Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Produktionsstöd för el från vindkraftverk

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

                                                                

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att producenter av elenergi från vindkraftverk under åren 2016-2022 ska ges ett ekonomiskt stöd per producerad mängd el.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft och tillämpas från och med den 1 juli 2016.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsregeringen har, vilket framgår av lagförslaget, ett övergripande mål inom energiområdet att energiproduktion och -konsumtion ska ske i samklang med de villkor som gäller för en hållbar utveckling. Landskapsregeringen eftersträvar en tryggad, en konkurrenskraftig och en säker energiförsörjning. En del av arbetet med detta är att främja användandet av en klimatriktig och växthusgasreducerande energiproduktion genom att bistå projekt som är ägnade att öka användningen av förnybara och lokala energikällor. Vindkraft står för den mest betydande delen av landskapets elproduktion. Det finns 21 vindkraftverk vilka sammantaget årligen beräknas producera cirka 60 850 megawattimmar elenergi, vilket utgör omkring 20–25 procent av landskapets årliga elförbrukning. Under de senaste åren har elpriserna noterats på mycket låga nivåer vilket direkt påverkar vindkraftproducenternas möjligheter att driva sina verksamheter på marknadsmässiga villkor.

     Utskottet bedömer det viktigt att tillse att verksamheten fortgår och att den tekniska kompetensen inom vindkraft blir kvar i landskapet, särskilt med tanke på framtida möjligheter att utnyttja vindkraften då marknadsförutsättningarna blivit bättre för vindkraftens del.

 

Detaljmotivering

 

18 § 1 mom. Eftersom stödperioden enligt landskapslagen sträcker sig en längre tidsperiod än Europeiska unionens nuvarande regelverk för stöd till näringslivet betonar utskottet att lagstiftningen kan komma att behöva anpassas till det nya EU-regelverket då det träder i kraft den 1.1.2021, vilket innebär att stödvillkoren för de berörda aktörerna kan komma att förändras.

 

18 § 4 - 5 mom. Utskottet föreslår vissa språkliga och tekniska förändringar utan materiell betydelse.                

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell och europarättschefen Michaela Slotte från landskapsregeringens regeringskansli.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm.Veronica Thörnroos samt ersättaren Roger Nordlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el

 

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

18 §

 (1-3 mom. lika som i lagförslaget.)

     Med avvikelse från 8 § utbetalar landskapsregeringen ett fast produktionsstöd för el per halvt kalenderår efter en ansökan från en producent. (uteslutning) En ansökan om utbetalning av ett fast produktionsstöd av en producent lämnas till landskapsregeringen senast sex månader efter den stödberättigande periodens slut.

     Med ett halvt kalenderår avses i denna paragraf perioderna från och med januari till och med juni månad samt från och med juli till och med december månad.

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte