Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Vårdös status som skärgårdskommun

·       Åtgärdsmotion nr 1/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I lagtingsledamot Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion nr 1/2016-2017 föreslås att landskapsregeringen i skyndsam ordning fattar beslut om att Vårdö fortfarande är en skärgårdskommun och därmed fortsättningsvis har samma status som de övriga skärgårdskommunerna i alla ärenden där det finns avvikande regler för skärgården och dess innevånare.

 

Utskottets förslag

 

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen för närvarande inte avser ändra Vårdö kommuns status som skärgårdskommun inom andra områden än det som berör trafikavgifter på skärgårdsfärjorna.

     Utskottet konstaterar däremot att de ändrade reglerna för trafikavgifter på skärgårdsfärjorna främst påverkar tre olika kundgrupper:

-          varutransporter

-          turistföretagare

-          privatpersoner

     Utskottet har kunnat konstatera att situationen gällande Hummelvik har varit tudelad, dels har hamnen definierats som en ändhamn i trafiksystemnet, dels har de boende i Vårdö betraktats som om de skulle befinna sig inom trafikssystemet. Den praktiska innebörden har varit att Vårdöbor har kunnat resa på samma grunder som de boende i Brändö och Kumlinge. Dessutom har varutransporter till Vårdö och resenärer med bokad logi på Vårdö kunnat utnyttja samma reseregler. Detta förhållande har ändrats med de nya tarifferna.

     Utskottet har informerats om att landskapsregeringen arbetar på att minska olägenheterna för de målgrupper som drabbats av det ändrade tariffsystemet. Möjliga åtgärder är t.ex. någon form av förhandsbokningssystem för turistföretagare och ”sista minuten”-biljetter för personkunder. Varutransporterna är mer problematiska eftersom statsstödsreglerna kommer in i bilden.

    

    

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 januari 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, skärgårdsnämndens ordförande, ministern Camilla Gunell, biträdande avdelningschefen Niklas Karlman, samt kommundirektören i Vårdö Andreas Johansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

Reservationer

 

Vicetalman Veronica Thörnroos, ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion 1/2016-2017.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 mars 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl.

2017-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans och näringsutskottets betänkande nr 14/2016-2017 gällande Vårdös status som skärgårdskommun, åtgärdsmotion nr 1/2016-2017

 

Landskapsregeringens agerande vad gäller omklassificering av Vårdö från skärgårdskommun till faståländsk kommun är ett demokratisk klavertramp av ej tidigare skådat slag. Beslutet verkar taget utan någon som helst beredning. Vid ett möte i Vårdö 14 februari 2016, det vill säga två månader efter att beslutet var fattat, gav ansvarig minister följande förklaring:  

”vissa Brändö- och Kumlinge bor var avundsjuka på Vårdös särstatus i skärgårdstrafiken, avseende på att man tidigare kunnat övernatta i Vårdö för att sedan åka vidare på billigaste taxan”.

     Beslutet föregicks utan någon som helst dialog med berörda trots att det finns flera formaliserade kanaler och forum för dialog och erfarenhetsutbyte. Någon direkt information till de närmast berörda, det vill säga Vårdöborna utgick inte. Istället fick de läsa om beslutet i lokala media. Landskapsregeringens korta framförhållning från beslut till verkställighet, det vill säga 2,5 vecka, visar att beredningsprocessen och analysen varit bristfällig.

     Så vad blev bättre av detta beslut? Inget. Vad blev billigare? Inget. Minskade administrationen? Nej, den ökar. Gjuter landskapsregeringen extra styrka och mod i skärgårdskommunen Vårdö och ger dem en framtidskick? Svar nej. Beslutets negativa effekter för kommuninnevånare, företagare och det offentliga Vårdö är stora och till alla delar ännu inte överblickbara varken kort- eller långsiktigt.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget beslutar hemställa till landskapsregeringen att den omgående beslutar att Vårdö skall klassificeras som en skärgårdskommun i trafiksystemet.

 

 

Mariehamn den 5 april 2017

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Stephan Toivonen