Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraftverk (2013:31, ändrad genom 2016:39)

·       Lagmotion nr 1/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I lagtingsledamot Harry Janssons m.fl. lagmotion nr 1/2016-2017 föreslås att 18 § 2 mom. 4 punkten i landskapslagen om produktionsstöd för el ändras sålunda att fast produktionsstöd för el från vindkraftverk inte kan beviljas om ett vindkraftverk är äldre än 25 år istället för 20 år som gäller i nuvarande lagstiftning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att elpriset i Norden under en rad av år har varit under nivån för kostnadstäckning vilket är en av orsakerna att de äldre, men fortfarande fungerande, kraftverken riskerar att monteras ned. Hittills har tre kraftverk monterats ned och ytterligare fem monteras sannolikt ned hösten 2017 om ingen förändring sker för verkens produktionsekonomi. För närvarande finns det 19 verk i drift. De nedmonteringshotade verken står för cirka 10 procent av landskapets vindkraftsproduktion av el.

     Elpriset som årsmedeltal år 2015 var 20,12 euro/MWh och 2016 26,42 €/MWh och de första månaderna 2017 i storleksordningen 30 euro/MWh. De nordiska elpriserna är väldigt känsliga, till exempel vid sjunkande temperaturer stiger priserna snabbt.

     I tekniskt hänseende har vindkraftverken visat sig hålla längre än vad man räknade med då de första verken byggdes. Numera används avskrivningsperioder om 25-30 år istället för 20 år som användes tidigare.

     Utskottet har erfarit att den ändring i landskapslagen om produktionsstöd för el som genomfördes 2016 avsåg att rädda kärnan i den åländska vindkraftsproduktionen, inte nödvändigtvis samtliga existerande produktionsanläggningar. Att ändra lagen i enlighet med motionärens avsikt kan innebära en avsevärd ökning av totalkostnaderna för den berörda perioden. Utgående från det scenario som lagen grundar sig på kan kostnaderna under lagens giltighetsperiod fram till 2022 stiga med 600.000 euro. Om man enbart ändrar stödreglerna beträffande kraftverkens ålder samtidigt som man behåller stödet kostnadsneutralt ur budgetsynvinkel måste samtliga stödparametrar räknas om, även för de existerande stödobjekten.

     Utskottet konstaterar att det inte kan förorda ändringar i lagstiftningen på basen av kortfristiga förändringar i elpriset och att man inte ser det som realistiskt att ytterligare höja det anslag som är reserverat för produktionsstödet under den period som stödet är i kraft.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 april 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Camilla Gunell, inspektören Henrik Juslin, samt Kjell Clemes och Henrik Lindqvist från vindkraftbolaget Allwinds ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

Reservationer

 

Vicetalman Veronica Thörnroos har fogat en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar lagmotion 1/2015-2016.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 mars 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos

2017-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2016-2017 gällande ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraft.

 

Det föreligger en stor risk att Åland före ingången av år 2020 har förlorat 11 av 19 vindkraftverk. De nedmonteringshotade verken står för cirka 20 % av landskapets vindkraftsproduktion av el. I tekniskt hänseende har vindkraftverken visat sig hålla längre än vad man räknade med då de första verken byggdes. Numera används avskrivningsperioder om 25-30 år istället för 20 som användes tidigare. Ett framtida scenario ger således vid handen att fullt fungerande vindkraftverk monteras ner och transporteras till annan ort. Detta får som följd att landskapet Åland istället för att höja andelen förnyelsebar energi kommer att minska densamma, en utveckling som går stick i stäv med övriga Norden. Landskapsregeringen har inte heller kunnat presentera alternativa produktionsformer för förnyelsebar energi. Sammanfattningsvis kan konstateras att landskapsregeringens handlande i praktiken har väldigt lite gemensamt med skrivningarna i regeringsprogrammet vad gäller hållbarhet.

 

Mot bakgrunden av ovanstående föreslår jag att lagmotionen antas i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 30 mars 2017

 

 

 

Veronica Thörnroos