Enkel fråga 5/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 5/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2004-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Representationen i styrelser och andra organ

 

 

Deltagande i den politiska processen på en rad olika nivåer är själva grundförutsättningen både för att ett parti skall kunna påverka och för att samtliga åsikter och tankar skall komma fram på bordet innan det är dags för det slutliga avgörandet.

     Ålands framtid och Ålands framstegsgrupp har med stigande förvåning kunnat ta del av tillsättandet av ett flertal politiska organ, bland annat styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård och jämställdhetsdelegationen. I inget av nämnda organ har grupperna erhållit representation trots att de tillsammans fick mer än 1.200 röster vid senaste val.

 

Med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem i landskapsstyrelsen få ställa följande enkla fråga:

 

Har landskapsstyrelsen för avsikt att framdeles ta hänsyn till demokratiska grundprinciper i samband med utnämningen av olika organ och tillse att samtliga grupper i Ålands lagting behandlas med vederbörlig respekt?

 

 

Mariehamn den 19 mars 2004

 

 

Anders Eriksson