Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2015-2016

Tillhör ärendet: Anläggande av rondell
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Anläggande av rondell landsväg 2/Björsby-Gölby

·       Åtgärdsmotion nr 2/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

                                           

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I lagtingsledamot Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion nr 2/2015-2016 föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i brådskande ordning fatta beslut om att en rondell ska anläggas på den nuvarande fyrvägskorsningen i Björsby/Gölby samt anpassa vägplanen för landsväg 40 i enlighet med detta.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt motionen har Jomala kommun, samt bosatta och berörda markägare i byarna Björsby och Gölby, vid upprepade tillfällen meddelat att planerna på en helt ny anslutning av landsväg 40 (Näfsby-Gölby) till nya Godbyvägen inte omfattas.

     Utskottet konstaterar att det är landskapsregeringens uppgift att se över olika trafiklösningar i samband med sitt trafiksäkerhetsarbete i nära samarbete med berörda intressenter. Utskottet betonar vikten av en fortsatt dialog med både markägare och kommuner.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 april 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört minister Mika Nordberg och avdelningschefen Yvonne Österlund från infrastrukturavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt ersättaren Roger Nordlund.

 

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 2/2015-2016.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte