Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 5/2021-2022

·      Budgetmotionerna nr 65-83/2021-2022

                                            

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Landskapsandelarna. 2

Stöd för installation av solceller 2

Lån och garantier för energi 3

Detaljmotivering. 3

Motioner riktade mot budgetförslagets allmänna motivering. 3

Ärendets behandling. 7

Motioner 7

Höranden. 7

Närvarande. 8

Reservationer 8

Utskottets förslag. 8

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till ett tredje tillägg till budgeten för år 2022.

     I förslaget finns upptaget tilläggsanslag för en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg, förhöjda landskapsandelar till socialvårdsområdet, en extra indexjustering av studiestödet, en omfördelning av befintliga anslag för livsmedelsproduktion, en omfördelning av energistöd från produktionsstöd till vindkraft till stöd för installation av solceller samt anslag för ett konstaterat skadestånd för en avbruten upphandling av sjötrafik. Vidare föreslås en fullmakt för landskapsregeringen att finansiellt, genom lån eller garantier, kunna stöda elbolagens anskaffningar av energi.  

     Budgetförslaget åtföljs av tre lagförslag som föreslås antas som s.k. budgetlag med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Lagarna som föreslås är en ettårig lag om förhöjda landskapsandelar till kommunerna, en ettårig extra indexförhöjning av studiestödet och en icke tidsbestämd förhöjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg (LF 24-26/2021-2022).

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 19 budgetmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns. Budgetmotionerna föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsandelarna

 

Utskottet har noterat att den temporära höjningen av landskapsandelarna för äldreomsorgen har rönt viss kritik från kommunalt håll. Speciellt de kommuner som inte har en åldrande befolkning anser sig förfördelade, eftersom de i sin tur har höga kostnader för skola och barndagvård. Kommunerna har också framhållit att även om landskapsandelen riktas mot äldreomsorgen så finns det ingenting som garanterar att det erhållna penningbeloppet verkligen

används inom äldreomsorgen.
      Utskottet konstaterar att det pågår ett arbete med en översyn av landskapsandelssystemet och att utskottet understryker behovet av denna utveckling med målet att nå ett bättre regionalpolitiskt utjämningssystem som på ett rättvist sätt tillgodoser samtliga kommuners behov.

     Viceordföranden John Holmberg lämnar en reservation och ltl Nina Fellman och viceordföranden John Holmberg lämnar en gemensam reservation mot texten i detta avsnitt.

 

Stöd för installation av solceller

 

Utskottet noterar att intresset för att installera solceller på den egna bostaden har ökat lavinartat efter det att priset på elenergi har stigit snabbt och att det i dagsläget inte går att på ett överskådligt sätt få grepp om hur prisbilden ser ut framöver. Många hushåll anser att en egen solcellsanläggning kan fungera som en prisutjämnare för den egna elkonsumtionen och i viss mån även för andra. 
      Den uppkomna situationen har lett till att många hushåll som installerar solceller ansöker om stöd för installationen från landskapsregeringen. Den stora mängden ansökningar var inte förutsedd i Ålands budget 2022, och även om ytterligare medel tillfördes i den andra tilläggsbudgeten 2022 ökade antalet ansökningar kraftigare än förväntat. Enligt vad utskottet erfarit hade totalt 331 ansökningar inkommit per 13.9. Utskottet har också erfarit att landskapsregeringen ansåg det viktigt att fortsätta bevilja detta stöd, varför man gick in för att kontinuerligt bevilja stödet med målet att ta upp erforderliga budgetmedel i kommande tilläggsbudget.

     Utskottet konstaterar att frågan inte har skötts på ett formellt riktigt sätt och förutsätter att ärendet utreds inom landskapsregeringen och delges utskottet. Utskottet understryker vikten av transparens och tydlighet i frågor som formellt ska förankras i lagtinget.

     Utskottet har också erhållit information om solcellernas inverkan på det lokala distributionsnätet och hänvisar här till sitt tidigare betänkande gällande den andra tilläggsbudgeten (FNU 13/2021-2022).

      Utskottet förutsätter att inga fler stöd beviljas då beslut fattats om årets budgetmedel. Vidare anser utskottet, med tanke på den närmast överhettade installationsmarknaden för solceller och att solceller är en teknik som återbetalar sig ekonomiskt inom en rimlig tid, att stödet ska avvecklas från och med budgetåret 2023.

      Utskottet önskar också lyfta det faktum att moment 71500 används till ett stort antal andra slag av byggnadsrelaterade åtgärder. Under år 2022 har 187 000 euro utbetalts för bland annat elbilsladdare och byte av värmekälla, d.v.s. avlägsnande av oljepanna. Vidare är 348 000 euro uppbundet av tidigare beslut till de ovan nämnda stöden och ett beslut om installation av hiss. 

     Viceordförande John Holmberg lämnar en och ltl Nina Fellman och viceordförande John Holmberg lämnar in en gemensam reservation mot texten i detta avsnitt.

 

Lån och garantier för energi

 

Priset på energi på den europeiska elmarknaden har varit turbulent under en längre tid, en trend som förstärktes efter Rysslands invasion av Ukraina och de därpå följande sanktionerna mot Ryssland. Detta ledde till en minskad handel med gas och olja på den europeiska marknaden. Den minskade tillgången på i första hand gas kan eventuellt leda till att produktionen av elenergi i Europa inte kommer att klara av att tillgodose marknadsbehovet och även i det värsta scenariot leda till ransoneringar.
     Detta har lett till att prisbilden för elenergi för tillfället är synnerligen svår att förutspå och att marknaden för prisskydd av framtida elleveranser har minskat. Elhandelsbolagen försöker i normala fall skydda priset på sina elleveranser genom att upphandla derivatinstrument vars ändamål är att skapa ett fastpris för elinköpet, som sedan kan erbjudas elhandelsbolagens kunder. Dessa derivat är nu svåra att anskaffa på grund av den stora osäkerheten beträffande prisutvecklingen.
     Elhandelsbolagens kassaflöde har en viss eftersläpning när det gäller att få betalt från kunden för den förbrukning som skett. I normalfallet är detta planerat och balanserat i distributionsbolagen, men i en tid med våldsamt fluktuerande priser på höga nivåer kan det uppstå allvarliga likviditetsproblem, speciellt under vinterhalvåret. Ett elhandelsbolag har därför vänt sig till landskapsregeringen med en begäran om att landskapsregeringen ska skapa en beredskap att kunna bistå med kortfristiga garantier eller i yttersta fall lån för att kunna garantera likviditeten hos bolaget.

     Utskottet konstaterar att med tanke på den stora osäkerhet som råder på den fysiska och den finansiella elmarknaden, liksom även bankernas minskade risktagningsbenägenhet gällande energisektorn, finner utskottet det rimligt att landskapet skapar en beredskap att kunna bistå till att upprätthålla stabiliteten inom den samhällskritiska energisektorn. Utskottet understryker vikten av att driva på processerna för att förverkliga visionen om storskalig vindkraft och solelparker.

     Energifrågan är en europeisk utmaning vilket understrukits så sent som den 14 september och mynnat ut i en allmän uppmaning att spara 10 procent på elkonsumtionen på årsbas.

     Ltl Stephan Toivonen och viceordförande John Holmberg lämnar två gemensamma reservationer mot texten i detta avsnitt.

     Ltl Nina Fellman lämnar in en reservation till allmänna motiveringens text med förslag om text gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge”.

 

Detaljmotivering

 

Motioner riktade mot budgetförslagets allmänna motivering

 

I ltl Nina Fellmans m.fl. budgetmotion BM nr 70/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller följande tillägg:

”Landskapsregeringen återkommer i kommande tilläggsbudget med ett förslag till ett extra barnbidrag som utbetalas i december.”

     Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Ltl Nina Fellman lämnar in en reservation.

 

I ltl Ingrid Zettermans m.fl. budgetmotion BM nr 78/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller följande tillägg:

"Det kan konstateras att energikrisen till stora delar beror på Rysslands anfallskrig mot Ukraina vilket föranlett energibrist i Europa. Landskapsregeringen ger därför förvaltningen, underlydande myndigheter och landskapsägda bolag i uppdrag att aktivt arbeta med att minska elförbrukningen. Landskapsregeringen tar också fram en krisplan för hur landskapet ska agera om energibristen, och därmed energipriserna, förvärras. Landskapsregeringen ser också behov av att stödja allmänheten kring energiminimerande åtgärder och tillgodoser att en adekvat information till hushåll och företag tas fram tillsammans med berörda aktörer.”

     Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

I ltl John Holmbergs m.fl. budgetmotion BM nr 83/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller följande tillägg:

”Med tanke på det minskade ekonomiska handlingsutrymmet hos många ålänningar ämnar landskapsregeringen återkomma i budget 2023 med ett förslag kring ett skatteavdrag som, vilket möter upp flera av dagens ”plånboksfrågor” och samtidigt ger en långsiktig förstärkning av den gemensamma skattebasen.”

     Motionen föreslås förkastad. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

 

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

415

KOMMUNERNAS SOCIALVÅRDSOMRÅDE

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F)

 

I ltl Nina Fellmans m.fl. budgetmotion BM nr 71/2021-2022 föreslås att anslaget sänks med 2 089 000 euro och att motiveringen under rubriken ”Utgifter” stryks samt att landskapsregeringen återkommer i kommande tilläggsbudget med ett förslag på motsvarande summa i landskapsandelar till Kommunernas socialtjänst.

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen. Ltl Nina Fellman och viceordföranden John Holmberg lämnar in en gemensam reservation.

 

I ltl Ingrid Zettermans m.fl. budgetmotion BM nr 75/2021-2022 föreslås att anslaget sänks med 2 089 000 euro och att motiveringen stryks.

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

43000

Allmän miljövård, verksamhet

 

I ltl John Holmbergs m.fl. budgetmotion BM nr 81/2021-2022 föreslås att anslaget stryks.    

    Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en gemensam reservation.

 

470

MILJÖHÄLSOVÅRD

47000

Miljöhälsovård

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 81/2021-2022 föreslås att anslaget stryks.

    Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en gemensam reservation.

 

500

502

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

STUDIESTÖD

50200

Studiestöd (F)

 

I vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM nr 79/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller ett nytt sista stycke:

”För att ytterligare långsiktigt stärka studerandes ekonomiska situation samt öka jämlikheten avser landskapsregeringen i samband med ordinarie budget för 2023 presentera lagstiftning för ett kostnadsfritt gymnasium för landskapets samtliga ungdomar. Reformen finansieras genom en omstrukturering av studiestödet.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Ltl Stephan Toivonen avstod från att rösta. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

705

ALLMÄN FÖRVALTNING

71010

Infrastukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 81/2021-2022 föreslås att anslaget stryks.

    Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en gemensam reservation.

 

 

 

715

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

 

I ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM nr 66/2021-2022 föreslås att anslaget och motiveringen styrks.

Motionen föreslås förkastad.

 

745

OLJESKYDD

74500

Oljeskydd

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 81/2021-2022 föreslås att anslaget stryks.

    Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en gemensam reservation.

 

750-751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

75010

Upphandling av sjötrafik

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. budgetmotion BM nr 74/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller följande tillägg:

”Övriga delar av Ålands tingsrätts dom om skadestånd beskrivs i budgeten för 2023.”

Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Viceordföranden John Holmberg avstod från att rösta.

Ltl Nina Fellman lämnar in en reservation.

 

I ltl Ingrid Zettermans m.fl. budgetmotion BM nr 77/2021-2022 föreslås att anslagets ökas med 2 000 000 euro och att budgetmotiveringen erhåller följande tillägg:

Lagtinget bör godkänna det föreslagna beloppet för att tredje part inte ska lida skada, ett godkännande av anslaget innebär därmed inte att ansvarsfrågan gällande hävandet av avtalet vare sig är utredd eller klarerad.”

Vidare föreslås att motiveringstexten under rubriken ”Utgifter” får följande tillägg:

”Priskostnaderna för bränsle är fortsatt höga, även om kostnadstoppen inföll under sommaren. Anslaget avser att täcka de i grundbudgeten obeaktade prishöjningarna.”

   Motionen föreslås förkastad. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

 

 

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

82500

Ålands polismyndighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vtl Katrin Sjögrens budgetmotion BM nr 76/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller ett nytt sista stycke:

”Ytterligare på grund av säkerhetsläget är det nödvändigt att stärka beredskapen och kompetensen i landskapet. Landskapsregeringen bereder lagstiftning i samråd med kommunerna som stipulerar att det ska finnas en räddningsmyndighet i landskapet. Lagstiftningen avlämnas till lagtinget under hösten. Dessutom görs en analys över polisens ansvars- och behörighetsområden där det finns risk att resurser och kompetens är otillräckliga, så som vid t.ex. hybridhot.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 81/2021-2022 föreslås att anslaget stryks.

      Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en gemensam reservation.

 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOMYNDIGHET

84810

Ålands miljö- och hälsomyndighet, verksamhet

 

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 81/2021-2022 föreslås att anslaget stryks.

    Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en gemensam reservation.

 

 

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

 

I ltl Simon Påvals budgetmotion BM nr 80/2021-2022 föreslås att motiveringen erhåller följande tillägg:

"Landskapsregeringen återkommer i årsbudget 2023 med ett samlat grepp kring sysselsättningen som innehåller konkreta åtgärder för de ålänningar som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Däribland en översyn kring vilka lagändringar som krävs kring bland annat arbetsrehabilitering och integrationsfrämjande arbetsmarknadsinsatser."

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Viceordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9340

SÄRSKILDA LÅN OCH INVESTERINGAR

934080

Övriga lån (RF)

 

I ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM nr 65/2021-2022 föreslås att anslaget och motiveringen styrks.

Motionen föreslås förkastad.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till andra tilläggsbudget för år 2022.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat 19 budgetmotioner.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört ministrarna Roger Höglund, Annika Hambrudd, Fredrik Karlström, Christian Wikström och Alfons Röblom, förvaltningschefen John Eriksson och rättschefen Michaela Slotte från regeringskansliet, finanschefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, specialsakkunniga Tove Nylund från social- och miljöavdelningen, byråchefen Sölve Högman från näringsavdelningen, förbundsdirektören Minna Hellström från Ålands kommunförbund k.f., kommundirektören Julia Lindfors från Lemlands kommun, kommundirektören Christian Dreyer från Jomala kommun, t.f. enhetschefen Marika Sundqvist-Karlsson från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS), avdelningschefen Yvonne Österlund från infrastrukturavdelningen, verkställande direktören Conny Rosenberg från Kraftnät Åland Ab, verkställande direktören David Karlsson från Ålands elandelslag, verkställande direktören Robert Kjellberg från Mariehamns Energi Ab samt styrelseordföranden Runar Karlsson och förbundsdirektören Katarina Dahlman från Kommunernas socialtjänst k.f.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Reservationer

 

Totalt har 15 reservationer inlämnats. Viceordföranden John Holmberg har inlämnat sju, ltl Nina Fellman tre, ltl Stephan Toivonen och viceordförande John Holmberg tre gemensamma reservationer och ltl Nina Fellman och viceordförande John Holmberg två gemensamma reservationer.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

-        att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022,

-        att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr 65-83,

-        att lagtinget beslutar att det tredje tillägget till budgeten för år 2022 ska tillämpas omedelbart i den lydelse det har i lagtingets beslut.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

 

Ordförande                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare                           Sten Eriksson