Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 21/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.2016

·       Landskapsregeringens redogörelse nr 2/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringen har överlämnat årsredovisningen per 31.12.2016 till lagtinget såsom redogörelse nr 2/2016-2017 i enlighet med 25 § LL om Ålands landskapsregering. Till årsredovisningen är landskapsrevisionens berättelse bifogad enligt 7 § 2 mom. landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen.

      

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat redogörelsen och avger i detta betänkande sina synpunkter över desamma. Utskottet föreslår vidare att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att utöver årsredovisningen för landskapet Ålands förvaltning och ekonomi har separata verksamhetsberättelser jämte bokslut upprättats för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Landskapets pensionsfond och Landskapets fastighetsverk. Av dessa ingår endast ÅHS i huvudbokslutet medan pensionsfondens och fastighetsverkets siffror inte är intagna i landskapets huvudbokslut.

     Utskottet konstaterar att från år 2015 har budgetstrukturen och budgeteringen förändrats så att dessa numera följer affärsbokföringens redovisningsprinciper. Likaså är bokslutet i tillämpliga delar uppgjort enligt bokföringslagen och bokföringsnämndens kommunsektions rekommendationer.

   Utskottet konstaterar att årsredovisningen successivt har förbättrats så att den blivit mer läsarvänlig och överskådlig. Utskottet har konstaterat att utvecklingen av innehållet i årsredovisningen har fortsatt under 2016. Årsredovisningens omfattning har ökat med 60 sidor till 239 sidor. Nya inslag i redovisningen är bland annat budgetuppföljning per avdelning. Årsbokslutet för 2016 är inte fullt jämförbart med år 2015 då en stor del av fastigheterna, jämte skötseln av naturreservat och kulturhistoriska områden, överförts till Fastighetsverket vars verksamhet redovisas i ett separat bokslut som inte är konsoliderat i landskapets årsbokslut.

     Verksamhetsbidraget, som utgörs av verksamhetens intäkter och kostnader, pensionsintäkter och -kostnader samt överföringsekonomins intäkter och kostnader, uppgick till -265,8 (2015= -251,0) miljoner euro.  Årsbidraget som utgörs av verksamhetsbidraget, skatteinkomster och finansiella poster uppgick till -3,8 (5,9) miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat om 42,0 miljoner euro påverkas väsentligt av en extraordinär intäkt om 57,5 miljoner euro som härrör från uppvärderingen av de fastigheter som överfördes till Fastighetsverket. Om man bortser från denna extraordinära intäkt blir resultatet -15,5 (-10,0) miljoner euro. Vid en jämförelse av resultatet med budgeten, då man har exkluderat de extraordinära posterna, kan man konstatera att verksamhetsbidraget är 10,9 miljoner euro bättre än budget, årsbidraget 2,7 miljoner euro bättre än budget och årets resultat 2,4 miljoner euro bättre än budget.

     Landskapets likviditet i form av banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar uppgick 31.12.2016 till 44,7 miljoner euro, vilket ska jämföras med föregående år då likviditeten var 51,8 miljoner euro. För att uppnå full jämförelse bör man ta med Fastighetsverkets likvida medel som uppgick till 4,5 miljoner euro, vilket innebär att det totalt fanns 49,1 miljoner euro i likvida medel, således en minskning med 2,6 miljoner euro från året innan.  

     Utskottet anser att årsredovisningen har utvecklats i en positiv riktning beträffande textdelen. Utskottet anser dock att överskådligheten i bokslutet har minskat i och med att verksamheter har avskilts och inte längre ingår i bokslutssiffrorna. Utskottet efterlyser därför presentationer som belyser landskapets totala ekonomiska situation på ett tydligare sätt än vad som nu är fallet. Utskottet efterlyser också presentationsmaterial som belyser utvecklingen på längre sikt beträffande de viktigaste ekonomiska prestationstalen. Ett möjligt steg är att införa koncernbokslut, även om utskottet erfarit att det kräver relativt omfattande förändringar i nuvarande redovisningssystem. Likaså anser utskottet fortsättningsvis i enlighet med vad man tidigare framfört att det är av största vikt att det nya lönesystemets personaladministrativa delar sätts igång så fort det är möjligt för att få fram mer kvalificerad personalstatistik än vad som är fallet idag. Utskottet har erfarit att det nya lönesystemet kommer att tas i bruk 1.1.2018.

     Vidare anser utskottet att landskapets samtliga verksamheter borde redovisas i någon form i årsredovisningen. Som en del av en bättre överblick av landskapets totalekonomi efterlyser utskottet dessutom en beräkning hur likviditeten förväntas att utvecklas de närmaste åren. Beräkningen bör finnas både i budgeten och i bokslutet.

     Vidare är utskottet enigt med landskapsrevisorerna om att den så kallade PAF-snurran, där man budgeterar och återför PAF-medel som intäkter respektive kostnader, snarast borde överges. Detta kräver en ändring av landskapsförordningen (1993:56) som reglerar penningautomatföreningens verksamhet. Utskottet har erfarit att det också är landskapsregeringens avsikt att åtgärda detta sakförhållande.

     Utskottet noterar avslutningsvis att driftreserveringen om en miljon euro för ÅHS verksamhet är kvar i bokslutet och föreslår att landskapsregeringen bör överväga att den bokas bort i kommande bokslut med hänvisning till att motsvarande reserveringar inte görs för andra verksamheter.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 juni 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.2016. Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, landskapsrevisorn Dan Bergman, finanschefen Conny Nyholm, redovisningschefen Susanna Mattsson, lantrådet Katrin Sjögren och förvaltningschefen Dan E. Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.2016 jämte landskapsrevisionens berättelse för kännedom samt att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 1 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson