Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning  

·       Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s

·       Republikens presidents framställning nr 7/2015-2016

 

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Avtalet undertecknades i Helsingfors den 15 december 2015.

     Nu gällande dubbelbeskattningsavtal med Spanien är från år 1967. Flera av artiklarna har ändrats i det avtal som är under behandling jämfört med i nu gällande avtal. Ett nytt avtal har ingåtts för att anpassa avtalet till parternas nationella lagstiftning och till ändringar som skett i den modell för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som OECD har tagit fram (modellavtalet). Avtalet följer huvudsakligen OECD:s modellavtal. De viktigaste avvikelserna från modellavtalet avser beskattning av realisationsvinst, arbetsinkomst och pension samt även metoden för undanröjande av dubbelbeskattning. Båda parter tillämpar enligt avtalet avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning.

     Landskapsregeringen stöder den skatteavtalspolitik som riket för och förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Spanien. Utskottet delar denna bedömning och föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 maj 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Mats Perämaa och avdelningsjuristen Ida Hellgren.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 24 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte