Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner. Likviditetsstödet kan beviljas en kommun vars ekonomiska problem är så svåra att den till följd av likviditetsbrist inte längre kan garantera den lagstadgade servicen till invånarna. Stödet är avsett att beviljas i ett läge där kommunen själv redan har vidtagit de åtgärder som rimligtvis kan krävas för att kunna klara av att upprätthålla servicen.

     Likviditetsstödet beviljas enligt prövning av landskapsregeringen efter att medel har upptagits i budgeten. I samband med att stöd beviljas kan landskapsregeringen kräva att kommunen medverkar i en särskild kommunindelningsutredning enligt kommunstrukturlagen för Åland.

     Den föreslagna lagen är avsedd att vara temporär och gälla fram till utgången av 2022. Den sammanhänger med landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för 2021 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns med en mindre ändring av teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget inte innehåller någon kvantitativ definition av vad det i praktiken innebär när en kommun befinner sig ”i en så svår ekonomisk situation att den till följd av bristande likviditet inte längre kan garantera den lagstadgade servicen till invånarna”. Likviditetsbrist kan uppstå på olika sätt, och även skapas genom aktivt agerande eller försummelser från kommunens sida. I brist på tydliga kriterier för när likviditetsstöd kan utbetalas blir bedömningssituationen för landskapsregeringen synnerligen besvärlig om det inkommer ansökningar från fler kommuner. Utskottet ser därför fram emot den aviserade lagen om hur kommuner i en svår ekonomisk situation ska hanteras som en ersättning för det nu framlagda lagförslaget.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 maj 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund, finanschefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Stephan Toivonen och ersättaren Tage Silander.

 

Reservationer

 

Ltl Nina Fellman och vice ordföranden John Holmberg har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     I denna lag finns bestämmelser om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner som befinner sig i en ytterst svår ekonomisk situation.

     Stöd enligt denna lag kan beviljas om anslag för det har tagits upp i Ålands budget.

 

2 §

     Landskapsregeringen kan bevilja ett tillfälligt likviditetsstöd till en kommun som befinner sig i en så svår ekonomisk situation att den till följd av bristande likviditet inte längre kan garantera den lagstadgade servicen till invånarna.

     Beslut om tillfälligt likviditetsstöd fattas efter ansökan från kommunen. Kommunen ska lämna de uppgifter till landskapsregeringen som behövs för behandlingen av ansökan.

     Det tillfälliga likviditetsstödet kan beviljas för högst sex månader åt gången och betalas ut månadsvis.

 

3 §

     I samband med beviljande av ett tillfälligt likviditetsstöd ska landskapsregeringen besluta om uppföljningen av det beviljade stödet och om hur kommunen ska redovisa användningen av det.

     När en kommun har beviljats tillfälligt likviditetsstöd kan landskapsregeringen också med stöd av kommunstrukturlagen (2019:29) för Åland besluta att en särskild kommunindelningsutredning gällande kommunen ska genomföras.

 

4 §

     Landskapsregeringen kan besluta att kommunen ska återbetala hela eller en del av det tillfälliga likviditetsstödet

     1) om beslutet om beviljande av stödet fattades på felaktiga grunder,

     2)  om kommunen inte redovisar användningen av stödet på föreskrivet sätt eller

     3) om kommunen inte medverkar i en särskild kommunindelningsutredning i det fall att landskapsregeringen har fattat beslut om att en sådan ska genomföras.

     Landskapsregeringen kan besluta att ett beviljat likviditetsstöd inte ska betalas ut om de förhållanden som rådde vid tidpunkten för beviljandet har förändrats så att kommunen inte längre befinner sig i en sådan situation som avses i 2 § 1 mom.

 

5 §

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den… och gäller tillfälligt likviditetsstöd som beviljas för tiden fram till och med den 31 december 2022. Beslut om en särskild kommunindelningsutredning med hänvisning till denna lag kan fattas senast den 30 juni 2023.

     En anhållan om ekonomiskt stöd som har lämnats in av en kommun före lagens ikraftträdande kan behandlas enligt lagen.

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson