Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-10-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ett temporärt undantag från bestämmelsen i landskapslagen om landskapets finansförvaltning om tidpunkten för fastställande och överlämnande till lagtinget av landskapets årsredovisning. Den aktuella bestämmelsen skulle börja tillämpas när det gäller årsredovisningen för finansåret 2014 och anger att årsredovisningen ska fastställas före utgången av februari året därpå och lämnas till lagtinget en månad senare.

     Enligt förslaget ska årsredovisningen för finansåret 2014 fastställas före utgången av juli 2015 och lämnas till lagtinget före utgången av augusti. För finansåret 2015 ska årsredovisningen fastställas före utgången av april och lämnas till lagtinget före utgången av maj.

     Den föreslagna lagändringen är avsedd att vara temporär och gäller enbart landskapets årsredovisning för finansåren 2014 och 2015. För att kunna tillämpas vid fastställande av årsredovisningen för 2014 bör den träda i kraft före utgången av februari 2015.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt förslaget ska årsredovisningen för finansåret 2014 fastställas före utgången av juli 2015, för att sedan kunna lämnas till lagtinget en månad senare. Därefter ska årsredovisningen för finansåret 2015 fastställas före utgången av april och lämnas till lagtinget före utgången av maj. Ett sådant förfarande skulle ge förvaltningen en rimlig möjlighet att utarbeta strukturer och system för att ge årsredovisningen ett adekvat innehåll.

     Utskottet noterar att det för närvarande pågår flera resurskrävande reformer inom landskapsförvaltningen, varav framför allt implementeringen av ett nytt ekonomisystem och förnyandet av budgetstrukturen har gjort att de resurser som funnits att lägga på arbetet med årsredovisningen har varit mycket begränsade. Med anledning härav konstaterar utskottet att det är ändamålsenligt att temporärt ändra tidpunkten för fastställande av årsredovisningen för finansåren 2014 och 2015. Årsredovisningen för finansåret 2016 blir det första som fastställs enligt gällande lagstiftning.

     Utskottet betonar trots justering av bestämmelserna att landskapsregeringen gör sitt yttersta för att få årsredovisningen klar så att denna kan lämnas till lagtinget inom maj månad.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 september 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottsbetänkandet har tillkommit efter omröstning som utföll (4-3). Utskottets beslut biträddes av ordförande Jörgen Pettersson, viceordförande Mika Nordberg samt ledamöterna Karl-Johan Fogelström och Annette Holmberg-Jansson.

     Reservation har inlämnats av ledamöterna Mats Perämaa, Tony Asumaa och Brage Eklund.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, landskapsrevisorn Dan Bergman, lagberedaren Diana Lönngren, finanschefen Conny Nyholm och redovisningschefen Susanna Mattsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

 

Mariehamn den 21 oktober 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2014-10-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation till finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2013-2014

 

 

Landskapsregeringen har uppenbarligen svårt att redovisa landskapets ekonomi och verksamhet för åren 2014 och 2015 inom den i finansförvaltningslagen angivna tiden. Finansförvaltningslagen anger att årsredovisningen ska vara färdigställd och antagen av landskapsregeringen per den sista februari året efter det finansår som är aktuellt.

     I det aktuella lagförslaget nr 15/2013-2014 vill landskapsregeringen förlänga tiden för fastställande av årsredovisningen till slutet av juli för finansåret 2014 och till slutet av april för finansåret 2015. Därefter skulle årsredovisningen fastställas av landskapsregeringen före utgången av februari månad i enlighet med finansförvaltningslagen.

     Avsikten med den nya finansförvaltningslagen var att modernisera en omodern lag samtidigt som lagtinget skulle få en möjlighet att behandla landskapsregeringens årsredovisning som ett normalt lagtingsärende med ett noggrant utskottsarbete. Årsredovisningen skulle behandlas av lagtinget så att resultatet av behandlingen kunde ge vägkost till uppgörandet av följande års budget. Ett naturligt sätt att hantera landskapets ekonomi och verksamhet så bra som möjligt.

     Det blir då svårt att acceptera att landskapsregeringen och utskottsmajoriteten vill skjuta på landskapsregeringens fastställande av årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 till utgången av juli månad 2015. I praktiken innebär detta att lagtinget först i september 2015 kommer att behandla årsredovisningen för 2014. Utskottsarbetet riskerar att bli ytligt utfört på grund av tidsbrist. I allra sämsta fall kan ärendets behandling fördröjas så att ärendet får slutbehandlas av det nyinvalda lagtinget i november 2015. I alla händelser så kommer inte lagtingets behandling av årsredovisningen för år 2014 att kunna ge avtryck i landskapsregeringens behandling av budgeten för 2016.

     Förutom de ovan nämnda farhågorna med denna temporära ändring av tidpunkten för årsredovisningen så ter det sig inte produktivt att belasta lagberedningen med detta ärende som inte på något sätt leder till en förbättring för ålänningarna.

     Under utskottsarbetet har vi reservanter erfarit att denna temporära ändring av tidpunkten av årsredovisningen är oändamålsenlig sett ur Landskapsrevisionens synvinkel.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att årsredovisningen för redovisningsåret 2014 ska fastställas före utgången av april månad år 2015.

 

 

 

 

Mariehamn den 22 oktober 2014

 

 

Mats Perämaa

 

Brage Eklund

Tony Asumaa