Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning

·       Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s

·       Republikens presidents framställning nr 8/2015-2016

 

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Avtalet undertecknades i Helsingfors den 19 februari 2016.

     Nu gällande dubbelbeskattningsavtal med Tyskland är från 1979. Ett nytt avtal har bedömts nödvändigt eftersom nu gällande avtal anses föråldrat. Huvudskälen till det är att väsentliga ändringar skett i parternas nationella lagstiftning och att ändringar skett i den modell för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som OECD har tagit fram (modellavtalet). Avtalet följer huvudsakligen OECD:s modellavtal. De viktigaste avvikelserna från modellavtalet avser beskattning av realisationsvinst, arbetsinkomst, inkomst av artister, idrottsutövare, studerande och praktikanter, pensionsinkomst och inkomst på grund av offentlig tjänst. Finland tillämpar avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning. Tyskland tillämpar både avräkningsmetoden och undantagsmetoden.

     Landskapsregeringen stöder den skatteavtalspolitik som riket för och förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande av avtalet med Tyskland. Utskottet delar denna bedömning och föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 maj 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Mats Perämaa och avdelningsjuristen Ida Hellgren.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 24 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte