Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 4/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Samordning av sjöfartsutbildningen. 1

Team Åland – ett initiativ till en kraftsamling för tillväxt och inflyttning. 1

Övrigt 2

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Hörande. 2

Närvarande. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2015. Förslaget till tilläggsbudget ökar det budgeterade underskottet med 1.860.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 369.278.000 euro budgeterats för år 2015.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2015.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Samordning av sjöfartsutbildningen

 

Landskapsregeringen beslöt den 28 mars 2014 att vidta åtgärder för att uppnå en samordning av sjöfartsutbildningen vid Högskolan på Åland, Ålands gymnasium och Ålands sjösäkerhetscentrum. Den samordnade sjöfartsutbildningen marknadsförs under namnet Ålands sjöfartsakademi (ÅSA) inom ramen för Högskolan på Åland som ansvarar för ledningen av den samordnade sjöfartsutbildningen.

     Utskottet förordar samordningen och finner att åtgärden är motiverad.

 

Team Åland – ett initiativ till en kraftsamling för tillväxt och inflyttning

 

Landskapsregeringen lanserade under hösten 2014 Team Åland – ett initiativ till en kraftsamling för tillväxt och inflyttning. Ålands landskapsregering avser att tillsammans med det åländska näringslivet, branschorganisationer och tredje sektorn skapa möjligheter för olika projekt som gynnar företagsklimatet, tillväxten och inflyttningen i allmänhet samt modernisering, internationalisering och digitalisering i synnerhet.

     Utskottet stöder initiativet och finner att det är viktigt att göra det som är möjligt för att stöda det åländska varumärket i syfte att skapa tillväxt.

 

Övrigt

 

Utskottet har i övrigt koncentrerat sin behandling till frågan om avfallshantering och hänvisar till sina skrivningar om detta under momentet i detaljmotiveringen.

 

Detaljmotivering

 

 

ÖVERFÖRINGAR - detaljmotivering

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

460

AVFALLSHANTERING

46000

Avfallshantering

 

Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag om 200.000 euro som stöd för investeringar för omhändertagande och behandling av bioavfall. Utskottet konstaterar att avfallshantering i syfte att omhänderta bioavfall är av stor betydelse för hela det åländska samhället. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen tillser att de investeringar som stöds av landskapet verkställs så att verksamheten i minimal utsträckning förorsakar olägenheter för grannar och miljö.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget.

 

Hörande

 

Utskottet har i samband med sin behandling gjort studiebesök hos Ålandskomposten Ab/Delfendahl Ab i Gunnarsby.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, ministern Carina Aaltonen, vd:n Bengt Karlsson från Ålandskomposten Ab/Delfendahl Ab, vik. myndighetschefen Ketzia Karring från ÅMHM, markägaren Benny Klingberg, budgetplaneraren Robert Lindblom, markägaren Torsten Mattsson och miljöskyddsinspektören Erica Sjöström från ÅMHM.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg och ledamöterna Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson, Mats Perämaa samt ersättaren Anders Englund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2015 samt

 

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

 

Mariehamn den 20 maj 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte