Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-01-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2018-2019

·       Anslutningsmotion nr 1/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Anslutningsmotionen. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att rätten att göra arbets- och pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen utvidgas till att gälla alla som har en skattepliktig förvärvsinkomst som understiger 55 000 euro. Den nuvarande inkomstgränsen är 35 000 euro.

     Samtidigt föreslås en mindre ändring av kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner. Förslaget innebär att de totala skattesatserna förblir oförändrade.

     De föreslagna ändringarna är avsedda att tillämpas från och med kommunalbeskattningen för skatteåret 2019.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det avdrag som infördes i kommunalskatten år 2018 nu utvidgas genom att inkomstgränsen för de skattskyldiga som kan tillgodogöra sig avdraget höjs från 35 000 euro till 55 000 euro. Kommunernas kostnader för den höjda delen av avdraget är cirka 600 000 euro vilket innebär att den totala kostnaden för detta avdrag för år 2019 uppgår till cirka 1,8 miljoner euro, för vilket kommunerna till fullo kompenseras i enlighet med beslutet i Ålands budget för 2019.

     Utskottet konstaterar att den huvsakliga avsikten med avdraget är att öka hushållens disponibla inkomster i avsikt att förstärka tillväxten i ekonomin. Avdraget i sig kommer inte att lösa den svaga tillväxten, men det bidrar till att öka efterfrågesidan i ekonomin och utskottet efterlyser fler åtgärder för att förbättra den svaga BNP-utvecklingen.

                     

    

     I övrigt kvarstår de synpunkter utskottet framförde då avdraget infördes (FNU 3/2017-2018).

    

Anslutningsmotionen

I ltl Axel Jonssons m.fl. anslutningsmotion föreslås ett tillägg till 25a § som skulle medge rätt för skattskyldiga som har pensionsinkomster att till fullo avdra dessa pensionsinkomster upp till en inkomstnivå om 15 000 euro.

     Utskottet anser att syftet med motionen är gott, men att det tillvägagångssätt motionären föreslår för att genomföra en höjning av den disponibla inkomsten för pensionärer med låga inkomster inte är ett funktionellt alternativ.

     Utskottet har erfarit att slutsumman av skatter och avgifter inte skiljer sig avsevärt jämfört med beskattningen av förvärvsinkomster eftersom pensionstagare inte betalar arbetslöshets- och pensionsförsäkringsavgifter. Utskottet konstaterar vidare att den ekonomiska nettopåverkan av ett ökat avdrag antagligen är relativt låg eftersom ökade nettoinkomster kan medföra att olika bidrag minskar.

     Enligt en preliminär beräkning som Ålands statistik- och utredningsbyrå tagit fram för utskottets räkning skulle ett förverkligande av motionens förslag innebära en kostnad för kommunerna om cirka 2,4 miljoner euro.

     Utskottet anser att arbetet med att åtgärda den ekonomiska utsattheten måste ske genom en helhetslösning som beaktar alla faktorer som påverkar hushållens disponibla medel.

     Utskottet föreslår med anledning av det som anförts ovan att anslutningsmotionen förkastas.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 december 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, lagberedaren Diana Lönngren, forskningschefen Jouko Kinnunen vid Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) samt verkställande direktören Anders Ekström vid Ålands näringsliv r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordförande Göte Winé, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad form samt

 

att ltl Jonssons m.fl. anslutningsmotion förkastas.

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 30 januari 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson