Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2022-2023

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet

·      Åtgärdsmotion nr 4/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Närvarande. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Ltl Simon Påvals m.fl. föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att initiera ett samarbete med Sverige och Finland kring en hållbar gemensam förvaltning av strömmingsbestånden i Ålands hav och Bottenhavet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till utskottets synpunkter i frågan.

 

Utskottets synpunkter

 

Fiskekvoterna i Östersjön regleras av Europeiska unionen som i sin tur baserar sina beslut på rekommendationerna från ett vetenskapligt råd, ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) som består av forskare från 20 medlemsländer. ICES syfte är att leverera bästa möjliga forskning om hav och kust för att nationella och internationella myndigheter ska kunna fatta vetenskapligt underbyggda beslut om ett hållbart utnyttjande av den marina miljön.

     Enligt vad utskottet erfar finns det olika syn på strömmingsbeståndens tillstånd på finländskt respektive svenskt vatten, vilket delvis kan förklara att samarbetet länderna emellan gällande strömmingsfisket inte haft någon större omfattning. På senare tid har landskapsregeringen inlett ett samarbete med svenska myndigheter vilket lett till att också de finländska myndigheterna har närmat sig Sverige. För närvarande pågår en gemensam studie om strömmingens födointag. I studien som pågår 2023-24 deltar även landskapsregeringen.

     Med anledning av vad utskottet kunnat konstatera sker det en utveckling i den riktning motionärerna efterlyser varför utskottet anser att det inte behövs någon uppmaning till landskapsregeringen om ytterligare åtgärder i detta ärende varför motionen föreslås förkastad.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 februari 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Fredrik Karlström, fiskerikonsulenten Tom Karlsson vid näringsavdelningen samt styrelsemedlemmen Fredrik Lundberg från Ålands Fiskare r.f.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

    

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 april 2023

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson