Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Privatisering av avbytarservicen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens  förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens  förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att avbytarsystemet ändras från ingången av år 2015 så att verksamheten privatiseras. Landskapet föreslås fortsatt finansiellt stöda husdjursproduktionens behov av avbytarhjälp.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsregeringen föreslår i lagförslaget att avbytarsystemet privatiseras från ingången av år 2015. Landskapet föreslås fortsatt finansiellt stöda husdjursproduktionens behov av avbytarhjälp. Landskapsregeringen avser att med investeringsstöd stöda de åtgärder som ökar lantbruksföretagens produktionsvolym till en nivå där de på hel- eller deltid kan anställa egen personal. Landskapsregeringen avser att verka för åtgärder som främjar etablering av en privat marknad för avbytarhjälp.

     Utskottet stöder detta och betonar vikten av att näringen får förutsättningar att klara sig i konkurrensen utanför Åland samtidigt som marknadskrafterna får avgöra vilka avbytare och avbytarföretag som är konkurrenskraftiga.

     Landskapsregeringen har i ett sent skede i utskottets beredning informerat utskottet om att den Europeiska kommissionen den 25 juni 2014 antog förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt förordningens artikel 23.3 gäller att stöd för avbytartjänster inom jordbruket ska begränsas till högst tre månader per år och stödmottagare. Dock ska sådant stöd för moderskapsledighet och föräldraledighet begränsas till högst sex månader. Enligt lagförslagets 6 § ska avbytarstöd för vikariehjälp årligen kunna beviljas ett lantbruksföretag under högst 300 dagar. För att dessa bestämmelser ska vara förenliga med den Europeiska unionens statsstödsregler har utskottet anpassat lagförslaget till ovan nämnda förordnings artikel 23.3.

     Landskapsregeringen avser att notifiera ett stödsystem till kommissionen och återkomma till lagtinget med förslag att införa bestämmelser i avbytarlagstiftningen i linje med de bestämmelser som framgår av landskapsregeringens lagförslag. Utskottet stöder detta och anser att det är mer ändamålsenligt att införa bestämmelser i enlighet med landskapsregeringens ursprungliga lagförslag men på grund av EU reglerna varit tvunget att föreslå de begränsningar som framgår av betänkandet.

     Utskottet föreslår att stödets belopp för vikariehjälp höjs från 50 procent till 60 procent av de faktiska kostnaderna fram till det att landskapsregeringen fått kommissionens godkännande att utöka antalet vikariedagar i linje med landskapsregeringens lagförslag. När landskapsregeringen återkommer till lagtinget med förslag om en sådan utökning anser utskottet att stödbeloppet bör återgå till 50 procent av de faktiska kostnaderna.

     När det gäller avbytarhjälp vid sjukdomsfall anser utskottet att det är viktigt att landskapsregeringen, även om avbytarverksamheten privatiseras, aktivt medverkar till skapande av ett system som säkerställer att djur och djurgårdar inte kommer till skada vid plötsliga och långvariga sjukdomsfall. För en djurhållare kan det ta flera år innan denne byggt upp en lönsam djurbesättning varför utskottet därför anser att landskapsregeringen bör tillse att en sådan verksamhet inte äventyras av ett plötsligt sjukdomsfall.

     Utskottet föreslår slutligen att den nya lagstiftningen utvärderas inom tre år från dess ikraftträdande och att landskapsregeringen i samband med detta tar ställning till eventuell inflationsjustering. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att kontinuerligt följa utvecklingen för näringen och att vid behov vidta nödvändiga åtgärder. Detta är särskilt angeläget mot bakgrund av att vi för närvarande har ett importstopp av livsmedelsprodukter till Ryssland och då det finländska jordbruket generellt sett är starkt påverkat av detsamma.  

 

Detaljmotivering

 

6 § 1 mom. Utskottet föreslår att ett lantbruksföretag med huvudinriktning på husdjursproduktion årligen kan beviljas avbytarstöd för vikariehjälp med 60 procent av de faktiska kostnaderna under högst 90 dagar på grund av läkarintyg och högst under 180 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen, om det inte har funnits någon annan inom lantbruksföretaget som har möjlighet att sköta lantbrukarens arbetsuppgifter. Förändringen kommer sig av de nya EU reglerna om statligt stöd inom sektorn. Utskottet föreslår att stödets belopp för vikariehjälp höjs från 50 procent till 60 procent av de faktiska kostnaderna för att kompensera för den förkortade tiden utskottet varit tvungen att föreslå med beaktande av EU:s statstödsregler.

     Utskottet föreslår därtill en ändring av språklig art som närmast avser ett tryckfel.

 

6 § 2 mom. Utskottet föreslår ändring av momentet så att den ersättning som avses i paragrafen är högst 144 euro per dag under de 30 första dagarna. Därefter kan ytterligare, under högst 60 dagar på grund av läkarintyg och högst 150 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen, ersättning beviljas med högst 77 euro per dag enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare enligt 5 §. Förändringen är en följd av de nya EU reglerna om statligt stöd inom sektorn med beaktande av landskapsregeringens förslag om att stödet ska sänkas efter de 30 första dagarna. Utskottet föreslår en höjning av beloppen till följd av justeringen från 50 procent till 60 procent av de faktiska kostnaderna då totalkostnaden för en avbytardag av landskapsregeringen uppskattats till 240 euro och kostnaden för timanställda avbytare av landskapsregeringen uppskattats till 128 euro per dag.

     Utskottet föreslår därtill ändringar av teknisk art.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 juni 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottsbetänkandet har tillkommit efter omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordförande Jörgen Pettersson, vice ordförande Mika Nordberg och ledamöterna Karl-Johan Fogelström och Annette Holmberg-Jansson.

     Ledamöterna Mats Perämaa och Brage Eklund har fogat en reservation till betänkandet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Fredrik Karlström, lagberedaren Olle Ekström, landskapsagronomen Sölve Högman, vd Henry Lindström från Ålands producentförbund r.f., ledande avbytaren Annette Loumann, ordf. i Ålands producentförbund r.f:s husdjursutskott Nicklas Mörn och styr. ordf. Tryggve Sundblom från Ålands centralandelslag.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om avbytarstöd

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

1 – 5 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

6 §

Vikariehjälp

     Ett lantbruksföretag med huvudinriktning på husdjursproduktion kan årligen beviljas avbytarstöd för vikariehjälp med 60 procent av de faktiska kostnaderna under högst 90 dagar på grund av läkarintyg och högst under 180 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen, om det inte har funnits (uteslutning) någon annan inom lantbruksföretaget som har möjlighet att sköta lantbrukarens arbetsuppgifter, på grund av

     1) läkarintyg,

     2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

     3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Den ersättning som avses i denna paragraf är högst 144 euro per dag under de 30 första dagarna. Därefter kan (uteslutning), under högst 60 dagar på grund av läkarintyg och högst 150 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen, ersättning beviljas med högst 77 euro per dag enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare enligt 5 § (uteslutning).

 

7 §

(Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2014-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 15/2013-2014 gällande privatisering av avbytarservicen

 

Med anledning av Landskapsregeringens lagförslag som försämrar stödet för vikariehjälp till långtidsjuka och till uttag av moderskaps- och föräldraledighet så vill vi reservanter ersätta den av utskottet föreslagna 6 § med nedanstående 6 § och 6a §.

 

Förutom den materiella skillnaden i förslagen så anser vi att den av reservanterna föreslagna fördelningen i en 6 § och en 6 a § på ett bättre sätt tydliggör avsikten med lagstiftningen, både i förhållande till gemenskapsreglerna gällande statsstöd samt i förhållande till stödmottagarna, det vill säga jordbruksföretagarna.

 

Det råder osäkerhet om vilken effekt den nyligen genomförda försämringen av Landsbygdsutvecklingsprogrammet LBU, kombinerat med den föreslagna försämringen av stödnivåerna i finansieringen av en privatisering av avbytarsystemet, kommer att innebära för det åländska jordbruket. En tidigare utlovad konsekvensanalys av en försämring av avbytarservicen har inte heller genomförts.

 

Förutom dessa ovanstående försämringar så har Ryssland nyligen infört importstopp av finländska jordbruksprodukter vilket för sin del har medfört ett överutbud och en prispress på den nationella marknaden. Därför finns det goda skäl att bevaka utvecklingen i det åländska jordbruket.

 

Lagförslaget har, vid sidan av den allmänna försämringen av stödnivåerna, ytterligare en brist som uppmärksammats under utskottsbehandlingen. Då avbytarservicen privatiseras så saknas en skyldighet för den privata serviceproducenten att ge avbytarservice vid akuta sjukdomsfall. Det är mycket möjligt att detta kan lösa sig via de normala marknadsmekanismerna i de allra flesta fall. Eftersom denna verksamhet ändå ska finansieras med skattemedel så är det rimligt att säkerställa att verksamheten fungerar i akuta situationer.

 

Denna "garanti" bör regleras i avtal mellan jordbruksföretagaren som stödmottagare och producenten av privat avbytarservice så att serviceproducenten har en skyldighet att leverera sin tjänst vid akuta sjukdomsfall. Detta för att undvika att husdjursbesättningen kan tvingas till nödslakt i extremfallet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att landskapsregeringen ska utvärdera privatiseringen av avbytarservicen inom tre år från ikraftträdelsen av denna lag. I samband med detta avgörs om en inflationsjustering av stödbeloppen behöver göras,

 

att landskapsregeringen bör återkomma till lagtinget med förslag till åtgärder för att förstärka näringens konkurrensförutsättningar ifall det tryck som näringen nu utsätts för bedöms hota verksamheterna,

 

att landskapsregeringen ska säkerställa att skyldigheten för den privata producenten av avbytarservice att utföra sina tjänster vid akuta sjukdomsfall tryggas i avtal mellan parterna,

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om avbytarstöd

 

     (Ingressen lika som i betänkandet).

 

1 – 6 §§

(Lika som i betänkandet).

 

6 a §

V i k a r i e h j ä l p

     Ett lantbruksföretag med huvudinriktning på husdjursproduktion kan årligen beviljas avbytarstöd för vikariehjälp med 60 procent av de faktiska kostnaderna under högst 300 dagar, om det inte har funnits någon annan inom lantbruksföretaget som har möjlighet att sköta lantbrukarens arbetsuppgifter, på grund av

     1) läkarintyg,

     2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

     3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Den ersättning som avses i denna paragraf är högst 144 euro per dag under de 30 första dagarna. Därefter kan under ytterligare högst 270 dagar ersättning beviljas med högst 77 euro per dag enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare enligt 5 §.

 

7 §

     ( 1 mom. Lika som i betänkandet.)

     Vid en tidpunkt som bestäms genom landskapsförordning träder lagens 6a § temporärt ikraft och tillämpas under tiden till och med den 31 december 2020, under vilken tid lagens 6 § inte tillämpas.

     (3 och 4 mom. lika som 2 och 3 mom. i betänkandet.)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2014

 

 

Mats Perämaa

 

Brage Eklund