Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Främjande av utbyggnaden av bredbandsnät

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 21/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

     Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag antas som genomför ett unionsdirektiv om åtgärder för att minska kostnaderna och främja en utbyggnad av bredbandsnät. Med förslaget åläggs ägare och innehavare av bredbands-, energi-, vatten- och trafiknät att under vissa förutsättningar tillgodose begäran från ägare eller innehavare av bredbandsnät att upplåta nyttjanderätt eller att samordna byggande av infrastrukturer och konstruktioner. En förutsättning för det är att kostnaderna inte ökar för någon part jämfört med separat byggda eller använda nät. Förslaget ändrar inte på gällande tillståndsbestämmelser om byggande och markanvändning.

     En central informationspunkt skapas där berörda företag (bredbands-, energi-, trafik- och vattennätsföretag) ger och får information om planerade åtgärder, dessas lokalisering, rutt och typ. Ålands energimyndighet blir landskapets tvistlösningsmyndighet, dit en part kan vända sig till vid oenighet om tekniska eller kommersiella villkor som rör samordning av byggprojekt och samnyttjande av infrastruktur. Myndigheten ska i sin verksamhet som tvistlösningsmyndighet kunna anlita sakkunniga.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa språkliga och tekniska ändringar, vilka framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagförslaget grundar sig på ett EU-direktiv (2014/61/EU) som syftar till att skynda på utbyggnaden av bredband. Genom sambyggnad blir anläggningskostnaderna lägre och bredbandsnäten kan byggas ut snabbare. Utskottet har erfarit att sambyggnadsförfarandet fungerar på frivillig bas sedan 1990-talet. I Mariehamn hålls månatliga samordningsmöten där samtliga berörda aktörer deltar. Utskottet konstaterar att lagstiftningen till väsentliga delar reglerar en verksamhet som redan fungerar, men på frivillig basis och i de olika aktörernas intresse. Samtidigt konstaterar utskottet att en viss friktion kan uppstå när nya aktörer kommer in i bilden och det ur den synvinkeln kan vara motiverat med en möjlighet till formaliserade förfaranden. Utskottet konstaterar vidare att förekomsten av lagen inte minskar behovet av inbördes avtal mellan parterna om olika detaljer i sambyggnadsprojekten, till exempel kostnader för framtida underhåll av anläggningar.

     Utskottet konstaterar att lagen tillämpas endast då minst en part är ett bredbandsföretag.

     Utskottet har erfarit att det råder en viss oro bland de företag som berörs av lagen att den information som de enligt 4 § ska lämna till den centrala informationspunkten ska bli alltför detaljerad till sitt innehåll vilket inte är lämpligt med tanke på infrastrukturens säkerhet. Utskottet har erfarit att kravet på offentlighet gällande informationen endast gäller övergripande uppgifter och att detaljerade uppgifter inte behöver anmälas. 

     Utskottet konstaterar att tvistlösningsorganet, vilket krävs i direktivet, i lagförslaget har fått status som myndighet vilket är ett krav om tvistlösningsorganet ska kunna utfärda vite. Utskottet har fört diskussioner om Energimyndighetens roll som tvistlösningsmyndighet, varför det kan vara nödvändigt att se över myndighetens uppgiftsbeskrivning. Utskottet konstaterar att lagförslaget strävar till en kostnadseffektiv lösning för myndighetsutövningen i denna fråga.

    

Detaljmotiveringen

 

4 §. Utskottet föreslår att 3 mom. utesluts med hänvisning till att innehållet i momentet kan skapa en vilseledande uppfattning om vilken typ av information som ska delges den centrala informationspunkten. 4 mom. blir istället ett nytt 3 mom.

 

9 §. En språklig korrigering har gjorts.

 

10 §. En språklig korrigering har gjorts. Parentesen har strukits som överflödig med tanke på att ordet inte kommer upp senare i lagtexten.

 

12 §. En språklig korrigering har gjorts.

 

13 §. En språklig korrigering har gjorts.

 

14 §. Hänvisningen i 1 mom. till 6 § är felaktig och ska gälla 7 §.

 

15 §. Innehållet i paragrafen hänvisar till interna nät i byggnader varför ”fastighet” genomgående har bytts mot ”byggnad”.

 

 

Ärendets behandling

 

     Lagtinget har den 19 april 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, inspektören och tillika myndighetschefen vid Ålands energimyndighet Henrik Juslin, verkställande direktören Anders Johnsson vid Mariehamns telefon ab, verkställande direktören Jonas Sundborg vid Ålands telefonandelslag, styrelseordföranden Ted Häggblom vid IP-Connect Ab, projektchefen Håkan Lindén vid Mariehamns stad, verkställande direktören Per Eriksson vid Mariehamns Elnät Ab, verkställande direktören David Karlsson vid Ålands elandelslag och europarättschefen Michaela Slotte.               

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och ersättaren Roger Nordlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät

 

(Ingressen lika som i lagförslaget)

 

 

1 - 3 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

4 §

Central informationspunkt

     (1-2 mom. lika som i lagförslaget)

     (3 mom. utesluts)

     (3 mom. lika som i lagförslagets 4 mom.).                

 

5 - 6 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

7 §

Grunder för samnyttjande

     Ett företag är skyldigt att på skriftlig begäran av ett bredbandsföretag dela nyttjanderätten till sin fysiska infrastruktur på rättvisa och skäliga villkor. Ett bredbandsföretag ska i begäran definiera projektet och dess tidsramar samt vilka delar av nätet som behövs. Om en begäran inte är tillräckligt specificerad ska företaget utan dröjsmål be det bredbandsföretag som har den, att komplettera sin begäran. Ett företag får vägra upplåta nyttjanderätt till sin fysiska infrastruktur endast på någon av följande grunder:

     1) Det är inte tekniskt lämpligt (uteslutning) för den fysiska infrastrukturen.

     2) Det utgör ett inte oväsentligt hinder för företagets eget bruk och rimliga framtida behov.

     3) Det äventyrar kritisk infrastruktur.

     4) Det äventyrar andra tjänster som tillhandahålls i samma fysiska infrastruktur.

 

8 §

(Lika som i lagförslaget).

 

9 §

Tvistlösningsmyndigheten i ärenden om samnyttjande

(1 mom. lika som i lagförslaget).

     Om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till en tvists omfattning eller andra särskilda omständigheter ska tvistlösningsmyndigheten besluta i ärenden (uteslutning) om samnyttjande inom fyra månader efter att myndigheten har fått den information som myndigheten behöver för att fullgöra sina uppgifter.

 

10 §

Grunder för samordning av byggprojekt

     Ett företag ska tillgodose ett bredbandsföretags (uteslutning) begäran om sambyggnad av fysisk infrastruktur och sambyggnad av nät (uteslutning) på rättvisa och skäliga villkor. En begäran ska framföras skriftligen och specificerat. En skälig begäran ska tillgodoses utom om i det fall någon av följande omständigheter ger anledning till annat:

     1) Det leder till ökade kostnader för företagen jämfört med om infrastrukturen eller nätet byggs separat.

     2) Det rör ett mindre byggprojekt.

     3) Det äventyrar nätets säkerhet eller användningen av nätet för det avsedda ändamålet.

     4) Det äventyrar kritisk infrastruktur.

 

11 §

(Lika som i lagförslaget).

 

12 §

Tvistlösningsmyndigheten i ärenden om samordning av byggprojekt

     Om ett företag vägrar att tillgodose ett bredbandsföretags (uteslutning) begäran om samordning av byggprojekt, eller om en överenskommelse om villkoren inte har nåtts inom en månad efter det att en begäran om det har mottagits, så kan det bredbandsföretag som har framfört en begäran föra ärendet till tvistlösningsmyndigheten för avgörande.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

13 §

Informationsskyldighet

     Ett företag ska direkt på skriftlig begäran av ett bredbandsföretag lämna kompletterande (uteslutning) information till den information om byggprojekt som avses i 4 §. Informationen ska lämnas på rättvisa och skäliga villkor inom två månader efter att en skriftlig begäran mottogs. Ett företag kan vägra att lämna informationen på någon av de grunder som ges i 10 §. Denna informationsskyldighet avser dock inte information om sådan fysisk infrastruktur som inte lämpar sig för samnyttjande och inte heller information om sådan fysisk infrastruktur, nät eller delar av dessa för vilka gäller att ett äventyrande av dem skulle kunna orsaka betydande allmän fara (kritisk infrastruktur).

     (2-3 mom. lika som i lagförslaget).

 

14 §

Undersökningar på plats

     Ett företag ska på skriftlig begäran av ett bredbandsföretag vid behov tillåta sådana undersökningar på plats som avser specifika delar av dess fysiska infrastruktur. Företaget kan vägra att tillåta undersökningar på plats på de grunder som avses i 7(uteslutning) § 1 mom.

     (2-4 mom. lika som i lagförslaget).

 

15 §

Byggnaders (uteslutning) interna bredbandsnät

     Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag och med dem jämförbara sammanslutningar som äger eller förvaltar en byggnads (uteslutning) interna bredbandsnät som är kopplat till ett allmänt bredbandsnät, är skyldigt att på icke-diskriminerande villkor ge det bredbandsföretag som en abonnent har valt tillträde till icke-upptagen kapacitet av byggnadens (uteslutning) interna bredbandsnät för förmedling av bredbandstjänster till abonnentens terminalutrustning inom byggnaden (uteslutning). Det bredbandföretag som fått sådan nyttjanderätt har rätt att ansluta sitt allmänna bredbandsnät till byggnadens (uteslutning) interna bredbandsnät.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

 

16 - 18 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet ett nytt 3 mom., varvid paragrafens nuvarande 3 mom. blir nytt 4 mom., som följer:

 

 

1 §

Uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet ansvarar för skötseln av uppgifter som rör tvistlösning vid samordning av byggprojekt och samnyttjande av nätinfrastruktur som avses i landskapslagen (0000:00) om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 11 maj 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson