Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2016-2017

Tillhör ärendet: Offentlig upphandling
Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Offentlig upphandling

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 23/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att Europaparlamentets och rådets nya direktiv om offentlig upphandling och koncession samt Europeiska unionens domstols rättspraxis om offentlig upphandling genomförs och beaktas på Åland genom att rikets förnyade lagstiftning om offentlig upphandling görs tillämplig på Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling antas oförändrat.

     Vidare föreslår utskottet att lagförslaget om Upphandlingsinspektionen antas med smärre tekniska ändringar, vilka framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

I lagförslaget sätts tre rikslagar i kraft i landskapet som blankettlagar. Utskottet konstaterar att det är positivt att den offentliga upphandlingen regleras på ett tydligt sätt i lagstiftningen så att upphandlingen effektiviseras för myndigheterna och görs rättssäkrare för de inblandade parterna.

     Vidare ställer sig utskottet positivt till att lagstiftningen möjliggör för upphandlande enheter att i upphandlingssituationer främja miljöskyddet och hållbar utveckling. Vidare konstaterar utskottet att om det ska finnas en reell möjlighet att uppnå målet om ett hållbart Åland 2051 så behöver hållbarhetsprinciperna tas i beaktande också vid upphandling. Det är också positivt att lagstiftningen förbättrar möjligheterna för små företag att delta i upphandlingar. Utskottet anser att det är viktiga åtgärder och möjligheter.

     Utskottet konstaterar att den nya upphandlingslagstiftningen medför ytterligare en ny landskapsmyndighet. Utskottet ser med viss oro på den ökande floran av små övervakningsmyndigheter som tillkommer som en följd av EU-lagstiftning och stöder den ambition landskapsregeringen har att samordna dessa olika myndigheter i syfte att uppnå samordningsfördelar.

     Utskottet noterar att den nya Upphandlingsinspektionen är en chefsmyndighet utan egen styrelse. Utskottet anser att landskapsregeringen bör utvärdera styrningen av existerande och framtida nya myndigheter.

     I allmänna motiveringens punkt 3 nämns direktiv 2014/22/EU, rätt direktiv är 2014/24/EU.

     I detaljmotiveringen gällande blankettlagen om offentlig upphandling i 3 § om kommunala myndigheter saknas kommunalförbunden i uppräkningen och i 4 § finns det en felaktig hänvisning till 2 § på rad tre, vilken egentligen ska vara 4 §.

     Vidare ska i detaljmotiveringen till lagförslaget om Upphandlingsinspektionen skrivningen för 10-12 §§ avse 9-11 §§. I 10 § har en felskrivning rättats då ”Upphandlingsmyndigheten” ersatts med ”Upphandlingsinspektionen”.

 

Ärendets behandling

     Lagtinget har den 19 april 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa och upphandlingsjuristen Janina Reitz.     

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och ersättaren Roger Nordlund.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i oförändrad lydelse och

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget i följande lydelse:

       

       

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om Upphandlingsinspektionen

 

                      (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 - 9 §§

(Lika som i lagförslaget.)

 

10 §

Företrädande av landskapet

     Upphandlingsinspektionen kärar och svarar för landskapet samt bevakar Upphandlingsinspektionens (uteslutning) intressen vid domstolar och andra myndigheter i angelägenheter som hör samman med Upphandlingsinspektionens verksamhet.

 

11 §

Ikraftträdande

(Lika som i lagförslaget.)

    

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 maj 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson