Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 2/2018-2019

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 3

Motioner 3

Hörande. 3

Närvarande. 3

Reservation. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat ett förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland för år 2018. Förslaget till tilläggsbudget omfattar huvudsakligen anslag som föranleds av ökade lönekostnader, den svåra odlingssäsongen, högre bunkerpriser och landskapsandelar till grundskolan. På intäktssidan kan noteras en ökning av förskottet på avräkningsbeloppet. Vidare kommer redovisningsprinciperna för det som allmänt har kallats för "PAF-snurran" att ändras så att intäkterna endast upptas en gång.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att tilläggsbudgeten antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet förordar de föreslagna anslagen och konstaterar att i och med tillägget har för budgetåret 2018 budgeterats kostnadsanslag om totalt 379 970 000 euro, varav 353 343 700 för verksamhets- och överföringskostnader samt 26 626 000 euro för investeringskostnader.

Skatterelaterade intäkter

 

Utskottet konstaterar att intäkterna från förskottet på avräkningsbeloppet föreslås ökat med 7 910 515 euro, vilket höjer det totala förskottsbeloppet till 245 068 515 euro. I budgetförslaget ingår också en återbetalning av förskottet för år 2017 uppgående till 419 653,14 euro.

 

Landskapsandelssystemet

 

I den andra tilläggsbudgeten för år 2018 aviserade landskapsregeringen en kommande utbetalning av landskapsandelar för grundskoleväsendet. I föreliggande budgetförslag finns 3 318 000 euro budgeterat för detta ändamål. Utgiften härrör sig ifrån ett tekniskt fel som uppstod i revideringen av landskapsandelssystemet tidigare under året och har korrigerats genom en ändring i 17 § landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. Lagtinget beslutade om ändringen av landskapslagen den 20 december 2018.

Livsmedelsproduktionen

 

Utskottet har i sitt betänkande (FNU 2/2018-2019) om den andra tilläggsbudgeten för år 2018 grundligt belyst de konsekvenser som vädret år 2018 har haft, och kommer att ha framöver, för primärnäringarna och övrigt näringsliv. För att i viss mån lindra effekterna av de uteblivna intäkterna har lagtinget i andra tilläggsbudgeten för år 2018 beslutat att ge landskapsregeringen ökade fullmakter för beviljande av räntestödslån för skördeskador och för ökade garantier för likviditetslån.

     I förslaget till den andra tilläggsbudgeten aviserade landskapsregeringen att återkomma i förslaget till den tredje tilläggsbudgeten med ytterligare åtgärder riktade till producenterna av livsmedel. Lantbruksföretagen är berättigade till vissa nationella stöd, vilka i föreliggande förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018 föreslås kompletterade med stöd till odlare av grödor som inte omfattas av det stödsystem som antagits i Finland. De grödor som omfattas av de föreslagna stöden är potatis, lök, övriga grönsaker och de spannmålsarealer som inte omfattas av Finlands stödsystem. Vidare föreslås ett stöd för import av djurfoder.

     Utskottet noterar att de stöd som avses införas kommer att kalkyleras utgående från en nivå som motsvarar normalskörd. Utskottet har erfarit att det är mycket svårt att definiera normalskörd utgående från ett gårdsperspektiv, eftersom olika gårdar har olika förutsättningar och således också har individuella normalskördar som kan variera väldigt mycket beroende på jordens beskaffenhet, bevattningsmöjligheter, arbetsinsats och även individuell skicklighet. Utskottet är medvetet om att det är mycket svårt att skapa helt rättvisa stödsystem men vill trots det uppmana landskapsregeringen att i görligaste mån beakta de olika gårdarnas individuella förutsättningar vid stödhandläggningen.

”PAF-snurran”

 

Utskottet har vid ett flertal tillfällen påpekat att den så kallade PAF-snurran i budgeteringen och i redovisningen bör upphöra eftersom den har försvårat förståelsen av budgeten. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att detta nu kommer att ske.

Försäljningsfullmakt för m/s Ejdern

 

Beträffande försäljningsfullmakten för m/s Ejdern har utskottet erfarit att fullmakten i första hand är avsedd att användas för en överlåtelse av fartyget i samband med en kommande totalentreprenad inom skärgårdstrafiken. Fartyget kan också läggas ut till försäljning utan kopplingar till eventuella entreprenader.

    

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 december 2018 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget.

 

Motioner

Inga motioner har lämnats in i anslutning till budgetförslaget.

 

Hörande

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, ministern Mika Nordberg, förvaltningschefen Dan E Eriksson, budgetplaneraren Robert Lindblom, avdelningschefen Yvonne Österlund, biträdande avdelningschefen Niklas Karlman, controllern Per Ringsby, ordföranden Birgitta Eriksson-Paulson vid Ålands producentförbund r.f., mjölkbonden Trygve Sundblom, potatisodlaren Johan Lundberg, verkställande direktören Nina Nyman-Johansson från Ab Lantbruk, verkställande direktören Mats Rosin från Finferries ab, samt företagsbankrådgivaren Anna Hedenberg.

 

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

Reservation

Vtm Veronica Thörnroos har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägget till budgeten för år 2018 i oförändrad lydelse samt

 

att lagtinget beslutar att tredje tillägget till budgeten för år 2018 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 januari 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos

2019-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 11/2018-2019 gällande LF 2/2018-2019

 

Motivering

 

Landskapsregeringen aviserar trafikomläggningar i den norra skärgården. Enligt tidigare uppgifter skall en ny färja sättas in på rutten Torsholma, Asterholma, Lappo och Kumlinge. Då projektet ännu bara är i sin linda så kommer det att dröja flera år innan ett nybygge kommer till stånd. Landskapsregeringen vill avyttra m/s Ejdern och låta fartyget ingå i entreprenaden. M/s Ejdern bäst före datum har för länge sedan passerats. Varken passagerarkomfort eller besättningens boendeförhållanden motsvarar dagens krav. Exempelvis avsaknad av hiss gör att personer med funktionsnedsättning utan eget fordon får tillbringa resan ute på däck.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att m/s Ejdern kan avyttras men med det förbebållet att fartyget inte ska ingå i den av landskapsregeringen aviserade totalentreprenaden.

 

 

Mariehamn den 11 januari 2019

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos