Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

·       Republikens presidents framställning nr 6/2018-2019

·       Landskapsregeringens svar RP 6/2018-2019-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Riksdagen har den 13 februari 2019 godkänt den multilaterala konvention som ingicks 2016 och genom vilken genomförs skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Konventionen har tagits fram som en del av det projekt som OECD och G20-länderna startat för att motverka skattebaserosion och förflyttning av vinster. Det multilaterala skatteavtalet innehåller bestämmelser som kan påverka beskattningsrätten inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Skatteavtal som lagtinget tidigare har lämnat sitt bifall till för att de skulle sättas i kraft i landskapet, anpassas genom avtalet.

     Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster.

 

Utskottets förslag

         

Utskottet konstaterar att republikens president har stadfäst lagen den 22 februari 2019 (FFS 231/2019).

     Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 mars 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen, vtm Veronica Thörnroos och Ingrid Zetterman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 mars 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson