Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 22/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 6/2014-2015

                

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Hörande. 2

Närvarande. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015. I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats 369.860.000 euro för år 2015 om tilläggsbudgeten antas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att budgetförslaget begränsar sig till några få verksamhetsområden och koncentrerar sig i sina skrivningar till några av dessa.

     Generellt sett konstaterar utskottet att underskottet stiger och att investeringsbehovet ökar samt att den svaga finländska ekonomin medför en oklar utveckling av avräkningsbeloppet. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser komma med ett meddelande gällande de ekonomiska utsikterna under den kommande mandatperioden. Av denna anledning har utskottet inte i samband med föreliggande budgetförslag närmare analyserat landskapets ekonomiska situation.

 

 

Detaljmotivering

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR - detaljmotivering

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9745

OLJESKYDD

974500

Oljeskyddsinvestering (R)

 

Landskapsregeringen konstaterar att oljeskyddsfonden har behandlat landskapsregeringens preliminära oljeskyddsplan, som omfattar en investeringsplan om 10 miljoner under tidsperioden 2014 – 2018, och lämnat förhandsbesked om ersättning för anskaffningar. Ersättningarna betalas ut i efterskott, varför landskapsregeringen budgeterar för hela investeringsbehovet inräknat ersättningarna från fonden, vilka gottskrivs anslaget när pengarna utbetalas från oljeskyddsfonden.

     Utskottet finner att ett förbättrat oljeskydd är viktigt och betydelsefullt i syfte att säkerställa en god åländsk beredskap vid oljekatastrofer.

 

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

 

Utskottet konstaterar att de tilläggsundersökningar som nu utförts efter lagtingets betänkande, nr 19a/2013-2014, visar att det finns ytterligare skador på Vårdöbron som inte var tidigare kända. Skadornas omfattning medför att de reparationsförslag som tidigare presenterats inte längre kan förverkligas.

     Utskottet betonar vikten av att tillräckliga undersökningar görs då beslut om tunga investeringar ska fattas samt att det även är en fördel att nu ha dessa undersökningar gjorda då trafiken under nybyggnadsskedet kommer att ledas över den gamla bron.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 september 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget.

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015 samt

 

att lagtinget beslutar att fjärde tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

 

Mariehamn den 3 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte