Budgetförslag 6/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 6/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till fjärde tillägg till budgeten för Åland under år 2020.

 

 

 

 

Åland står just nu inför stora prövningar. Vi befinner oss mitt i en pandemi som slagit undan benen för flera delar av det åländska samhället. Många känner oro för sin hälsa, försörjning och sina framtidsdrömmar. Mycket av det vi länge tagit för givet har dramatiskt förändrats.

 

Även om utmaningarna på kort tid vuxit sig märkbara står den övergripande visionen fortfarande fast: Åland ska framåt. De sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda är riktgivande för samhällsutvecklingen. Vi ställer inte in - vi ställer om.

 

Pandemin har också tydligt påvisat styrkan i det åländska samhället. Möjligheten att på kort tid agera snabbt och resolut – näringslivet, tredje sektorn och det offentliga tillsammans - visar på en anpassningsbarhet och smidighet. Att dra lärdomar av nya situationer och hitta nya vägar framåt är en del av den åländska framgångssagan. Tillsammans tar vi Åland stärkt ur krisen.

 

I dessa tider är framtidstron avgörande. Det politiska ledarskapet har en viktig roll att spela för att ta ett samhälle ur en kris. Landskapsregeringen avser därför att göra betydande satsningar inom digitalisering, näringslivsutveckling, utbildnings- och innovationsprojekt. De insatser som görs för att ta Åland ur krisen möter samtidigt de långsiktiga samhällsutmaningarna.  Återhämtningen till det nya normala har börjat.

 


 

Vår väg är havet

Sjöfarten med dess kringnäringar har en helt avgörande betydelse för den åländska ekonomin. De restriktioner som införts till följd av coronaviruspandemin vilka i praktiken har medfört att gränserna västerut i stort sett stängts har fått och kommer under en lång tid att medföra omfattande negativa effekter för stora delar av näringslivet och medborgarna samt för samhällsekonomin i stort. Trots att undantagstillståndet upphörde i juni, kvarstår restriktionerna avseende inresande från Sverige på obestämd tid, vilket medför fortsatta begränsningar i transportkapaciteten samt kraftigt försämrad lönsamhet för rederinäringen. Transporterna till och från Åland är livsviktiga för hela det åländska samhället. Landskapsregeringen för därför täta diskussioner med statsförvaltningen för att medvetandegöra dem på den ohållbara situationen.

 

Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Läget på arbetsmarknaden efter den snabba ökningen av antal arbetslösa och permitterade under våren har under sommaren förbättrats endast i långsam takt. I augusti var 10,5 procent eller 1.605 personer arbetslösa inklusive permitterade. De fortsatta strikta restriktionerna och rekommendationerna kring gränsöverskridande resor är förödande för Åland som är beroende av export av varor och tjänster och hämmar nya affärer med omvärlden samt både privat och professionellt utbyte mellan människor.

 

Landskapsregeringen genomförde genom landskapets andra tilläggsbudget för år 2020 en rad insatser för att lindra effekterna på arbetsmarknaden och stimulera ekonomin.

 

De tillfälliga likviditetsstöden till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men som har drabbats negativt till följd av coronaviruspandemin har hittills beviljats till 105 företag, totalt cirka 4,9 miljoner euro. Ansökningstiden pågår till 30.11.2020 och det finns ytterligare förfrågningar om cirka 1,2 miljoner euro. Ungefär hälften av stöden har gått till företag inom transportsektorn och en fjärdedel till hotell och restauranger, därefter är det företag inom handel, personliga tjänster och företagstjänster samt industrisektorn som är mottagare.

 

Drygt 70 företag har på basen av krediter uppgående till cirka 10,7 miljoner euro beviljats huvudsakligen Finnvera-garantier om cirka 8 miljoner euro, varav landskapets åtagande uppgår till cirka 4,5 miljoner euro.

 

Det temporära tilläggsstödet till arbetslösa som lyfte grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd under perioden april – juni uppgick till ca 2,6 miljoner euro, vilket var ungefär hälften av det som budgeterades. Under perioden juni – augusti anställdes 403 sommarpraktikanter födda 1996 – 2004 under en sammanhängande fyraveckorsperiod med uppdrag hos olika företag och föreningar. Sommarpraktikanterna hade en jämn könsfördelning. Tyngdpunkten låg på de yngre födda 2002 – 2004, hälften av uppdragsgivarna var lokaliserade till Mariehamn men det fanns platser i alla kommuner. Flest uppdragsgivare fanns inom restaurang, handel och tjänster men även inom primärnäringarna, industri, byggverksamhet med mera. Mer än hälften av sommarpraktikanterna har svarat på en enkät och gett ett gott betyg till praktikplatsen och många fick jobb utöver praktiktiden. Även uppdragsgivarna har varit nöjda med praktikanterna.

 

Landskapsregeringen föreslår nu samt bereder ytterligare åtgärder för att förbättra sysselsättningen och företagens förutsättningar.

 

Landskapsregeringens så kallade aktionsgrupp för näringslivet med representanter från banker och näringslivsorganisationer har träffats 15 gånger sedan den 12 mars för att ha en uppdaterad lägesbild samt diskutera olika förslag till åtgärder och träffas fortsättningsvis varannan vecka.

 

En beredning pågår för en ny stödform och vilken motprestation som ska krävas för företag som vill växla upp eller förändra verksamheten t.ex. ge-nom att söka nya marknader eller utveckla produkter eller företaget, och testa nya hållbara affärsverksamheter. Förslaget avser genomföras inom ramen för det anslag som upptogs i landskapets andra tilläggsbudget.

 

För att stimulera sysselsättning och utveckling i företag föreslås ett temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet som under en period om högst sex månader anställer en arbetslös person. Stödet föreslås uppgå till 75 % av den kollektivavtalsenliga lönekostnaden och tillämpas som längst fram till den sista juni 2021. Stödet kan inte beviljas till arbetsgivare som under den senaste tremånadersperioden har permitterat eller sagt upp personal.

 

Landskapsregeringen vill med detta uppmuntra till nya affärsidéer, effektivitetsåtgärder, att hitta nya kundgrupper eller organisationsutveckling samt ge trygghet till pilottestning och innovation.

 

Sysselsättningsfrämjande utbildningsinsatser ordnas under hösten 2020 och planeras att fortsätta under våren 2021 i form av kompetenshöjande yrkeskurser inom olika branscher, kurser i svenska för inflyttade samt ett utökat antal studieplatser vid Ålands folkhögskola. Utbildningsarrangörer är i första hand Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola och Medborgarinstitutet, men även andra arrangörer kan bli aktuella. Därutöver ges möjlighet till enskilda studieplatser via ämnesvisa kurspaket genom öppna högskolan vid Högskolan på Åland. De sysselsättningsfrämjande utbildningsinsatserna är under kontinuerlig utveckling och baseras på vilka behov som föreligger utifrån vilka grupper och branscher som drabbas extra hårt och där återhämtningen är långsam.

 

I maj 2020 presenterade Europeiska kommissionen, som en följd av coronaviruspandemin, ett förslag till ändring av regelverket för strukturfonderna för perioden 2014 - 2020. Enligt förslaget föreslås möjligheter till omfördelning av befintliga programmedel, en förlängning av programperioden med två år 2021 - 2022 samt en möjlighet till tilläggsfinansiering. Förslaget beräknas bli godkänt under hösten 2020. Landskapsregeringen bereder under hösten ändringsförslag av Ålands strukturfondsprogram innefattande omfördelning av en del av de ERUF-medel som tidigare avsatts för finansieringsinstrumentet till stöd för att stärka företagens likviditetsbehov och utveckling samt för att möjliggöra fler sysselsättningsåtgärder med ESF.

 

Coronaviruspandemins följdverkningar

I pandemins följdverkningar finns en ökad risk för ångest och depression i vårt åländska samhälle. I riskzonen finns personer och familjer med arbetslöshet och minskad inkomst samt personer med tidigare psykisk ohälsa. Som en konsekvens av pandemin kan en ökad alkoholkonsumtion och våld i nära relationer befaras. Barn och ungdomar utsätts även för den ökade otryggheten. Vårens distansundervisning och de förändrade vardagsrutinerna visar att många av eleverna framöver behöver extra stöd i skolan och i undervisningen.

 

Landskapsregeringen avser tillsätta en kommission med sakkunniga från fältet för att noga följa utvecklingen och i ett tidigt skede identifiera psykisk ohälsa i utsatta grupper och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas.

 

Plan för återhämtning och resiliens

De förslag som kommissionen lade fram på försommaren till ett återhämtningspaket för EU syftar till att stödja omstarten av ekonomierna och Unionens återhämtning efter coronaviruspandemin. I kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (COM(2020) 408 final) föreslår kommissionen explicit att en målsättning med fonden om totalt 750 miljarder euro ska vara att lindra coronaviruspandemins sociala och ekonomiska konsekvenser. Fonden består både av en stöd- och en lånedel där medlemsstaterna erhåller nationella andelar. Återhämtningspaketet är inte till alla delar ännu färdigbehandlat i EU:s institutioner.

 

Landskapsregeringen har framfört till statsrådet att Åland, enligt 59b § självstyrelselagen för Åland, ska ha rätt till en del av de nationella andelarna både vad gäller de stöd och lån som fonden innehåller. Landskapsregeringen har även framfört att landskapsregeringen utgår ifrån att Åland bereds utrymme att presentera åländska reform- och investeringsprojekt som ett eget kapitel i Finlands nationella plan för återhämtning och resiliens samt att Åland bereds möjlighet att själv presentera reform- och investeringsprojekt i det framtida arbetet. Utöver detta har framförts att landskapsregeringen förutsätter att en diskussion om fördelningen av andelarna mellan Finland och Åland snarast inleds speciellt med beaktande av att skadeverkningarna av den situation coronavirusbekämpningen lett till varit omfattande för den åländska ekonomin och proportionellt sett drabbar Åland hårdare än övriga Finland.

 

Med tanke på att både tidtabellen på EU-nivå och tidtabellen på nationell nivå i Finland är snäv har landskapsregeringen inlett arbetet med att planera och motivera lämpliga projekt enligt givna villkor i fonden som kan tas upp i Finlands nationella plan för återhämtning och resiliens. Av särskild vikt är att de nya satsningarna samtidigt bidrar till de långsiktiga målsättningarna i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

Digitalisering

Med avstamp i idéutvecklingsgruppernas rapporter utreder landskapsregeringen under hösten skapandet av en ny IT-organisation internt som samlar all IT-kompetens under en ledning och som får till uppgift att axla det digitala ledarskapet inom den allmänna förvaltningen och ta ansvaret för att transformera självstyrelsens förvaltning till en ny digital nivå. Inledningsvis är skapandet av en enhetlig beställarfunktion nödvändig.

 

Denna satsning på digitalisering kommer att inkludera alla områden inom förvaltningen vilket på sikt ska medföra en effektivare, modernare och mer agil organisation som uppmuntrar till nya innovationer och initiativ. 

 

Målet är att digitalt optimera förvaltningen utgående från åländska förhållanden och beprövade system och tekniker. Landskapsregeringen kommer, på samma sätt som lagtinget, även att utveckla egna lösningar när så krävs.

 

Genom att kontinuerligt effektivisera de interna processerna och inkludera människorna och den senaste tillgängliga tekniken ska servicen till medborgarna och företagen märkbart förbättras. 

 

Ledorden är transparens, delaktighet och säkerhet.

 

Särskilda bidrag

Landskapsregeringen har för avsikt att under året göra en framställning om särskilda bidrag enligt 51 § i självstyrelselagen till följd av stormen Alfrida. Landskapsregeringen har inlett arbetet med att utreda statsstödsaspekterna enligt EU:s regelverk.

 

Skatteundantaget

Skatteundantaget är en förutsättning för en livskraftig åländsk ekonomi och för förmånliga transporter mellan Sverige och Finland via Åland. Samtidigt leder undantaget till att handel över den åländska gränsen med varor alltid är export och import, och de administrativa krav och tullförfaranden detta medför riskerar att påverka förutsättningarna för handelsflödena till och från Åland på ett negativt sätt. Från och med november 2020 planerar tullen att nya elektroniska tullförfaranden ska börja tillämpas för import i enlighet med de krav som ställs i EU:s tullregelverk. Det är ännu inte helt klart på vilket sätt processen kring importförtullningen ska förändras, och därmed hur de nya förfarandena kommer att påverka det åländska näringslivet och varuflödena över den åländska gränsen. Beaktat att de åländska företagen inte fått information om förändringarna ännu i detta skede, anser landskapsregeringen att tidpunkten för ibruktagandet av de nya deklarationerna måste skjutas fram.  

 

I syfte att underlätta handeln över den åländska gränsen utses en arbetsgrupp inom oktober med representanter från Åland Post, näringslivet, finansministeriet och Tullen för att undersöka alla möjligheter att minska skattegränsens negativa verkningar.

 

Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation

Sedan ett halvt års tid har år 2020 präglats av stora förändringar och en snabbt avtagande ekonomisk aktivitet. För att dämpa de negativa effekterna i samhället och korrigera inkomstnivån så lämnade Finlands regering fyra tilläggsbudgetpropositioner till riksdagen under våren och försommaren samt den femte i början av september. Ålandsdelegationen har under sommaren fattat två beslut där förskottsbeloppet på avräkningen för år 2020 har anpassats till den lägre nivån på statens budgeterade inkomster i enlighet med riksdagens beslut om fjärde tilläggsbudgeten. Minskningen av förskottet på avräkningsbeloppet uppgår till cirka 32,3 miljoner euro. Med anledning av detta och att såväl skattegottgörelsen för skatteår 2018 som lotteriskatten för skatteår 2019 blivit lägre än budgeterade belopp har landskapsregeringen i föreliggande förslag till tilläggsbudget beaktat minskade skatteinkomster om sammanlagt drygt 33,5 miljoner euro.   

 

I april när vidden av restriktionerna som infördes under våren började bli kända uppmanade landskapsregeringen förvaltningen och underställda myndigheter att vidta åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande personalkostnader för två veckors avlöning. Merparten av inbesparingarna sker genom att semesterersättning omvandlas till ledig tid, vakanser ej tillsätts och att befintlig personal i vissa fall omfördelas till andra arbetsuppgifter men även rese- och utbildningskostnader minskas. Minskningarna har inte beskrivits närmare i detaljmotiveringen. Landskapsregeringen har valt att i detta skede när coronaviruspandemin fortfarande pågår i omvärlden inte göra denna allmänna inbesparing inom Ålands hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet samt Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

Hela den offentliga sektorn, inklusive de åländska kommunerna, står inför stora framtida omställningar. Ett minskat offentligt åtagande under hösten är förvisso en målsättning men inte realistiskt att genomföra på kort sikt i pandemitider när krafterna i stället bör fokuseras på återhämtning av näringslivet och hela det åländska samhället. Ålänningarna har höga ambitioner för vård, omsorg, skola och infrastruktur och redan lagstiftade och pågående reformer fordrar finansiering i kommande budgetar. En minskning av de offentliga utgifterna måste därför åstadkommas genom bland annat högre produktivitet. Uppdateringar av finansministeriets ekonomiska prognoser och förvaltningens budgetäskanden för år 2021 som kommer i medlet av september kommer att utgöra grunderna för landskapsregeringens ekonomiska planer i grundbudgeten för år 2021 och framöver.

 

Landskapets likviditet exklusive Fastighetsverket uppgår till cirka 63 miljoner euro vid utgången av augusti. Vid samma tidpunkt finns cirka 13 miljoner euro i Fastighetsverket. I sammanhanget kan noteras att den extra överföringen om 25 miljoner euro från Ålands penningautomatförening som ingick i grundbudgeten för år 2020 har överförts till landskapet samt att såväl skattegottgörelsen som lotteriskatten har inbetalts, sammanlagt cirka 19,3 miljoner euro. De extra understöd om cirka 5,5 miljoner euro till kommunerna som togs upp i tredje tilläggsbudgeten har betalats. Utfallet för de anslag för stimulansåtgärder och anslag för att möta ökade pandemirelaterade kostnader har inte realiserats i den takt som kunde befaras på våren men ett fortsatt högt tryck på utgiftssidan kvarstår under resten av året.

 

De ovan beskrivna minskningarna för avräkningsbeloppet innebär att inbetalningarna under oktober – december kommer att sjunka med över 30 miljoner euro jämfört med vad som budgeterats i grundbudgeten.

 

Utgående från de nu kända uppgifterna och antaganden om förverkligande visar likviditetskalkylerna på att ett negativt saldo om drygt 20 miljoner euro kan uppstå till årets slut. Med beaktande av att landskapets verksamhet är omfattande med såväl stora regelbundna utbetalningar som stora tillfälliga betalningar behövs en likviditetsberedskap uppgående till cirka 20 miljoner euro eftersom inbetalningar och utbetalningar inte alltid kan styras optimalt tidsmässigt. Första kvartalet på året har de senaste fyra åren visat att utbetalningarna i genomsnitt är ca 10 miljoner euro högre än inbetalningarna. Under de osäkra tider som för närvarande råder där behovet av snabba åtgärder inte går att förutse bör en beredskap för 10 miljoner euro för oförutsedda poster finnas. Med beaktande av ovanstående och föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår landskapsregeringen att lagtinget ska bevilja landskapsregeringen en fullmakt att under perioden oktober 2020 till och med mars 2021 uppta lån för högst 60 miljoner euro. I och med detta kan landskapsregeringen gå vidare med förberedelser för upplåning.

 

 

 

 

 


 

 

 

I och med tillägget har hittills under år 2020 budgeterats 417.823.000 euro.

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2020 samt

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att för budgetens förverkligande uppta lån om högst 60.000.000 euro.

 

 

Mariehamn den 7 september 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 

__________________

 


Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

Lagtinget

118 000

0

101

Lagtinget

35 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

35 000

0

111

Lagtingets kansli

31 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

31 000

0

112

Lagtingets övriga utgifter

18 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

18 000

0

120

Landskapsrevisionen

6 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

6 000

0

130

Ålands delegation i Nordiska rådet

28 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

28 000

0

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

66 000

-465 000

200

Lantrådet och landskapsregeringens ledamöter

35 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

35 000

0

210

Regeringskansliet

60 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

60 000

0

250

Personalarbete och arbetsmiljö

0

35 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

0

35 000

270

Radio-och TV-verksamhet

-10 000

-500 000

27000

Radio-och TV-verksamhet (F)

-10 000

-500 000

280

Lagberedningen

-19 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

-19 000

0

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

45 000

105 000

300

Allmän förvaltning

45 000

86 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

45 000

86 000

390

Gemensamma förvaltningskostnader

0

19 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

0

19 000

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

77 000

0

400

Allmän förvaltning

77 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

77 000

0

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-6 990 000

-48 000

500

Allmän förvaltning

121 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

121 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-58 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-58 000

0

535

Utbildningsverksamhet

-7 053 000

0

53510

Utvecklingsarbete inom utbildning

-85 000

0

53520

Högskoleutbildning

-6 968 000

0

540

Kulturarvs- och museiverksamhet

0

-48 000

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

0

-48 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

80 000

0

600

Allmän förvaltning

78 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

78 000

0

610

Näringslivets främjande

2 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

2 000

0

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

1 092 000

0

700

Allmän förvaltning

53 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

53 000

0

740

Ålandstrafiken

9 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

9 000

0

745

Oljeskydd

30 000

0

74500

Oljeskydd

30 000

0

750

Kostnader för sjötrafik

1 000 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

1 000 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

1 006 000

6 910 000

820

Ålands statistik- och utredningsbyrå

46 000

-24 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

46 000

-24 000

822

Datainspektionen

2 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

2 000

0

825

Ålands polismyndighet

425 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

425 000

0

826

Ålands ombudsmannamyndighet

10 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

10 000

0

 

 

 

 

827

Lotteriinspektionen

4 000

-4 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

4 000

-4 000

831

Upphandlingsinspektionen

3 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

3 000

0

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

74 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

71 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

3 000

0

850

Högskolan på Åland

0

6 938 000

85000

Högskolan på Åland

0

6 938 000

851

Ålands folkhögskola

24 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

24 000

0

852

Ålands musikinstitut

4 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

4 000

0

855

Ålands gymnasium

340 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

340 000

0

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

20 000

0

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

20 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-60 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-60 000

0

865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

8 000

0

86500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

8 000

0

870

Fordonsmyndigheten

31 000

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

31 000

0

872

Vägunderhållsverksamhet

35 000

0

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

35 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

873

Verkstad och lager

40 000

0

87300

Verkstad och lager, verksamhet

40 000

0

Verksamhet sammanlagt

-4 506 000

6 502 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

750 000

0

747

Övrig trafik

750 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

750 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-10 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-10 000

0

Överföringar sammanlagt

740 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

-855 000

-33 856 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-33 551 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-33 551 000

892

Finansiella poster

-900 000

-305 000

89200

Finansiella poster (F)

-900 000

-405 000

 

 

 

 

89230

Landskapets fastighetsverk

0

100 000

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

45 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

45 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

-855 000

-33 856 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-265 000

59 550 000

9340

Särskilda understöd, lån och investeringar

-265 000

59 550 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-265 000

0

934080

Övriga lån (F)

0

59 550 000

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-15 000

0

9540

Kulturarvs- och museiverksamhet

-15 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-15 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-470 000

0

9825

Ålands polismyndighet

-470 000

0

982500

Investeringar (R)

-470 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-750 000

59 550 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-5 371 000

32 196 000

 


 

 

Detaljmotivering - Verksamhet

100 Lagtinget

101 Lagtinget

10100 Lagtinget, verksamhet

Organisation: 10100 Lagtinget, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

120

 

 

 

Kostnader

-1 961 158

-2 720 000

 

35 000

Anslag netto

-1 961 038

-2 720 000

 

35 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 35.000 euro.

Utgifter

På grund av den ekonomiska situation som uppstått med anledning av coronaviruspandemin sänks anslaget med 35.000 euro vilket delvis motsvarar kostnaden för lagtingsledamöternas planerade men inte genomförda resor till Bryssel, Helsingfors och Stockholm. Den verkliga inbesparingen är dock drygt 56.000 euro på grund av en teknisk underbudgetering i budgeten för 2020. Tillsammans med inbesparingarna under BSPC och NR blir den totala inbesparingen för ledamöterna 103.000 euro.

111 Lagtingets kansli

11100 Lagtingets kansli, verksamhet

Organisation: 11100 Lagtingets kansli    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

1 471

 

 

 

Kostnader

-1 182 972

-1 510 000

 

31 000

Anslag netto

-1 181 501

-1 510 000

 

31 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 31.000 euro.

Utgifter

På grund av den ekonomiska situation som uppstått med anledning av coronaviruspandemin sänks anslaget med 31.000 euro.

112 Lagtingets övriga utgifter

11210 Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

Organisation: 11210 BSPC, Östersjösamarbete    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

316

 

 

 

Kostnader

-14 387

-25 000

 

18 000

Anslag netto

-14 070

-25 000

 

18 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 18.000 euro.

Utgifter

På grund av den ekonomiska situation som uppstått med anledning av coronaviruspandemin sänks anslaget med 16.000 euro, vilket motsvarar kostnaden för lagtingsledamöternas planerade men inte genomförda resor.

120 Landskapsrevisionen

12010 Landskapsrevisionen, verksamhet

Organisation: 12010 Landskapsrevision, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-183 737

-220 000

 

6 000

Anslag netto

-183 737

-220 000

 

6 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 6.000 euro.

Utgifter

På grund av den ekonomiska situation som uppstått med anledning av coronaviruspandemin sänks anslaget med 6.000 euro.

130 Ålands delegation i Nordiska rådet

13010 Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

Organisation: 13010 Nordiska Rådet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

505

 

 

 

Kostnader

-23 583

-34 000

 

28 000

Anslag netto

-23 077

-34 000

 

28 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 28.000 euro.

Utgifter

På grund av den ekonomiska situation som uppstått med anledning av coronaviruspandemin sänks anslaget med 27.000 euro, vilket motsvarar kostnaden för lagtingsledamöternas planerade men inte genomförda resor.

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

200 Lantrådet och landskapsregeringens ledamöter

20010 Landskapsregeringen, verksamhet

Organisation: 20010 ÅLR, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

2 646

 

 

 

Kostnader

-1 014 115

-892 000

 

35 000

Anslag netto

-1 011 470

-892 000

 

35 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 35.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

210 Regeringskansliet

21010 Regeringskansliet, verksamhet

Organisation: 21010 Regeringskansliet, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

227 553

157 000

 

 

Kostnader

-2 391 415

-3 744 000

 

60 000

Anslag netto

-2 163 862

-3 587 000

 

60 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 12.000 euro och en minskning om 72.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

Tillägget avser kostnader för Pensionsfondens upphyrda utrymmen.


 

250 Personalarbete och arbetsmiljö

25000 Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

Organisation: 25000 Utbildn,företagshälsov,arbetar    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

192 723

195 000

 

35 000

Kostnader

-494 541

-598 000

 

 

Anslag netto

-301 819

-403 000

 

35 000

Budgetmotivering

Föreslås inkomster om 35.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna avser en intern överföring från Högskolan på Åland för en schablonfördelad andel av kostnader för företagshälsovård. Se även moment 85000.

270 Radio- och TV-verksamhet

27000 Radio- och TV-verksamhet (F)

Organisation: 27000 Radio- o TV-verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

2 657 986

2 460 000

 

-500 000

Kostnader

-462 567

-447 000

 

-10 000

Anslag netto

2 195 419

2 013 000

 

-510 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning av inkomsterna om 500.000 euro samt ett tilläggsanslag om 10.000 euro.

Inkomster

I grundbudgeten för år 2020 hade inte beaktats att TV-avgifterna faktureras i förskott för ett kvartal eller ett halvår i taget. Under andra halvan av år 2020 kommer därmed faktureringsperioderna att bli kortare till följd av att faktureringen maximalt kan göras till och med 31.12.2020. Från och med 1.1.2021 ersätts TV-avgiften av en medieavgift i enlighet med Landskapslag (2019:103) om medieavgift.

Utgifter

Tilläggsanslaget föranleds av att upphovsrättskostnaderna blivit högre än budgeterat.


 

280 Lagberedningen

28010 Lagberedningen, verksamhet

Organisation: 28010 Lagberedning    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

5 996

2 000

 

 

Kostnader

-803 237

-936 000

 

-19 000

Anslag netto

-797 240

-934 000

 

-19 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 54.000 euro och en minskning om 35.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

Landskapsregeringen föreslår att anslaget för lagberedningen höjs så att ny tjänst som lagberedare kan inrättas. Förslaget ligger i linje med landskapsregeringens målsättning att med jämna intervaller utvärdera och överväga om behov finns för att utöka de tillgängliga lagberedningsresurserna. Behoven för ytterligare en tjänst som lagberedare är flera. För det första finns det ett kontinuerligt tryck på lagberedningstjänster, som generellt sett inte ser ut att minska. Samtidigt fordrar lagberedningens fortlöpande uppdateringen av ÅLEX att tillräckliga resurser finns tillgängliga. Under resterande del av året samt därefter kommer en del av lagberedningens resurser att upptas av självstyrelselagsrevisionen, vilket kommer att ta resurser från den ordinarie verksamheten.

Enligt förslaget skulle anslaget för lagberedningen även höjas till den del det gäller inköp av övriga experttjänster. Sistnämnda anslag är avsedd att täcka kostnaderna för inköp av extern lagberedning samt laggranskning. I samband med beredningen av en ny självstyrelselag kan nya kostnader tillkomma under resterande del av året för inköp av extern lagberedning

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

300 Allmän förvaltning

30010 Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 30010 Finans, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

180 865

194 000

 

86 000

Kostnader

-2 436 103

-2 735 000

 

45 000

Anslag netto

-2 255 238

-2 541 000

 

131 000

Budgetmotivering

Föreslås inkomster om 86.000 euro och en minskning av anslaget om 95.000 euro samt ett tilläggsanslag om 50.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna avser en intern överföring från Högskolan på Åland för en schablonfördelad andel av kostnader för redovisning och löneräkning. Se även moment 85000.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

Tillägget avser kostnader för utredningar i anslutning till det åländska skatteundantaget.

390 Gemensamma förvaltningskostnader

39000 IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

Organisation: 39000 It-drifts o utvecklingskostn    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

93 422

80 000

 

19 000

Kostnader

-3 073 936

-3 028 000

 

 

Anslag netto

-2 980 513

-2 948 000

 

19 000

Budgetmotivering

Föreslås en inkomst om 19.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna avser en intern överföring från Högskolan på Åland för en schablonfördelad andel av kostnader för centrala IT-system för ekonomiförvaltningen. Se även moment 85000.

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

400 Allmän förvaltning

40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 40010 Soc- och miljö, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

451 038

43 000

 

 

Kostnader

-1 549 035

-1 810 000

-100 000

77 000

Anslag netto

-1 097 997

-1 767 000

-100 000

77 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 77.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

500 Allmän förvaltning

50010 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 50010 Utb och kultur, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

179 885

23 000

 

 

Kostnader

-3 634 374

-3 242 000

 

121 000

Anslag netto

-3 454 489

-3 219 000

 

121 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 121.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen, se även moment 54000.

516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

Organisation: 51600 Paf-medel kultur    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

2 385

3 000

 

 

Kostnader

-235 200

-500 000

-50 000

-58 000

Anslag netto

-232 815

-497 000

-50 000

-58 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 65.000 euro och en minskning om 7.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

65.000 euro av anslaget avser kostnader för Åland 100, tillfällig projektledare, aktiviteter samt dokumentation.


 

535 Utbildningsverksamhet

53510 Utvecklingsarbete inom utbildning

Organisation: 53510 Utvecklingsarb inom utbildn    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

42 000

 

 

Kostnader

 

-559 000

 

-85 000

Anslag netto

 

-517 000

 

-85 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 85.000 euro.

Utgifter

10.000 euro avser insatser för genomförande av lämplighetsprov för erkännande av yrkeskvalifikationer. 23.000 euro avser Hälsa i skola, utvärdering och seminarium. 52.000 euro avser kostnader för att tidigarelägga projektet Visa Vägen, vilket kommer att minska behovet av anslag i nästa års budget.

53520 Högskoleutbildning

Organisation: 53520 Högskoleutbildning    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

-6 968 000

Anslag netto

 

 

 

-6 968 000

Budgetmotivering

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 6.968.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser intern ersättning för beställning av högskoleutbildning och är en följd av att Högskolan på Åland utgör en resultatenhet fr.o.m. 1.1.2020. Se även budgetmoment 85000 för Högskolan på Åland.

Enligt den finansieringsmodell som föreslås ska tillämpas för resultatenheten består finansieringen av basfinansiering, resultatfinansiering och strategisk finansiering, enligt följande beräkningsgrund:

  • Basfinansieringen tilldelas om följande kriterier uppnås i medeltal under de fyra senaste jämförelseåren; minst 140 nybörjarplatser erbjuds inom den examensinriktade utbildningen, Öppna högskolan erbjuder minst 200 studiepoäng akademiska kurser samt minst 29 vt lärararbete fördelas för forskning. Basfinansieringens andel av den totala tilldelade finansieringen förslås minska successivt från 90 % år 2021 till 70 % år 2025.
  • Resultatfinansieringen tilldelas enligt fastslagna parametrar om antal avlagda examina per år, antal studerande som avlagt minst 55 sp per år, antal studerande som inlett sina studier, antal avlagda individuella studiepoäng vid Öppna högskolan samt antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter och rapporter. Resultatfinansieringens andel av den totala tilldelade finansieringen förslås öka successivt från 5 % år 2021 till 25 % år 2025.
  • Strategisk finansiering utgör särskilda utvecklingsprojekt som beställs av landskapsregeringen i samråd med Högskolan på Åland. Strategiska finansieringen uppgår till 5 % varje år fr.o.m. år 2021.

Finansieringsmodellen utvärderas efter tre år.

540 Kulturarvs- och museiverksamhet

54000 Kulturarvs- och museiverksamhet

Organisation: 54000 Kulturarvs o museiverksamh    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

314 242

325 000

 

-48 000

Kostnader

-1 841 314

-2 129 000

 

 

Anslag netto

-1 527 072

-1 804 000

 

-48 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 48.000 euro.

Inkomster

Museerna har inte kunnat ha öppet p.g.a restriktionerna för den rådande coronaviruspandemin, vilket påverkat inkomsterna i form av entréavgifter. Minskningen kompenseras av minskade personalkostnader, se moment 50010.

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

600 Allmän förvaltning

60010 Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 60010 Näringsavdelningen, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

367 758

400 000

 

 

Kostnader

-2 171 510

-2 440 000

 

78 000

Anslag netto

-1 803 752

-2 040 000

 

78 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 78.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.


 

610 Näringslivets främjande

61100 Ålands landsbygdscentrum

Organisation: 61100 Ålands landsbygdscentrum    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

31 966

67 000

 

 

Kostnader

-131 187

-218 000

 

2 000

Anslag netto

-99 221

-151 000

 

2 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 2.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

700 Allmän förvaltning

70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 70010 Infrastruktur, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

123 992

60 000

 

 

Kostnader

-2 108 975

-2 273 000

 

53 000

Anslag netto

-1 984 983

-2 213 000

 

53 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 53.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

740 Ålandstrafiken

74000 Ålandstrafiken, verksamhet

Organisation: 74000 Ålandstrafiken    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

-20

 

 

 

Kostnader

-444 276

-448 000

 

9 000

Anslag netto

-444 296

-448 000

 

9 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 9.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

745 Oljeskydd

74500 Oljeskydd

Organisation: 74500 Oljeskydd    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-128 500

-143 000

 

30 000

Anslag netto

-128 500

-143 000

 

30 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 30.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

750 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik

Organisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

1 373 767

1 250 000

 

 

Kostnader

-16 756 986

-16 726 000

 

1 000 000

Anslag netto

-15 383 219

-15 476 000

 

1 000 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning av nettoanslaget om 1.000.000 euro.

Utgifter

Anslagets utgifter är beräknade på ett bränslepris om 0,60 euro/liter netto. På grund av sjunkande världsmarknadspriser föreslås att bränslepriset beräknas med 0,46 euro/liter netto, vilket med en beräknad årlig förbrukning om 7.000.000 liter innebär en minskning av utgifterna med 1.000.000 euro.

8 Myndigheter samt fristående enheter

820 Ålands statistik- och utredningsbyrå

82000 Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

Organisation: 82000 ÅSUB    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

308 143

358 000

 

-24 000

Kostnader

-925 463

-1 026 000

 

46 000

Anslag netto

-617 320

-668 000

 

22 000

Budgetmotivering

Föreslås en nettominskning om 22.000 euro.

Inkomster

Minskningen avser en korrigering av nivån på inkomsterna som till följd av ett misstag i budgetberedningen ledde till att inkomsterna blev för högt budgeterade eftersom anslag för ett tidigare planerat projekt ströks.

Utgifter

Minskningen av personalkostnader avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

822 Datainspektionen

82200 Datainspektionen, verksamhet

Organisation: 82200 Datainspektionen    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-84 740

-145 000

 

2 000

Anslag netto

-84 740

-145 000

 

2 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 2.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

Organisation: 82500 Ålands polismyndighet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

622 196

419 000

 

 

Kostnader

-7 390 189

-8 403 000

 

425 000

Anslag netto

-6 767 993

-7 984 000

 

425 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 425.000 euro.

Utgifter

Under år 2017 inleddes arbetet med upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden. Då investeringsprojektet inte kunde driftstartas i mars 2020 utan har skjutits fram till november 2020 minskar de budgeterade kostnaderna för drift. För att slutföra projektet behöver 450.000 euro flyttas från verksamhetens kostnader till investeringsanslaget, se moment 982500.

I 2019 år budget beviljades medel för teknisk utrustning för att säkra rättsskyddet i förundersökning gällande barnärenden (Barnahusmodellen). Utrustningen beställdes hösten 2019, men coronaviruspandemin förorsakade att leveransen skedde i juli 2020. Föreslås ett tilläggsanslag om 25.000 euro för att täcka kostnader för utrustning och installation.

826 Ålands ombudsmannamyndighet

82600 Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

Organisation: 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

46 000

46 000

 

 

Kostnader

-233 199

-278 000

 

10 000

Anslag netto

-187 199

-232 000

 

10 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 10.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

827 Lotteriinspektionen

82700 Lotteriinspektionen, verksamhet

Organisation: 82700 Lotteriinspektionen    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

128 000

125 000

 

-4 000

Kostnader

-91 139

-125 000

 

4 000

Anslag netto

36 861

0

 

0

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 4.000 euro av intäkter och kostnader.

Inkomster

Då avgiften för lotteritillstånd är satt för att täcka kostnaderna så minskas den i motsvarande grad som kostnaderna.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

831 Upphandlingsinspektionen

83100 Upphandlingsinspektionen, verksamhet

Organisation: 83100 Upphandlingsinspektionen    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-21 436

-105 000

 

3 000

Anslag netto

-21 436

-105 000

 

3 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 3.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

Organisation: 84810 ÅMHM, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

504 343

585 000

 

 

Kostnader

-2 027 996

-2 263 000

-67 000

71 000

Anslag netto

-1 523 653

-1 678 000

-67 000

71 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 6.000 euro och en minskning om 77.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

Under år 2019 fanns budgetmedel för uppdatering av ÅMHM:s webbsida. Arbetet har blivit försenat varför ett anslag om 6.000 euro behöver ombudgeteras.

84820 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

Organisation: 84820 ÅMHM, laboratoriet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

435 808

398 000

 

 

Kostnader

-865 786

-871 000

 

3 000

Anslag netto

-429 978

-473 000

 

3 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 17.000 euro och en minskning om 20.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

Anslaget avser kostnader som uppkommit i samband med arbetsvärderingen men som inte var kända då grundbudgeten togs fram.


 

850 Högskolan på Åland

85000 Högskolan på Åland

Organisation: 85000 Högskolan på Åland    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Försäljningsintäkter

9 607

 

 

 

Avgiftsintäkter

278 993

305 000

 

6 968 000

Erhållna bidrag

268 653

20 000

 

 

Övr verksamh intäkt

24 074

20 000

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

581 328

345 000

 

6 968 000

Löner o arvoden

-3 872 543

-3 487 005

 

120 995

Pensionskostnader

-701 306

-634 635

 

22 021

Övr lönebikostnader

-45 973

-37 311

 

1 984

Summa Lönebikostnader

-747 279

-671 946

 

24 005

Personalersättningar

54 948

 

 

 

Summa Personalkostnader

-4 538 537

-4 158 951

 

145 000

Köp av tjänster

-1 434 991

-1 171 500

-50 000

-140 000

Material förnödenh

-655 409

-510 100

 

10 000

Övr verksamh kostn

-1 734 947

-1 327 449

 

 

Summa Verksamhetens kostnader

-8 363 885

-7 168 000

-50 000

15 000

Övr ink o kap överf

82 621

15 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap

82 621

15 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap öv

82 621

15 000

 

 

Undervisn kultur idr

-19 349

-25 000

 

 

Soc hälsovård utksk

-43 500

-55 000

 

 

Summa Utgift ink o kap öv

-62 849

-80 000

 

 

Summa Kostn ink o kap öv

-62 849

-80 000

 

 

Summa Verksamhetsbidrag

-7 762 785

-6 888 000

-50 000

6 983 000

Räntekostnader

-136

 

 

 

Övr finansiella kost

-728

 

 

 

Summa Finansiella intäkter och kostnader

-864

 

 

 

Summa Årsbidrag

-7 763 649

-6 888 000

-50 000

6 983 000

Avskrivn enl plan

 

 

 

-45 000

Summa Av- och nedskrivningar

 

 

 

-45 000

Summa Räkenskapsperiodens resultat

-7 763 649

-6 888 000

-50 000

6 938 000

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-7 763 649

-6 888 000

-50 000

6 938 000

Efter föreslagna ändringar kan budgeten för högskolan sammanfattas enligt nedanstående sammanställning.

85000 Högskolan på Åland

Budget 2020 inkl tb

Verksamhetens intäkter

7 313 000

Verksamhetens kostnader

-7 203 000

Överföringar intäkter

15 000

Överföringar kostnader

-80 000

Av- och nedskrivningar

-45 000

Budgeterat resultat

0

Budgetmotivering

Föreslås inkomster om 6.968.000 euro samt tilläggsanslag om 185.000 euro och en minskning om 155.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna har dimensionerats för att täcka högskolans nettokostnader under år 2020 i enlighet med vad som budgeterats inklusive de förändringar som föreslås i föreliggande tilläggsbudgetförslag.

Utgifter

I enlighet med vad som framgår av grundbudgeten för år 2020 utgör Högskolan på Åland en resultatenhet från och med 1.1.2020. En arbetsgrupp har utrett den finansieringsmodell som ska tillämpas för resultatenheten. Arbetsgruppen föreslår att finansieringen ska bestå av basfinansiering, resultatfinansiering och strategisk finansiering. I föreliggande förslag till tilläggsbudget görs de budgetmässiga anpassningar som krävs för att Högskolan på Åland ska belastas med andel av tidigare centralt budgeterade kostnader samt interna inkomster i form av ersättning för den utbildning som bedrivs. Övergången görs på ett kostnadsneutralt sätt och Högskolans nettoanslag inklusive grundbudget och tilläggsbudgeter blir därmed noll.

Vid dimensioneringen har beaktats anslag om sammanlagt 185.000 euro för tidigare centralt budgeterade kostnader. En allmän inbesparing om 155.000 euro har också beaktats så som det besparingskrav som nämns i allmänna motiveringen. Se även moment 25000, 30010, 39000, 53520 och 89300.

851 Ålands folkhögskola

85100 Ålands folkhögskola, verksamhet

Organisation: 85100 Ål folkhögskola    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

81 158

72 000

 

 

Kostnader

-1 339 075

-1 361 000

 

24 000

Anslag netto

-1 257 916

-1 289 000

 

24 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 24.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

852 Ålands musikinstitut

85200 Ålands musikinstitut, verksamhet

Organisation: 85200 Ål musikinstitut    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

114 299

126 000

 

 

Kostnader

-1 271 875

-1 374 000

 

4 000

Anslag netto

-1 157 577

-1 248 000

 

4 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 15.000 euro och en minskning om 19.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

För att kunna genomföra utbildning på distans har vissa tekniska tjänster och utrustning inskaffats, kostnaden för dessa uppgår till 15.000 euro.

855 Ålands gymnasium

85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Organisation: 85500 Ål gymnasium    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

1 002 432

850 000

 

 

Kostnader

-19 604 064

-21 680 000

 

340 000

Anslag netto

-18 601 632

-20 830 000

 

340 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 340.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

856 Ålands sjösäkerhetscentrum

85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

Organisation: 85600 Ål Sjösäkerhetscentrum    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

752 511

838 000

 

 

Kostnader

-1 524 754

-1 490 000

 

20 000

Anslag netto

-772 243

-652 000

 

20 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 20.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86000 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

Organisation: 86000 Arb.markn & studieservicemynd.    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

6 701

15 000

 

 

Kostnader

-1 566 550

-1 654 000

 

-60 000

Anslag netto

-1 559 850

-1 639 000

 

-60 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 60.000 euro.

Utgifter

P.g.a. det exceptionella läget med mer än 2.000 arbetslösa under våren-sommaren har Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet behövt extra resurser för att hantera situationen.

865 Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

86500 Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

Organisation: 86500 Ål fiskodling,Guttorp    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

121 667

100 000

 

 

Kostnader

-760 096

-745 000

 

8 000

Anslag netto

-638 428

-645 000

 

8 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 8.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

870 Fordonsmyndigheten

87000 Fordonsmyndigheten, verksamhet

Organisation: 87000 Fordonsmyndigheten    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

1 288 648

1 300 000

 

 

Kostnader

-1 149 325

-1 220 000

 

31 000

Anslag netto

139 323

80 000

 

31 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 31.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

872 Vägunderhållsverksamhet

87200 Vägunderhållsenheten, verksamhet

Organisation: 87200 Vägunderhållet    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro    

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

2 697 563

2 747 000

 

 

Kostnader

-2 697 153

-2 727 000

 

35 000

Anslag netto

410

20 000

 

35 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 35.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.

873 Verkstad och lager

87300 Verkstad och lager, verksamhet

Organisation: 87300 Verkstad och lager    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

2 323 027

2 338 000

 

 

Kostnader

-2 267 516

-2 288 000

 

40 000

Anslag netto

55 511

50 000

 

40 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 40.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen.


 

Detaljmotivering - Överföringar

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

747 Övrig trafik

74700 Understöd för övrig trafik

Organisation: 74700 Understöd för övrig trafik    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-3 008 519

-4 088 000

 

750 000

Anslag netto

-3 008 519

-4 088 000

 

750 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning av anslaget om 750.000 euro.

Utgifter

Som en följd av resebegränsningarna har trafiken på linjen Mariehamn-Stockholm/Arlanda dragits ned med minskade kostnader som följd.

8 Myndigheter samt fristående enheter

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

Organisation: 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-4 441 124

-4 760 000

-10 010 000

-10 000

Anslag netto

-4 441 124

-4 760 000

-10 010 000

-10 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro samt omfördelning av tidigare budgeterade anslag.

Utgifter

I andra tilläggsbudgeten för år 2020 upptogs ett tilläggsanslag om 10.000.000 euro för ett särskilt temporärt tilläggsstöd om 30 euro per dag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för enskilda som drabbas till följd av de samhälleliga restriktioner som införts på grund av coronaviruspandemin. Tillägget gavs till de personer som var berättigade till grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd under perioden 1.4 - 30.6.2020.

Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag om 10.000 euro vilket tillsammans med outnyttjade anslag på budgetmomentet kan användas för utgifter under år 2020 för ett temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet samt till arbetslösa som beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Tillägg kan beviljas till de arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd vid anställning som påbörjats den 1 november 2020 eller därefter under högst sex månader och som längst till 30 juni 2021 samt till arbetslösa som beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet under samma period.

Den arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet kan beviljas ett temporärt tilläggsstöd, så att det sammanlagda stödet uppgår till 75 procent av lönekostnaderna.

Ett temporärt tilläggsstöd kan beviljas till arbetslösa arbetssökanden som ämnar starta företagsverksamhet. Detta tilläggsstöd ska enligt förslaget uppgå till 30 euro per dag och betalas ut för de dagar då den arbetssökande arbetar i sitt företag. Stödet kan beviljas för högst sex månader.

Landskapsregeringen avlämnar separata lagförslag om lag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet. Avsikten är att lagändringen ska sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

890 Skatter och inkomster av skattenatur

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

Organisation: 89000 Skatter och liknande    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

269 540 722

271 487 000

 

-33 551 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

269 540 722

271 487 000

 

-33 551 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 33.551.000 euro.

Inkomster

Till följd av att den pågående pandemin och de restriktioner och begränsningar som införts i Finland har den ekonomiska aktiviteten påverkats kraftigt negativt. Riksdagen antog fyra tillägg till statsbudgeten under våren och försommaren. Med beaktande av inkomstminskningarna för staten har Ålandsdelegationen under sommaren fattat två beslut om avdrag på förskottet på avräkningsbeloppet för år 2020. Förskottet för år 2020 har sänkts från 250.147.000 euro till 217.888.205 euro. Landskapsregeringen föreslår därför att inkomsten från förskottet på avräkningen för år 2020 minskas med 32.259.000 euro.

Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2018 till 7.293.092 euro. Eftersom en inkomst om 8.100.000 euro upptagits i grundbudgeten för år 2020 föreslås en minskning av inkomsten om 807.000 euro.

Under år 2019 erlade Ålands penningautomatförening 12.014.760,85 euro i lotteriskatt. Eftersom en inkomst om 12.500.000 euro upptagits i grundbudgeten för år 2020 föreslås en minskning av inkomsten om 485.000 euro.


 

892 Finansiella poster

89200 Finansiella poster (F)

Organisation: 89200 Finansiella poster    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

2 251 192

1 670 000

 

-405 000

Kostnader

-198 486

-160 000

 

-900 000

Anslag netto

2 052 706

1 510 000

 

-1 305 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning av inkomsterna om 405.000 euro samt ett tilläggsanslag om 900.000 euro.

Inkomster

I samband med att de bolag som landskapet är ägare i publicerat sina bokslut för år 2019 har det visat sig att de dividender som uppskattats inflyta inte kommer att uppnå budgeterade nivåer.

Utgifter

I grundbudgeten har ett anslag om 100.000 euro upptagits för att täcka eventuella kreditförluster för lån. Tillägget erfordras för att täcka en förväntad kreditförlust på landskapets lånefordran på Ålands Utvecklings Ab. Kreditförlusten hänför sig till lånet som betalades ut år 2015 från moment 962100 för genomförande av finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital inom Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-2020 med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ett uppskattat belopp kostnadsförs på år 2020 och korrigeras senare år när det slutliga beloppet blir känt.

89230 Landskapets fastighetsverk

Organisation: 89230 Landskapets fastighetsverk    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

5 800 000

5 100 000

 

100 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

5 800 000

5 100 000

 

100 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökad intäkt om 100.000 euro.

Inkomster

Då Fastighetsverket också omfattas av det allmänna besparingskravet som nämns i allmänna motiveringen så kan uttaget ökas med motsvarande belopp.


 

893 Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

89300 Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

Organisation: 89300 Av- nedskriv o just poster    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-7 115 570

-8 040 000

 

45 000

Anslag netto

-7 115 570

-8 040 000

 

45 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 45.000 euro.

Utgifter

Minskningen avser en flyttning av anslag för avskrivningar som hör till Högskolan på Åland. Se moment 85000.


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9340 Särskilda understöd, lån och investeringar

934000 Övriga finansinvesteringar (R)

Organisation: 934000 Övriga finansinvesteringar    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Anslag netto

-955 000

-799 000

 

-265 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 265.000 euro.

Utgifter

B-Reel Ab har gjort en förfrågan om stöd för inspelningen av en tv-serie om Agatha Christies Hjerson på Åland med start under hösten år 2020. Stödet består dels av ett bidrag, vilket redan är beviljat, dels av en insats i produktionen, vilket detta anslag avser.

Totalkostnaden för produktionen uppgår till 7,2 miljoner euro och minst 25 % av produktionen spelas in på Åland och gynnar därmed det åländska närings- och kulturlivet.

934080 Övriga lån (F)

Organisation: 934080 Övriga lån    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Anslag netto

5 808 496

2 647 000

 

59 550 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 450.000 euro och finansieringslån om 60.000.000 euro.

Inkomster

Flera fastighetsbolag och tredje sektorn har på grund av coronaviruspandemin ansträngd ekonomi och har därför begärt och beviljats amorteringsuppskov på lån.

Föreslås att finansieringslån om maximalt 60.000.000 euro vid behov kan upptas. Se även allmänna motiveringen och landskapsregeringens förslag till kläm.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

9540 Kulturarvs- och museiverksamhet

954000 Inköp av konst (R)

Organisation: 954000 Konstinvesteringar    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Anslag netto

-15 240

-20 000

 

-15 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 15.000 euro.

Utgifter

De professionella åländska konstnärerna har mycket begränsade möjligheter att exponera konsten under rådande omständigheter och har på så sätt svårt att sälja sina verk. Enligt konstnärerna själva är det bästa stödet direkta inköp av redan producerad konst. Inköpen administreras av landskapets konstnämnd. Ett sådant stödförfarande gynnar alla parter, såväl konstutövarna som landskapet, ålänningarna och konstmuseets besökare. Konsten blir tillgänglig för alla när den visas i konstmuseets salar. Många människor i vårt samhälle har drabbats av en sämre ekonomi vilket ytterligare leder till att investeringar i konst inte prioriteras.

8 Myndigheter samt fristående enheter

9825 Ålands polismyndighet

982500 Investeringar (R)

Organisation: 982500 Ål Polismyndigh,investeringar    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Anslag netto

-1 181 965

-650 000

 

-470 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 470.000 euro.

Utgifter

Under år 2017 inleddes arbetet med upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden. Då investeringsprojektet inte kunde driftstartas i mars 2020 utan har skjutits fram till november 2020 har upphandlade driftkostnader belastat investeringsmomentet istället för verksamhetens kostnader. Även kostnaderna för ÅDAs arbete med implementeringen har ökat och vissa kostnader för integrationer har överstigit beräkningarna. För att slutföra projektet behöver 450.000 euro flyttas från verksamhetens kostnader till investeringsanslaget, se moment 82500. Anslaget för systemlösningen har även belastats med en ökad utgift för 2019 års anskaffning av polisfordon i och med att fordonet utrustades med arbetssäkerhetshöjande skalskydd.

Polismyndigheten beviljades i 2020 års budget ett anslag för införskaffandet av en ny polisbil. På grund av ökade kostnader i och med att fordonet enligt nuvarande standard utrustas med automatisk registeravläsning samt att kostnaderna för 2019 års anskaffning av polisfordon belastat 2020 års anskaffning anhålls i fjärde tilläggsbudgeten om ett tilläggsanslag om 20.000 euro.


 

Bilaga 1

Organisation: Budgetansvar - struktur    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Försäljningsintäkter

9 313 360

9 607 645

 

68 000

Avgiftsintäkter

9 400 228

9 316 225

 

-504 000

Erhållna bidrag

2 273 275

975 400

 

 

Övr verksamh intäkt

1 460 258

1 007 730

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

22 447 121

20 907 000

 

-436 000

Löner o arvoden

-88 404 395

-92 711 254

-1 594 888

898 403

Pensionskostnader

-15 408 471

-16 883 472

-476 624

163 509

Övr lönebikostnader

-1 015 120

-990 673

-266 743

2 893

Summa Lönebikostnader

-16 423 591

-17 874 145

-743 367

166 402

Personalersättningar

1 345 650

1 011 200

 

 

Summa Personalkostnader

-104 223 613

-109 353 194

-2 338 255

1 064 805

Köp av tjänster

-53 118 598

-53 470 968

-7 743 045

251 560

Material förnödenh

-19 831 566

-18 916 344

-1 254 700

1 102 635

Övr verksamh kostn

-23 835 461

-25 676 495

-225 000

58 000

Summa Verksamhetens kostnader

-201 009 237

-207 417 000

-11 561 000

2 477 000

Pensionsintäkter

17 700 000

19 100 000

 

 

Pensionskostnader

-35 076 941

-37 260 000

 

 

Summa Pensioner

-17 376 941

-18 160 000

 

 

Summa Pensionsint o kostn

-17 376 941

-18 160 000

 

 

Överföring fr EU

3 454 873

4 176 000

 

0

Återbet av överf

42 429

55 000

 

 

Övr ink o kap överf

235 528

393 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap

3 732 830

4 624 000

 

0

Summa Intäkt ink o kap öv

3 732 830

4 624 000

 

0

Undervisn kultur idr

-11 471 549

-12 106 000

-300 000

0

Soc hälsovård utksk

-38 917 017

-40 088 000

-11 852 000

-10 000

Arbetsmarknad

-225 882

-330 000

 

 

Bostadsproduktion

-422 015

-250 000

 

0

Primärnäringar

-10 255 780

-11 680 000

 

 

Övrigt näringsliv

-5 040 504

-6 227 000

-10 650 000

750 000

Allmänna stöd

-18 555 908

-18 361 000

-3 700 000

 

Övriga ink kap överf

-6 706 146

-9 029 000

-305 000

 

Summa Utgift ink o kap öv

-91 594 801

-98 071 000

-26 807 000

740 000

Summa Kostn ink o kap öv

-91 594 801

-98 071 000

-26 807 000

740 000

Summa Verksamhetsbidrag

-283 801 030

-298 117 000

-38 368 000

2 781 000

Intäkter skattenatur

269 540 722

271 487 000

 

-33 551 000

Summa Skatteinkomster

269 540 722

271 487 000

 

-33 551 000

Ränteintäkter

1 232 225

666 000

 

 

Övr finansiella int

27 897 138

46 149 000

 

-305 000

Räntekostnader

-33 007

-11 000

 

 

Övr finansiella kost

-229 563

-166 000

 

-900 000

Summa Finansiella intäkter och kostnader

28 866 794

46 638 000

 

-1 205 000

Summa Årsbidrag

14 606 485

20 008 000

-38 368 000

-31 975 000

Avskrivn enl plan

-9 032 467

-10 000 000

 

0

Summa Av- och nedskrivningar

-9 032 467

-10 000 000

 

0

Extraordinära intäkt

183 269

 

 

 

Summa Extraordinära poster

183 269

 

 

 

Summa Räkenskapsperiodens resultat

5 757 287

10 008 000

-38 368 000

-31 975 000

Ökning eller minskning av reserver

-7 810 170

-19 840 000

32 843 000

 

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-2 052 883

-9 832 000

-5 525 000

-31 975 000