Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2016

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2015-2016

·       Budgetmotionerna nr 29-52/2015-2016

 

                                                                 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Konjunkturläget i Finland. 2

En hållbar ekonomi 2

Kommunstrukturutredning. 2

Omorganisering och effektivering. 2

Landskapets fastighetsverk. 3

Landskapet och kommunerna. 3

Ålands hälso- och sjukvård. 3

Utbildning. 4

Klimat- och energistrategi 4

Näringspolitik. 4

Infrastruktur- och transportpolitik. 4

Motionerna. 5

Detaljmotivering. 5

Ärendets behandling. 6

Motioner 6

Hörande. 8

Närvarande. 8

Reservationer 9

Utskottets förslag. 9

 

                                                                 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2016. I och med tillägget har hittills under år 2016 budgeterats 357.517.000 euro. Anslagen för drift och överföringar m.m. uppgår till 335.214.000 euro, anslagen för investeringar till 29.442.000 euro och årets underskott till 15.949.000 euro, exklusive extraordinarie poster uppgående till 108.000.000 euro, som hänför sig till bildandet av fastighetsverket.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 24 budgetmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med de ändringar som framgår av betänkandet. Budgetmotionerna föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Konjunkturläget i Finland

 

Utskottet konstaterar att den åländska offentliga ekonomin långt hänger samman med den finländska ekonomin varför utskottet har inhämtat information om den finländska konjunkturen. Enligt vad utskottet erfarit visar den senaste statistiken på en fortsatt långsam tillväxt i Finland. Den senaste BNP-prognosen för Finland visar på en uppgång på 0,9 procent år 2016 samt 1,2 procent både år 2017 och år 2018. Främst är det industrin, tjänstesektorn och primärproduktionen som står för uppgången. Exportutvecklingen är stigande men inte tillfredsställande. Finlands marknadsandel av världshandeln torde ha nått sin botten. Oljepriset börjar stiga långsamt. Även konsumentpriserna börjar stiga. De nominella inkomsterna höjs med ca 1 procent per år. Investeringarna förefaller komma att stiga de närmaste åren och arbetslösheten börjar minska. Statens inkomster ser ut att komma att stiga mer än utgifterna.  Enligt prognos minskar statens årliga underskott år 2017 från 5,8 miljarder euro till 3,3 miljarder euro år 2020. Under år 2016 överstiger statskulden 100 miljarder euro.

     Skattekvoten i Finland år 2015 uppgår till ca 45 procent av BNP. De direkta skatternas andel i den totala skattekvoten har minskat, vilket enligt utskottet får effekt på skattegottgörelsen. 

 

En hållbar ekonomi

 

Den åländska ekonomin befinner sig idag i två olika konjunkturlägen. Landskapets ekonomi befinner sig i ett besvärligt läge eftersom inkomsterna till största delen är beroende av den finländska ekonomin och dess utveckling. Den privata ekonomin för företagen på Åland befinner sig däremot i ett betydligt bättre läge. Utskottet betonar vikten av att genomföra besparingar samt strukturella förändringar för att på så sätt klarera underskottet i den offentliga ekonomin. Det är viktigt att utvärdera konsekvenserna av de aviserade besparingarna och att vid behov göra omprioriteringar.

 

 

Kommunstrukturutredning

 

Landskapsregeringen avser genomföra en utredning om den optimala framtida kommunstrukturen på Åland. Målet med utredningen är att ta fram faktaunderlag, prognoser och modeller för en reform av kommunfältet, med sikte på starka, ekonomiskt och socialt bärkraftiga kommuner för ett Åland med decentraliserad service, utvecklingskraft och helhetstänkande som sträcker sig över hela landskapet.

     Utskottet omfattar behovet av en utredning och betonar vikten av att landskapsregeringen överlämnar den utförda utredningen tillsammans med landskapsregeringens syn på vad som bör göras till lagtinget.

 

Omorganisering och effektivering

 

Landskapsregeringen konstaterar i budgetförslaget att det i landskapet främst till följd av EU-bestämmelser inrättats ett antal små myndigheter vars verksamhetsförutsättningar och kostnadseffektivitet påverkas av synnerligen begränsade volymer. Inför budgetåret 2017 övervägs möjligheten att genom en överenskommelseförordning överföra ombudsmannatjänster till riket. Landskapsregeringen avser också utreda om det är möjligt att datainspektionens uppgifter utförs av riksmyndigheter i stöd av en överenskommelseförordning eller genom att söka samarbete västerut. I processen utreds noggrant eventuella konsekvenser för Ålands självstyrelse, förutsättningen att garanteras service på svenska samt ekonomiska konsekvenser.

     Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning att verksamheterna bör omstruktureras men anser att det är viktigt att verksamheterna finns tillgängliga på Åland och för alla ålänningar.

     Vid behandlingen av avsnittet har en omröstning ägt rum gällande ålandskontoren. Utskottet har fattat beslut som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.  Reservation har lämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Lars Häggblom och Roger Nordlund.

 

Landskapets fastighetsverk

 

Landskapets fastighetsverk inledde verksamheten vid ingången av år 2016. I och med samordningen har effektiveringar uppnåtts.

     I samband med övergången till ett nytt system uppstår nya frågeställningar. Utskottet framhåller därför vikten av tydliga regler, beslutsprocesser och styrdokument. Utskottet har erfarit att internhyrorna ska ses över under året och tillstyrker detta. 

 

Landskapet och kommunerna

 

Landskapsandelarna till kommunerna avses sänkas med 1,5 miljoner euro för år 2017 och med ytterligare 2,5 miljoner euro för år 2018. Landskapsandelarna har stor betydelse för kommunernas finansiering. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen gör en översyn av kommuneras skyldigheter och rättigheter samt förutsätter att landskapsregeringen vid behov återkommer till lagtinget då de olika faktorer som ännu inte är kända blivit klara. Bland dessa faktorer finns bl.a. konkurrens- och sysselsättningsavtalets eventuella effekter på kommunsektorn.

     Vid behandlingen av avsnittet har en omröstning ägt rum gällande textens utformning. Utskottet har fattat beslut som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.  Reservation har lämnats av ledamöterna Roger Nordlund, vtm Veronica Thörnroos och Lars Häggblom.

 

Ålands hälso- och sjukvård

 

Det finns vägande skäl, enligt budgetförslaget, för styrelsen för ÅHS och ledningen att fortsätta arbetet för att uppnå effektivisering. Landskapsregeringen har för sin del beredskap att initiera de ändringar i lagstiftningen som förändringsarbetet kan komma att föranleda. Med beaktande av det fortsatta effektiviseringsarbetet och målsättningen att öka självfinansieringsgraden bedömer landskapsregeringen det vara möjligt för ÅHS att under år 2017 sänka nettokostnadsnivån med 2 miljoner euro. Enligt vad utskottet erfarit kan denna inbesparing delvis hanteras genom en ökning av inkomsterna och delvis genom omprioriteringar i verksamheten. På längre sikt kan det även finnas möjlighet att räkna till godo effekterna av konkurrenskraftspaketet på arbetsmarknaden. Då ramen fastställts har samtliga kända kostnadsökningar beaktats.

     Vid behandlingen av avsnittet har en omröstning ägt rum gällande tex-tens utformning. Utskottet har fattat beslut som utfallit (4-2), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.  Reservation har lämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos och Roger Nordlund.

 

Utbildning

 

Landskapsregeringen avser att utreda möjligheterna med att omlokalisera den yrkesinriktade specialundervisningen till utrymmen vid Ålands folkhögskola. Verksamheten kan ske i nära samarbete mellan Ålands yrkesgymnasium och folkhögskolan. Utredningen ska beakta en partiell integration till befintligt utbildningsutbud i syfte att utveckla den specialinriktade yrkesutbildningen.

     Utskottet stöder utredningen men betonar vikten av att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i samband med budget så att lagtinget får ta ställning till verksamheten innan en flytt genomförs. Utredningen bör vara bred och sätta den studerande i fokus. Även betydelsen för folkhögskolans särskilda ställning bör analyseras samt förslagets ekonomiska effekter för landskapet.

     Vid behandlingen av avsnittet har en omröstning ägt rum gällande utredning av lunchförmåner. Utskottet har fattat beslut som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.  Reservation har lämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Lars Häggblom och Roger Nordlund.

 

Klimat- och energistrategi

 

Ramverket för arbetet utgörs av bl.a. EU:s långsiktiga målsättningar gällande klimat- och energiåtgärder. En av dessa målsättningar är att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. För att bibehålla kärnan i den befintliga åländska vindkraftsproduktionen avser landskapsregeringen att under en sjuårsperiod införa ett stödsystem som gäller från och med 1.7.2016 till och med 31.12.2022. Utskottet har parallellt med budgetförslaget behandlat ett lagförslag nr 12/2015-2016 om stöd till vindkraften. Utskottet bedömer det viktigt att tillse att verksamheten fortgår och att den tekniska kompetensen inom vindkraft blir kvar i landskapet, särskilt med tanke på framtida möjligheter att utnyttja vindkraften då marknadsförutsättningarna blivit bättre för vindkraftens del.

 

Näringspolitik

 

Fiskevård och fiskeri

Landskapsregeringen anser inte att landskapet ska ha det huvudsakliga ansvaret för att finansiera fiskyngelproduktion för utplantering. Landskapsregeringen avser därför att samla vattenägarna och turistbranschen till ett rådslag om finansieringen av yngelproduktionen vid Guttorp.

     Utskottet har erfarit vikten av att fiskyngelproduktionen i landskapet blir kvar och att yngelutplanteringen fortgår så att det finns behov av att ändra finansieringsupplägget. Verksamheten har inte enbart betydelse för fiskproduktionen utan även för turistsektorn. Den nya finansieringsplanen bör snarast påbörjas och vara framtagen i samverkan med berörda intressegrupper inför budgeten för år 2017. Utskottet har även erfarit betydelsen av att upprätthålla och utveckla lekområden för fisk.

 

Infrastruktur- och transportpolitik

 

Skärgårdstrafik

En stor del av kostnaderna är bundna i fleråriga avtal inom trafiksektorn varför landskapsregeringen under mandatperioden kommer att se över servicenivåerna, främst inom skärgårdstrafiken. Omläggning av trafiken med m/s Tärnan i norra skärgården planeras och tidtabeller övervägs inom linfärjetrafiken, liksom upphandling av de linjer som ännu inte driftsprivatiserats.

     Utskottet har erfarit att kontrakt om trafik med m/s Tärnan tecknats fram till årsskiftet och målsättningen är att upprätthålla en skälig trafik i området även efter årsskiftet.

     Reservation gällande utformningen av avsnittet i fråga om kortrutten har lämnats av ledamoten Lars Häggblom.

 

Vägunderhåll

Utskottet anser att möjligheten att konkurrensutsätta vägunderhållet noggrant bör övervägas och utgår från att landskapsregeringen analyserar effekterna av en sådan åtgärd och vid behov återkommer med förslag i samband med budget för år 2017.

 

Motionerna

 

Med hänvisning till betänkandets och budgetförslagets allmänna motivering föreslås budgetmotionerna nr 33, 35, 36 första klämmen, 37, 38 första klämmen, 39-46, 49-52 förkastade. Därtill föreslår utskottet att övriga budgetmotioner förkastas.

 

 

 

Detaljmotivering

 

VERKSAMHET - detaljmotivering

 

 

 

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

 

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 31/2015-2016 föreslås att minskningen under momentet stryks och att anslaget istället ökas med 79.000 euro jämfört med ordinarie budget.

     Utskottet har erfarit att neddragningen av medlen under momentet inte påverkar den operativa verksamheten. Utskottet betonar vikten av att tillräckliga resurser allokeras till det förebyggande arbetet i kampen mot droger och våld i hemmen. Utskottet föreslår att budgetmotion nr 31/2015-2016 förkastas.

 

 

 

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER -detaljmotivering

 

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

892

FINANSIELLA POSTER

89230

Landskapets fastighetsverk

 

I vtm. Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion nr 36/2015-2016 andra klämmen föreslås att detaljmotiveringen under momentet tredje franska strecket får följande lydelse: ”Hela fastigheten där vägstationen i Godby verkar bjuds ut till försäljning”. Utskottet föreslår att andra klämmen i budgetmotion nr 36/2015-2016 förkastas.

     Eftersom området blir bättre lämpat för försäljning om ett större område än vad som föreslagits av landskapsregeringen säljs, föreslår utskottet att fastighetsverket får fullmakt att sälja hela vägstationsområdet på fastigheten Pehrsberg i Finström (60-408-1-4). En förutsättning för detta är att maskinhallen samt sandlagerbyggnaden flyttas till en annan lämpligare plats.

     I ltl. Brage Eklunds budgetmotion nr 48/2015-2016 föreslås att motiveringen under momentet får följande lydelse: ”Landskapsregeringen vidtar med kraft åtgärder för att utlokalisera myndigheter till Naturbruksskolan som idag hyr upp externa lokaler före man förivrar en försäljning.”. Utskottet föreslår att motionen förkastas och understöder landskapsregeringens arbete avseende en planerad avyttring av fastigheter som inte används för eget bruk eller som annars är viktiga att bibehålla i landskapets ägo.

 

 

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

-detaljmotivering

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

 

I vtm. Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion nr 36/2015-2016 tredje klämmen föreslås att motiveringen under momentet får följande lydelse: ”Landskapsregeringen ska senast i samband med att budgeten för 2017 presenteras återkomma till lagtinget med förslag på hur arbetet vid Möckelö vägstation kan tryggas under den pågående reformprocessen.”. Utskottet föreslår att budgetmotion nr 36/2015-2016 tredje klämmen och förkastas med hänvisning till utskottets skrivningar under sin allmänna motivering.

     I ltl. Fredrik Fredlunds m.fl. budgetmotion nr 52/2015-2016 föreslås att motiveringen under momentet stryks under rubriken utgifter så att en ny tvätthall inte byggs.

     Utskottet har efter omröstning förkastat budgetmotion nr 52/2015-2016. Utskottet har fattat beslut som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.  Reservation har lämnats av ledamöterna Lars Häggblom, vtm Veronica Thörnroos och Roger Nordlund.

    

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 april 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat följande budgetmotioner:

Penningautomatmedel

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 29/2015-2016

Produktionsbaserad ersättning, vindkraft

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 30/2015-2016

Ålands polismyndighet, verksamheten

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 31/2015-2016

Ålandstrafiken, verksamhet

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 32/2015-2016

Ändringar i Allmän motivering

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 33/2015-2016

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 34/2015-2016

Infrastruktur- och transportpolitik, ändring allmänna motiveringen

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 35/2015-2016

Privatisering av drift och underhåll av det allmänna vägnätet

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 36/2015-2016

Samspelet mellan kommuner och landskapet

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 37/2015-2016

Ålands Digitala agenda

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 38/2015-2016

Inbesparing i budgetförslaget för år 2017, ändring i allmänna motiveringen

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 39/2015-2016

Fortsatt fiskevård på Åland

Ltl Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion BM 40/2015-2016

Subventionerade lunchförmåner

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 41/2015-2016

Utveckling av den yrkesinriktade specialutbildningen

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 42/2015-2016

Våra mest utsatta ska söka rättvisa i Åbo

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 43/2015-2016

Kommunstrukturutredning

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 44/2015-2016

Ålandskontoren - utveckling av relationer

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 45/2015-2016

Guttorps framtida fiskyngelproduktion

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 46/2015-2016

Köpstopp på naturskyddsområden

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 47/2015-2016

Utnyttjande av befintliga lokaler

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 48/2015-2016

Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 49/2015-2016

Sänkta ÅMHM-avgifter

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 50/2015-2016

Allmän motivering

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 51/2015-2016

Kostnad för väghållning

Ltl Fredrik Fredlunds m.fl. budgetmotion BM 52/2015-2016

 

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Katrin Sjögren, vicelantrådet Camilla Gunell, ministern Tony Asumaa, ministern Nina Fellman, ministern Mika Nordberg, ministern Mats Perämaa, ministern Wille Valve, vd:n Lotta Berner-Sjölund från Visit Åland r.f., vd:n Jesper Blomsterlund från Rafaels Ab, kommundirektören Erik Brunström från Finströms kommun, direktören Katarina Dahlman från Ålands hälso- och sjukvård, vd:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv r.f., vd:n Clas Ekström från Asce Ab, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson vid landskapsregeringen, sportfiskeansvarige Ingemar Eriksson från Visit Åland r.f., vd:n Sten Eriksson från landskapets fastighetsverk, museichefen Hanna Hagmark-Cooper från Ålands sjöfartsmuseum r.s., stadsdirektören Barbara Heinonen från Mariehamns stad, ordföranden Maria Häggblom från Ålands stuguthyrarförening r.f., kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund från Finströms kommun, ledande vägmästaren Tomas Idman från infrastrukturavdelningen, styrelseordföranden Lennart Isaksson från landskapets fastighetsverk, byggmästaren Dan Jansén från infrastrukturavdelningen, avdelningschefen Linnéa Johansson från näringsavdelningen, inspektören Henrik Juslin från infrastrukturavdelningen, fiskerikonsulenten Tom Karlsson från näringsavdelningen, chefsläkaren Jaana Lignell från Ålands hälso- och sjukvård, budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, verksamhetsledaren Fredrik Lundberg från Ålands fiskare r.f., projektingenjören Bette Rosenlöf från landskapets fastighetsverk, vårdchefen Sirpa Mankinen från Ålands hälso- och sjukvård, rektorn Inger Rosenberg-Mattsson från Ålands Yrkesgymnasium, avdelningschefen Bengt Michelsson från social- och miljöavdelningen, avdelningschefen Vivan Nikula från landskapsregeringens regeringskansli, förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund k.f., tärnanintressenten André Sjöström, boende på Äppelö Sune Sjöström, europarättschefen Michaela Slotte från landskapsregeringens regeringskansli, konsultativa tjänstemannen Sari Sontag från finansministeriet (per telefon), medlemmen David Ståhlman från Ålands fiskevårdsförening r.f., rektorn Maria Säll-Öfverström från Ålands Folkhögskola, företagaren Benny Öhlund samt avdelningschefen Yvonne Österlund från infrastrukturavdelningen.

     Utskottet har tillsammans med fiskerikonsulenten Tom Karlsson från näringsavdelningen i samband med sin behandling förrättat studiebesök vid landskapets anläggning i Guttorp, varvid utskottet träffade fiskevårdsinspektören Stefan Lindqvist, maskinisten Johan Lindfors, fiskmästaren Benny Holmström, vik. fiskmästaren Lars-Erik Karlsson och fiskmästaren Anna-Maria Tamminen.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt ersättaren Roger Nordlund.

 

 

 

 

Reservationer

 

Följande reservationer har fogats till betänkandet:

 

Sex reservationer har fogats till betänkandet. Fyra reservationer har lämnats av vtm Veronica Thörnroos samt ledamöterna Lars Häggblom och Roger Nordlund gemensamt. En har lämnats av vtm Veronica Thörnroos och Roger Nordlund gemensamt och en av ledamoten Lars Häggblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2016,

 

att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr 29-52/2015-2016 samt

 

att lagtinget beslutar att första tillägget till budgeten för år 2016 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vtm.

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2015-2016 gällande förslag till första tilläggsbudget för år 2016

 

Självstyrelse i utveckling förutsätter goda relationer

 

Självstyrelselagsrevisionen är nu inne i ett avgörande skede. Därtill pågår i Finland ett stort antal reformer som alla direkt eller indirekt påverkar självstyrelsen och därmed Åland. Under årtionden har arbetsinsatser gjorts för att skapa relationer till politiker, organisationer och journalister.  Ålandskontorets insatser har varit ovärderliga. De senaste månadernas bakslag för det åländska samhället visar att relationerna mellan Åland och Finland är viktigare än någonsin. Genom Ålandskontorens insatser skapas och stärks goda relationer till riksdagen och regeringen men även till näringslivet vilket är helt avgörande för vårt samhälles utveckling och för att självstyrelselagsrevisionens ambitioner ska förverkligas.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att texten under rubriken ”Omorganisering och effektivisering” i utskottsbetänkandets allmänna motivering får ett nytt stycke med följande lydelse:

”Relationerna mellan Åland och vår omvärld är viktigare än någonsin. För att utveckla och fördjupa relationerna och kontakterna mellan Åland och Finlands respektive Sveriges regeringar, riksdagar, näringsliv och media, omorganiseras och moderniseras verksamheterna vid Ålandskontoren i Helsingfors och Stockholm. Personalbehovet på Ålandskontoret i Helsingfors ses över så att tillräckligt med resurser finns för att Åland ska kunna agera och verka med god framförhållning i för Åland viktiga frågor. ”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Veronica Thörnroos

 

Roger Nordlund

Lars Häggblom

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vtm.

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2015-2016 gällande förslag till första tilläggsbudget för år 2016

 

Ålands hälso- och sjukvård

 

Vi anser att landskapsregeringen och utskottsmajoriteten prioriterar fel. De inbesparingsåtgärder som föreslås i tilläggsbudgeten slår för hårt på områdena vård, omsorg och skola. Därtill vill landskapsregeringen minska de sociala stöden. Vi är beredda på att göra inbesparingar men anser att mer kunde sparas på t.ex. infrastruktur. Det mest tydliga exemplet är inbesparingarna på Ålands hälso- och sjukvård. Vi anser att det mest realistiska är en inbesparing på en miljon år 2017 med beaktande av det stora åtagande hälso- och sjukvårdsorganisationen har gentemot alla ålänningar.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text ersätter betänkandets text under rubriken ”Ålands hälso- och sjukvård” under betänkandets allmänna motivering:

 

”Det finns vägande skäl, enligt budgetförslaget, för styrelsen för ÅHS och ledningen att fortsätta arbetet för att uppnå effektivisering. Landskapsregeringen har för sin del beredskap att initiera de ändringar i lagstiftningen som förändringsarbetet kan komma att föranleda. Med beaktande av det fortsatta effektiviseringsarbetet och målsättningen att öka självfinansieringsgraden bedömer landskapsregeringen det vara möjligt för ÅHS att under år 2017 sänka nettokostnadsnivån med 1 miljon euro. Enligt vad utskottet erfarit kan denna inbesparing delvis hanteras genom en ökning av inkomsterna och delvis genom omprioriteringar i verksamheten. På längre sikt kan det även finnas möjlighet att räkna till godo effekterna av konkurrenskraftspaketet på arbetsmarknaden. Då ramen fastställts har samtliga kända kostnadsökningar beaktats.”

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Veronica Thörnroos

 

Roger Nordlund


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vtm.

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2015-2016 gällande förslag till första tilläggsbudget för år 2016

 

Utbildning

 

Landskapsregeringen avser att utreda konsekvenserna med att upphöra med att subventionera lunchförmån för högskolestuderande. För detta ska en utredning tillsättas som ska vara klar före sommaren 2017.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att texten under rubriken ”Utbildning” i betänkandets allmänna motivering får ett nytt stycke som följer:

 

”Utredningen ska inte innehålla något alternativ där det offentliga Åland genom att sköta mathållningen konkurrerar med restaurangbranschen eller övriga delar av näringslivet.”

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Veronica Thörnroos

 

Roger Nordlund

Lars Häggblom

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom m.fl.

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2015-2016 gällande förslag till första tilläggsbudget för år 2016

 

Nybyggnation av tvätthall i Möckelö

 

Under förutsättning att kostnaderna minskar till följd av privatisering bör landskapsregeringen genomföra privatiseringen i rask takt. Det är därför samhällsekonomiskt oklokt att investera på Möckelöområdet.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text ersätter andra stycket under betänkandets detaljmotivering under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar (R):

 

”Landskapsregeringen företar ingen nybyggnation på Möckelöområdet innan frågan om en privatisering av vägunderhållet slutligen har avgjorts.”

 

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Lars Häggblom

 

Veronica Thörnroos

Roger Nordlund

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2015-2016 gällande förslag till första tilläggsbudget för år 2016

 

Infrastruktur- och transportpolitik

 

I budgetförslaget anges att kortruttsprojektet går vidare med delprojekten östra och västra Föglö i syfte att förkorta färjepassen. Kostnaderna för projekt inom bl.a. farleder minskas. Även avgifterna ses över för att öka inkomsterna. Jag motsätter mig delprojektet med västra Föglö. Delprojektet gällande Östra Föglö bör skjutas på framtiden. Detta är för kostnadsdrivande med beaktande av landskapets ansträngda ekonomiska situation.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att texten under rubriken ”Infrastruktur- och transportpolitik, under delrubriken ”Skärgårdstrafik” i betänkandets allmänna motiveringen får ett nytt stycke som följer:

 

”Kortruttsprojektet läggs på is. Delprojekten östra Föglö skjuts på framtiden. Delprojektet västra Föglö läggs ner och avförs från agendan.”

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Lars Häggblom

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Nordlund m.fl.

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2015-2016 gällande förslag till första tilläggsbudget för år 2016

 

Landskapet och kommunerna

 

I föreliggande budgetförslag är det enbart inom kommunerna som det aviseras inbesparingar för år 2018. Därför är det är svårt att bedöma skäligheten i nivåerna i det här läget. Det är heller inte ändamålsenligt att redan nu fastslå nivån för inbesparingar för år 2018 eftersom det inte finns några fakta ännu gällande konkurrensavtalet och dess effekter eller föreslagna lättnader för kommunerna i lagstiftningen att förhålla sig till. Landskapsandelssystemet ska trygga basservicen i kommunerna och därför är det viktigt att fakta föreligger när beslut fattas om nivåer på inbesparingar. Målsättningen bör vara att undvika åtgärder som leder till skattehöjningar.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text ersätter betänkandets text under rubriken ”Landskapet och kommunerna” under betänkandets allmänna motivering:

 

”Landskapsandelarna till kommunerna avses sänkas med 1,5 miljoner euro för år 2017. Landskapsandelarna har stor betydelse för kommunernas finansiering. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen gör en översyn av kommuneras skyldigheter och rättigheter samt förutsätter att landskapsregeringen vid behov återkommer till lagtinget då de olika faktorer som ännu inte är kända blivit klara. Bland dessa faktorer finns bl.a. konkurrens- och sysselsättningsavtalets eventuella effekter på kommunsektorn.”

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Roger Nordlund

 

Veronica Thörnroos

Lars Häggblom