Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitets-revisionen år 2015 samt landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.2015

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 1/2015-2016

·       Landskapsregeringens svar nr 1/2015-2016 – s

·       Landskapsregeringens redogörelse nr 3/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Årsredovisningen. 1

Effektivitetsrevisionen. 2

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård. 2

Granskning av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2

Granskning av upphandlingsprocesserna inom landskapets centralförvaltning. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse avseende effektivitetsrevisionen.

     Landskapsregeringen har därtill överlämnat ett svar genom vilket man tillkännager vilka åtgärder den avser vidta i anledning av berättelsen. Landskapsregeringen har vidare överlämnat årsredovisningen per 31.12.2015 till lagtinget såsom redogörelse nr 3/2015-2016 i enlighet med 25 § LL om Ålands landskapsregering.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat berättelsen, svaret och redogörelsen samt avger i detta betänkande sina synpunkter över desamma. Utskottet föreslår vidare att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Årsredovisningen

 

Utskottet konstaterar att från år 2015 har budgetstrukturen och budgeteringen förändrats så att dessa numera följer affärsbokföringens redovisningsprinciper. Utskottet konstaterar att årsredovisningen successivt har förbättrats så att den blivit mer läsarvänlig och överskådlig. Utskottet har erfarit att utvecklingsarbetet fortsätter.

     Verksamhetsbidraget utgörs av verksamhetens intäkter och kostnader, pensionsintäkter och -kostnader samt överföringsekonomins intäkter och kostnader, och uppgick till -251,02 (-246,15) miljoner euro.  Årsbidraget som utgörs av verksamhetsbidraget, skatteinkomster och finansiella poster uppgick till 5,93 (24,55) miljoner. Orsaken till det försämrade årsbidraget om 18,62 miljoner euro jämfört med föregående år beror till stor del på PAF-medlens inverkan på resultaträkningen.

     Utskottet noterar att systemstöd saknas att ta fram antal årsverken, dvs. under året medelantalet anställda omräknat till full arbetstid. Detta är grundläggande information som enligt utskottet bör finnas bl.a. för att kunna göra adekvata jämförelser. Utskottet har erfarit att då ett nytt datasystem, som nu är under uppbyggnad, tas i bruk kan denna information erhållas från och med årsbokslutet senast för år 2018. Utskottet konstaterar att det finns indikationer på förhöjt antal sjukskrivningsdagar. Detta bör följas upp noggrant. Det är viktigt med förebyggande insatser. Utskottet har erfarit att regeringen avser genomföra personalenkäter och överväger olika insatser i form av utökat samarbete med personalhälsovården samt att utveckla personalens friskvårdsmöjligheter.

     När det gäller frågan om fastighetsverkets interna hyra anser utskottet att både den fastställda avkastningsprocenten 3,5 procent samt fastighetsvärdena bör revideras. Utskottet har erfarit att fastighetsverket arbetar med att se över värderingarna och att landskapsregeringen snarast avser att se över avkastningsprocenten.

 

Effektivitetsrevisionen

 

Utskottet har fokuserat på några av de verksamheter som landskapsrevisionen granskat.

 

 

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård

 

Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) utgifter uppgår till 87,96 miljoner euro och inkomsterna uppgår till 7,15 miljoner euro. ÅHS verksamhetsutgifter utgör ca 45 % av landskapets totala verksamhetsutgifter. Granskningen har lett till ett antal observationer och rekommendationer vilka framgår av berättelsen.

     Utskottet konstaterar att det finns stora utmaningar då en del viktiga IT-system för ÅHS verksamhet inte följer de krav som skäligen kan ställas idag. Utskottet har erfarit att en dialog förs mellan ÅDA och ÅHS. Det är viktigt att organisationerna får tid och resurser att engagera sig i problemen och definiera volym samt omfattning av dessa. ÅHS har rekryterat personal med IT kompetens i syfte att förbättra samspelet mellan ÅDA och ÅHS.

 

Granskning av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

Revisionen konstaterar att styrelse för ÅMHM inte behövs om man ser till de ärenden som nu behandlas där. Myndighetschefen kan istället få utökade befogenheter. Utskottet delar uppfattningen att frågan om det behövs en styrelse behöver diskuteras. Utskottet konstaterar att det finns en arbetsgrupp som ser över ÅMHM:s organisation och utgår från att styrelsefrågan även diskuteras där. Utskottet ber i likhet med lag- och kulturutskottet (betänkande nr 11/2012-2013) landskapsregeringen företa en utvärdering av konsekvenserna av lagpaketet om tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården.

 

Granskning av upphandlingsprocesserna inom landskapets centralförvaltning

 

Revisionen konstaterar allmänt att upphandlingsprocesserna fungerar men inte på ett systematiskt sätt. Upphandling av tjänster är vanligast. Relativt få av dessa upphandlingar överstiger EU:s tröskelvärden. Utskottet har i detta sammanhang koncentrerat sig på projektet ”E demokrati”. Det inledande arbetet med lagtingets projekt ”E-demokrati” har utförts av två projektanställda. Landskapsrevisionen ansåg i sin revision att lönerna var oskäligt höga och att man inte hade följt det normala tillvägagångssättet vid genomförande av projektet.

     Utskottet har erfarit att lagtingets projekt ”E-demokrati” nu har funnit sina former och att det avancerar på ett ändamålsenligt sätt.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 juni 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens berättelse och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för år 2015 samt landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.2015.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, myndighetschefen Stig Abrahamsson från ÅMHM, landskapsrevisorn Dan Bergman, sjukvårdsdirektören Katarina Dahlman från ÅHS, IT chefen Emil Eriksson från ÅHS, lagtingsdirektören Susanne Eriksson från lagtinget, personalchefen Pia Hollsten-Friman från regeringskansliet, finanscontrollern Bodil Karlsson från finansavdelningen, chefsläkaren Jaana Lignell från ÅHS och redovisningschefen Susanna Mattsson från finansavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ersättaren Roger Nordlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens berättelse och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för år 2015 samt landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.2015 för kännedom samt att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 september 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte