Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-10-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsregeringens berättelser 2013

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2013

·       Landskapsregeringens berättelse nr 1/2013-2014

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 2/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisorerna har till lagtinget överlämnat den i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen föreskrivna berättelsen om sin verksamhet 2013. Landskapsregeringen har därtill överlämnat den i 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering förutsatta berättelsen till lagtinget.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat landskapsrevisionens och landskapsregeringens berättelser för år 2013 och avger i detta betänkande sina synpunkter över desamma. Utskottet föreslår vidare att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar inledningsvis att revisionen förefaller fungera på ett bra sätt och att centrala och viktiga frågor lyfts upp på ett förtjänstfullt sätt. Även om revisionen fungerar bra betonar utskottet vikten av att landskapsförvaltningens interna styrning och kontroll samordnas och effektiveras. Utskottet har erfarit att landskapsförvaltningens skötsel av kundfordringar delvis brustit och betonar vikten av att man får systemet i ordning.

     När det gäller verksamheterna är det viktigt att landskapsregeringen gör tydliga prioriteringar då verksamhetsplaner uppgörs så att det som anges faktiskt kan genomföras under budgetåret. De mätbara målen kunde utvecklas.

     Utskottet betonar att pensionsansvarsskulden ger upphov till höga krav på god förvaltning av pensionsfonden. Utskottet anser att en strategi bör utarbetas i syfte att öka avkastningen från pensionsfonden.

     Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen ser över de frågor som lyfts i revisionsberättelsen som ingår i landskapsregeringens berättelse i syfte att åstadkomma förbättringar.

     I sitt betänkande nr 13/2013-2014 gällande landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013 framhöll utskottet följande: ”Utskottet finner det inte optimalt att effektivitetsrevisionen behandlas separat från revisionsberättelsen med resultaten från den årliga revisionen. Därtill anser utskottet det tveksamt om det är nödvändigt med en lagtingsbehandling av en särskild berättelse från Landskapsrevisionen i september om dess verksamhet.”. Utskottet vidhåller fortsättningsvis detta.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens och landskapsregeringens berättelser för år 2013.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar betänkandet till landskapsregeringens kännedom.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 oktober 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte