Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2017-2018

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Nytt miljösmart privat tonnage i skärgårdstrafiken

·       Åtgärdsmotion nr 2/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

     Vtm Veronica Thörnroos m.fl. föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående ge det privata näringslivet möjlighet till en totalentreprenad för nybyggnation av ett modernt miljösmart fartyg samt driften av det samma under en tidsperiod om minst 10 år.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till utskottets synpunkter i frågan.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att det för tillfället sker en intressant teknikutveckling när det gäller framdrivningsteknik för fartyg. Den hittills dominerande oljedriften har börjat ersättas av gas- och eldrivna fartyg för att minska miljöbelastningen. Beträffande eldriften så är den i dagsläget främst lämplig för fartyg med relativt korta körpass. Ju längre körtid som fartyget dimensioneras för desto större batteripaket behövs i fartyget. Batterikapaciteten är således en begränsande faktor i dagsläget. Batteritekniken utvecklas dock väldigt snabbt, vilket syns i sjunkande priser och stigande prestanda, något som givetvis kommer att ge nya möjligheter i framtiden. Eldrivna fartyg är dyrare i tillverkning, men detta kompenseras av betydligt lägre drift- och underhållskostnader för maskineriet. Eldrivna fartyg utrustas i allmänhet med reservmaskiner i form av traditionella dieselmotorer som används när det finns behov av extra effekt, främst i samband med körning i is. Beträffande gasdrivna fartyg (LNG) erfar utskottet att dessa har lägre utsläpp till omgivningen än oljedrivna fartyg och att dessa kunde komma ifråga för de längre rutterna i skärgårdstrafiken. Bränsleförsörjningen av LNG är fortfarande under utbyggnad varför det finns viss osäkerhet gällande tankningsmöjligheterna för skärgårdstrafiken.    

     Utskottet konstaterar att det i landskapsbudgeten för 2018 har upptagits anslag för ett förnyande av tonnaget i enlighet med den linje som motionären föreslår. Under moment 75010 (verksamhet) nämns att landskapsregeringen avser begära in anbud på en totalentreprenad innehållande en hybridfärja baserad på eldrift för Föglölinjen. Under moment 975000 (investeringar) ingår dessutom en avisering om att man under året avser begära anbud på byggande av en eldriven linfärja till Prästö sund.

     Med hänvisning till att motionens syften till stor del är på väg att uppfyllas föreslår utskottet att motionen ska förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 april 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, avdelningschefen Yvonne Österlund och marinkonsulten Kaj Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 april 2017

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson