en totalkostnad på 688.000.

 

Förseningarna har lett till extra kostnad jämfört med budget. Landskapsregeringen återkommer i senare budget med förslag till hur förseningarna ska finansieras. Förseningskostnaderna kompenseras till viss del av ökad inkomst och av att bunkerkostnad hittills under året varit lägre än budgeterat. Vid uppgörandet av budgeten kalkylerades med ett bunkerpris om 0,64 euro/liter medan medelpriset hittills i år varit 0,50 euro/liter.

 


 

 

8

FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

871

REDERIVERKSAMHET

 

 

 

87100

Rederienheten, verksamhet

 

 

 

Se moment 75010.

 

8

MYNDIGHETER

 

 

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 35.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

För polisens manskap som är pensionsförsäkrade i Liv-Alandia har tecknats en skild försäkring för att täcka pensionskostnaderna som uppstår då poliser går i pension vid 60 års ålder. Denna har tidigare år belastat annat moment, men har inte beaktats i årets budget, varför en ökning av anslaget om 25.000 euro behövs för att täcka kostnaden.

 

Kostnaderna för experttjänster, främst tolktjänster och it-utredningstjänster är direkt relaterade till antalet ärenden där dessa tjänster behövs. Behovet har under året visat sig vara större än tidigare uppskattat, varför en ökning av anslaget om 10.000 euro behövs för att täcka årets kostnader.

 

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 25.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Förslås ökade intäkter om 25.000 euro då dessa överstiger de tidigare budgeterade.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 50.000 euro. Från den 1.8.2015 har lönerna på Ålands musikinstitut justerats enligt nytt avtal. Vid inlämnandet av uppgifter till grundbudgeten år 2015 blev en kalkyl felaktig, vilket leder till ett ökat anslagsbehov.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 363.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Utfallet per augusti 2015 och de uppdaterade prognoserna från FPA överstiger de antaganden som gjordes i budgeteringsskedet för bostadsbidrag, barnbidrag samt underhållsstöd. Bostadsbidragen beräknas kosta ca 250.000 euro mer, dels p.g.a den nya lagen om bostadsbidrag (ÅFS 2015:4), dels p.g.a att antalet mottagare ökat med drygt 60. Barnbidragen beräknas kosta ca 40.000 euro mer och underhållsstöden ca 70.000 euro mer.

 

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

 

 

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 100.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Under år 2015 får kommunerna ersättning för skolgångskostnader utanför Åland förutsatt att kostnaderna uppstått som en följd av barnskyddsplacering. Ersättningen utbetalas som ett tillägg till landskapsandelen för socialvård för år 2015 med redovisningsår 2013 som grund.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

 

 

52000

Grundskoleväsendet (F)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

För att säkerställa drift av ersättande skolor och skolgång för elever i dessa reserveras 20.000 euro i händelse av att finansieringen från kommunerna p.g.a. tolkningsproblematik i väsentlig grad avviker från uppgjord budget eller överenskommelse.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

 

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Föreslås att anslaget ändras till ett reservationsanslag. Stöd till investeringar som har beviljats under år 2015 kommer att utbetalas först under år 2016.

 

 

 

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

 

 

 

65000

Jakt- och viltvård (R)

 

 

 

Förslås ett tillägg om 24.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en teknisk korrigering så att de medel som drogs in i bokslutet 2014 återbudgeteras. Förslås ett tillägg om 24.000 euro, som främst ska användas för bidrag för förebyggande åtgärder vid yrkesmässigt bedriven odling, för ersättande av hjortdjursskador på yrkesmässigt bedrivna odlingar eller skogsplanteringar samt för jaktvårdsföreningarnas skötsel av förvaltningsuppgifter som rör hjortdjur.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

72010

Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)

 

 

 

 

Momentet nytt. Föreslås ett tillägg om 570.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I juni 2013 gav finanspolitiska ministerutskottet en politisk utfästelse om att bidra ekonomiskt till ett produktionsstödsystem för vindkraftsproduktionen i landskapet. Eftersom beslutsprocessen hos riksmyndigheterna dragit ut på tiden förväntas det nya stödsystemet att träda i kraft först år 2016.

 

För att ge vindkraftsproducenterna ekonomiska förutsättningar tills det nya stödsystemet träder i kraft har lagtinget i beslut LTB 6/2016 ändrat landskapslagen om produktionsstöd för el så att stöd för elproduktion från vindkraftverk ges även för åren 2013, 2014 och 2015. Stödets totala summa förväntas uppgå till ca 300 000 euro per år.

 

Om lagen notifieras under hösten 2015 finns möjlighet att produktionen för åren 2013 och 2014 kan utbetalas under år 2015. Produktionen under år 2015 betalas dock ut år 2016.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 505.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Penningautomatföreningens bokslut för år 2014 uppgår lotteriskatten till 9.995.530,82 euro, vilket understiger tidigare budgeterade 10.500.000 euro.

 

894

RESERVER OCH FONDER

 

 

 

Under år 2014 erhöll landskapet Åland ett testamente med tillgångar i form av bankdepositioner, aktier och andelar.

 

Vid bokslutet år 2014 fanns 925.941,37 euro. Landskapsregeringen föreslår inför lagtinget att testamentesmedlen används enligt följande:

-            kostnader som ännu kan uppstå med anledning av testamentet

-            skötsel av graven

-            ca 750.000 reserveras för byggande av en torrdocka för museifartyget Pommern samt

-            ca 150.000 reserveras att sökas för projekt inom äldreomsorgen.

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9745

OLJESKYDD

 

 

 

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

 

 

 

Förslås ökade intäkter om 1.062.000 euro och ett tillägg om 562.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Oljeskyddsfonden har behandlat landskapsregeringens preliminära oljeskyddsplan, som omfattar en investeringsplan om 10 miljoner under tidsperioden 2014 – 2018, och lämnat förhandbesked om ersättning för anskaffningar. Ersättningarna betalas ut i efterskott, varför landskapsregeringen budgeterar för hela investeringsbehovet inräknat ersättningarna från fonden, vilka gottskrivs anslaget när pengarna utbetalas från oljeskyddsfonden. Bidraget kan helt eller till delar utbetalas under ett senare budgetår.

 

I enlighet med oljeskyddsplanen och fondens beslut föreslår landskapsregeringen att havslänsor till en kostnad om 762.000 euro samt en D-båt, vars kostnad uppgår till 600.000 euro, anskaffas under året. I enlighet med Finlands miljöcentrals bedömning ingår i oljeskyddsplanen att det på Åland ska finnas fler havslänsor, på sikt helst minst 5 km, medan en D-båt behövs för snabba åtgärder och transporter av personal och förnödenheter, samt för att dra ut snabblänsor i skärgårdsmiljö. D-båten är även tänkt att användas för sjöräddningsuppdrag

 

Det totala investeringsbehovet för oljeskyddet år 2015 uppgår till 1.362.000 euro. Med avräkning av redan tilldelade medel, där 100.000 euro från budget år 2012 ingår, föreslås ett tilläggsanslag om 562.000 euro. Länsarna ersätts av oljeskyddsfonden med 100 %, medan D-båten ersätts med 50 %. Summan av ersättningarna från oljeskyddsfonden uppgår till 1.062.000 euro, medan landskapsregeringens insats uppgår till 300.000 euro. Landskapsregeringen avser återkomma i budget år 2016 för ytterligare anskaffningar i enlighet med oljeskyddsplanen.

 

I oljeskyddsfondens förhandsbeslut avslås investeringarna i en kategori I-båt, kostnadsberäknad till 7.300.000 euro samt oljeskyddsbekämpningsbåtar klass A eller B, kostnadsberäknade till totalt 360.000 euro.

 

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN

 

 

 

975000

Fartygs- och färjinvesteringar (R)

 

 

 

Förestås en ökning om 50.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Köket på m/s Skarven behöver renoveras i enlighet med utlåtande från ÅMHM från 28.5.2015.

 

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 1.222.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

De tilläggsundersökningar som nu utförts efter lagtingets betänkande, nr 19a/2013-2014, visar att det finns ytterligare skador på Vårdöbron som behöver åtgärdas. Skadornas omfattning medför att de reparationsförslag som tidigare presenterats inte längre kan förverkligas och att förslagens kostnadskalkyler inte längre är aktuella.

 

I utredningsarbetet har nya åtgärdsförslag tagits fram och kostnadsberäknats. Den ekonomiska skillnaden mellan att ersätta den nuvarande Vårdöbron med en ny bro eller reparera den befintliga har minskat. Det förmånligare reparationsalternativet har i jämförelsen den lägsta direkta kostnaden, men den största risken för tilläggskostnader, stilleståndskostnader i samhället p.g.a. trafikstopp vid dåligt väder, olycksrisk för trafikanterna samt kortare livslängd på kvarvarande bro.

 

Landskapsregeringen lägger stor vikt på att skapa en säker och fungerande trafiklösning under byggtiden för trafikanterna för att garantera samhällets funktion. Landskapsregeringen gör den sammanvägda bedömningen att alternativet med att ersätta den befintliga Vårdöbron med en ny bro är den bästa lösningen för samhället.

 

Därför föreslås att projektering av ny bro mellan Töftö och Gersholm, för att ersätta den nuvarande Vårdöbron, återupptas med målsättning att den nuvarande bron kan tas ur trafik under år 2018. Landskapsregeringen återkommer i ordinarie budget för år 2016 med äskande om ytterligare medel till projektet, under år 2015 budgeterades 2.300.000 euro. Den uppskattade totalkostnaden för projektet uppgår till 9.900.000 euro. Inga ytterligare medel budgeteras år 2015.

 

Verkstads- och vägstations-/lagerbyggnaderna i Möckelö är i behov av renovering ur såväl arbetsmiljösynvinkel som i syfte att underhålla befintlig egendom. Landskapsregeringen föreslår att 700.000 euro, vilket utgör totalkostnaden för projektet, omfördelas inom anslaget från planerade vägarbeten som ej hunnit verkställas under året, samt att medel som ej kommer att användas under året indras.

 


 

Bilaga 1

 


Bilaga 2