Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea

·       Republikens presidents framställning nr 6/2013-2014

·       Landskapsregeringens yttrande nr 6/2013-2014-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan träder i kraft i landskapet Åland till de delar frihandelsavtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar frihandelsavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Avtalet är till karaktären ett blandat avtal, där bestämmelserna dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s befogenhet. Följaktligen förutsätter avtalet godkännande både av unionen och av medlemsstaterna.

     I avtalets handelspolitiska avsnitt ingår det bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). En del av dessa bestämmelser hör till EU:s exklusiva behörighet vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga. I de särskilda åtagandena om tjänster och etableringar ingår ett undantag som rör Ålands rätt utifrån hembygdsrätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster inom sitt territorium.

      Till avtalets bestämmelser om offentlig upphandling har det inte fogats något uttryckligt undantag om Åland, men enligt artikel 15.15 om territoriell tillämpning ska avtalet dels omfatta de territorier inom vilka fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas, på de villkor som fastställs i de fördragen, dels Republiken Koreas territorium. Med andra ord blir bestämmelserna om Åland i protokoll 2 till Finlands anslutningsfördrag tillämpliga. I övrigt innehåller avtalet inga materiella bestämmelser om offentlig upphandling utan hänvisar endast till GPA-avtalet (WTO:s avtal om offentlig upphandling).

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet, med beaktande av de förbehåll som gjorts för Åland, inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

     Med anledning härav föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar frihandelsavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 mars 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar frihandelsavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 20 mars 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte