Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2014-2015

Tillhör ärendet: Avbytarservice
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Avbytarservice

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 9/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att avbytarlagen ändras så att stöd för vikarie- hjälp kan beviljas med 300 dagar utöver avbytardagar. Enligt gällande regelverk kan stöd beviljas under högst 90 dagar på grund av läkarintyg och högst under 180 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet. Samtidigt föreslås att vissa förtydligande formuleringar intas i lagen.

     Förslaget innebär en avvikelse från den Europeiska unionens regelverk, med ett utökat antal dagar under vilka stöd för vikariehjälp kan ges. Denna ändring förutsätter notifiering till och godkännande av den Europeiska kommissionen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar i likhet med landskapsregeringen att lantbruksarbete är ett fysiskt krävande yrke, förenat med stor risk för olika typer av arbets- och förslitningsskador som kan kräva lång rehabilitering. Lönsamhetsnivån inom det åländska och finländska lantbruket är dessutom på en sådan nivå att den faktiska lönekapaciteten i företagen ofta understiger de allmänna lönenivåer för lantbruksavbytare, vilket motiverar en utökad varaktighet för avbytarstödet utöver de i riktlinjerna fastställda. Det sociala systemet för moderskaps- och föräldraledigheter omfattar bl.a. barndagvård, och är uppbyggt kring ett allmänt system med tio månaders garanterad föräldraledighet. Det är således angeläget att även avbytarsystemet är anpassat till de allmänna systemen för moderskaps- och föräldraledigheter och barndagvård, i syfte att underlätta för unga lantbruksfamiljer att kombinera ett aktivt lantbruk med bildande av familj.

     Utskottet finner mot bakgrund av detta att det är motiverat att förlänga möjligheten till vikariehjälp i de situationer som framgår av lagen.

     Landskapsregeringen föreslår också att stödnivån inom förslagets budgetramar justeras från 60 till 50 procent så att ersättningen blir högst 120 euro per dag under de 30 första dagarna och därefter högst 64 euro per dag. Landskapsregeringen har här följt utskottets skrivningar i betänkande nr 15/2013-2014 vari följande anges: ”Utskottet föreslår att stödets belopp för vikariehjälp höjs från 50 procent till 60 procent av de faktiska kostnaderna fram till det att landskapsregeringen fått kommissionens godkännande att utöka antalet vikariedagar i linje med landskapsregeringens lagförslag. När landskapsregeringen återkommer till lagtinget med förslag om en sådan utökning anser utskottet att stödbeloppet bör återgå till 50 procent av de faktiska kostnaderna”.

 

Detaljmotivering

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Utskottet föreslår att det införs övergångsbestämmelser i ikraftträdelsebestämmelsen så att det blir klarlagt hur de ärenden som berörs av övergångsbestämmelserna ska hanteras.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 mars 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört minister Fredrik Karlström och landskapsagronomen Sölve Högman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg och ledamöterna Brage Eklund, Annette Holmberg-Jansson, Mats Perämaa samt ersättaren Anders Englund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 3 § 4 punkten samt 6 § landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd samt

     fogas till ikraftträdelsebestämmelsen ett nytt 4 mom. som följer:

 

2, 3 samt 6 §§

     (Lika som i lagförslaget)

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsens 1-3 mom. lika som i lagförslaget)

     Denna lag tillämpas på ansökningar som inkommit efter att lagen har trätt ikraft. De som beviljats vikariehjälp i enlighet med 6 § i lagens tidigare lydelse kan efter att lagen har trätt i kraft ansöka om att erhålla stöd för återstående antal dagar i enlighet med 6 § i denna lag.

 

 

 

Mariehamn den 7 april 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte