Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2018-2019

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2018

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 5/2017-2018

·       Budgetmotionerna nr 51-56/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat ett förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland för år 2018. Förslaget till tilläggsbudget omfattar huvudsakligen kostnader som föranleds av den delvis slutförda arbetsvärderingen. Kostnaderna är till största delen redan budgeterade i tidigare budgetar och detta är en utfördelning av medlen till rätt budgetmoment. Vidare föreslås utökade fullmakter för beviljande av räntestödslån och landskapsgarantier till jordbruket.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att tilläggsbudgeten antas med smärre korrigeringar vilka framgår av utskottets betänkande.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet förordar de föreslagna anslagen och konstaterar att i och med tillägget har hittills under år 2018 budgeterats kostnadsanslag om totalt 366 135 000 euro, varav 339 699 000 för verksamhets- och överföringskostnader samt 26 436 000 euro för investeringskostnader.

 

Skatterelaterade intäkter

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen aviserar en ökning av intäkterna från förskottet på avräkningsbeloppet med ca 7,9 miljoner euro, vilket kommer att tas upp i en kommande tredje tilläggsbudget. Samtidigt aviseras också en återbetalningsskyldighet av 2017-års förskott med 0,4 miljoner euro. Utskottet noterar att Ålandsdelegationen den 13 september 2018 fastställt denna återbetalning till 419 653,14 euro.

 

Landskapsandelssystemet

 

Landskapsregeringen aviserar att en kommande utgiftspost om ca 3,1 miljoner euro kommer att tas upp i en tredje tilläggsbudget. Utgiften härrör sig ifrån ett tekniskt fel som uppstod i revideringen av landskapsandelssystemet tidigare under året.

 

Arbetsvärderingen

 

Arbetsvärderingens första skede är slutförd och i föreliggande förslag till tilläggsbudget utgör därför en stor del budgetens innehåll av en utfördelning av tidigare budgeterade medel på de olika grenarna av landskapsförvaltningen.

     Utskottet erfar att de nuvarande A- och C-löneklasserna kommer att ersättas av eurolöner så att en harmonisering av lönerna mellan centralförvaltningen och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) genomförs.

 

En hållbar energianvändning

 

Utskottet stöder strävan till att Åland ska övergå till en hållbar energianvändning. Åland kommer att utgöra ett testområde för smart energianvändning och som ett led i det deltar landskapsregeringen tillsammans med åländska energibolag i grundandet av ett bolag, Flexens ab. Målsättningen med bolaget är att påskynda och underlätta kommersiella lösningar som förhoppningsvis även kommer att kunna användas globalt.

 

Jordbruksproduktionen

 

Utskottet har erfarit att fjolårets regn och den långa torrperioden under odlingssäsongen 2018 har haft mycket drastiska följder för en stor del av lantbrukarkåren. Växtodlarna har fått minskade skördar och djurhållningen lider av en brist på foder, vilket har lett till att många djurgårdar minskar sina besättningar inför vintern. Utskottet konstaterar dock att gårdar med egen tillgång till bevattning har klarat sig bättre. Utskottet erfar att som en följd av de låga skördarna har importen av råvaror ökat vilket påverkar handelsbalansen negativt.

     För att i viss mån lindra effekterna av de uteblivna intäkterna föreslår landskapsregeringen ökade fullmakter för dels räntestödslån för skördeskador och dels ökade garantier för likviditetslån. Utskottet noterar att fullmakten för räntestödslån föreslås öka från 300 000 euro till 1 500 000 euro.

     Utskottet erfar att landskapsregeringen utreder ett införande av ett direkt stöd för skördeskador och avser att återkomma i en tilläggsbudget.

     Utskottet erfar också att maxbeloppet för EU:s stöd av mindre betydelse, det s.k. de minimis, sannolikt kommer att höjas, vilket gör att eventuella stöd kan utnyttjas bättre av lantbrukarna. Förslaget är att den höjda de minimis-stödnivån ska kunna tillämpas retroaktivt för tre år.

     Utskottet konstaterar att de stödåtgärder som föreslås i denna tilläggsbudget enbart är åtgärder som har en kortsiktig effekt, medan de problem som lantbruket har på den strukturella nivån är av mer långsiktig karaktär. Lönsamheten inom lantbruket har varit ansträngd en längre tid och förstärktes ytterligare efter införandet av sanktionerna mot Ryssland efter annekteringen av Krim. Detta innebär att många lantbruksföretag har en svag ekonomisk ställning att kunna möta olika störningar, till exempel i form av extremt väder. För att stärka lantbruket på lång sikt anser utskottet att sektorn behöver göra investeringar av strukturell karaktär, såsom tillgången till bevattningsvatten.

     Näringslivet som helhet drabbas om exporten av jordbruksprodukter minskar eftersom transportkostnaderna för importen ökar. Primärnäringarna och framförallt förädlingsindustrin lyfter också fram de relativt höga kostnaderna för el- och värmeenergi, vatten och avlopp, samt tillsynsavgifter. Utskottet konstaterar att det pågår en utredning som ska kartlägga det åländska näringslivets konkurrenskraft.

 

Sjöutbildningarna

 

Utskottet ser positivt på Högskolans satsningar på samarbete med andra högskolor som ger utbildning inom sjöfartsbranschen i avsikt att ge kompletterande utbildningar istället för konkurrerande, vilket torde stärka det åländska sjöfartsklustret. 

 

Övriga påpekanden

 

Utskottet föreslår, på landskapsregeringens begäran, att anslaget ”46000 Cirkulär ekonomi” i verksamhetsdelen flyttas till avsnittet för överföringar.

 

Detaljmotivering

 

 

Verksamhet

 

 

460

46000

 

 

 

 

 

 

 

CIRKULÄR EKONOMI

Cirkulär ekonomi

Föreslås att anslaget flyttas till området för överföringar.

    Utskottet föreslår att vtm. Veronica Thörnoos budgetmotion nr 51/2017-2018 behandlas under moment 46000 inom området överföringar.

720

72030

ELSÄKERHET OCH ENERGI

Samhällsteknikutveckling

 

 

 

 

 

 

 

856

85600

I ltl Jörgen Petterssons budgetmotion nr 54/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 140 000 euro och att motiveringens sista mening får tillägget ”Till detta upptas ett anslag om 200 000 euro”.

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 54/2017-2018 förkastas.

 

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

I ltl Jörgen Petterssons budgetmotion nr 53/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 54 000 euro till totalt 200 000 euro och att motiveringen får ett nytt första stycke med lydelsen: ”Den åländska sjösäkerhetsutbildningen håller mycket hög klass men är också utsatt för hård konkurrens från omvärlden. Det är viktigt att fortsätta satsa på verksamheter som kan generera exportintäkter, särskilt då marknaden är utmanande.”

    Utskottet föreslår att budgetmotion nr 53/2017-2018 förkastas.

 

 

           

 

 

Överföringar

 

 

 

 

 

 

 

460

 

CIRKULÄR EKONOMI

 

 

46000

Cirkulär ekonomi

 

 

 

Anslaget föreslås flyttat från området verksamhet till överföringar.

 

 

 

I vtm Veronica Thörnroos budgetmotion nr 51/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 90 000 euro och att motiveringen får tillägget ”Ur anslaget utgår medel för skrotbilspremier”.

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 51/2017-2018 förkastas. Utskottet har efter omröstning med rösterna 4-3 beslutat förkasta budgetmotionen, varvid beslutet biträddes av ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.

 

 

 

 

 

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

 

 

 

I vtm Veronica Thörnroos budgetmotion nr 52/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 500 000 euro och att motiveringen får ett tillägg med lydelsen: ”Ur anslaget utgår ersättning om 500.000 euro för skördeskador förorsakade av sommarens extrema torka.”

     Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen i betänkandet och föreslår att budgetmotion nr 52/2017-2018 förkastas.

 

 

 

     I ltl Brage Eklunds budgetmotion nr 56/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 1 000 000.

     Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen i betänkandet föreslår att budgetmotion nr 56/2017-2018 förkastas.

    

 

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

I ltl Jörgen Petterssons budgetmotion nr 55/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 35 000 euro och att motiveringen ändras till följande lydelse: ”Föreslås att av anslaget kan maximalt 50.000 euro användas till att stödja övergång till förnyelsebart bränsle inom den av landskapet understödda kollektivtrafiken.”

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 55/2017-2018 förkastas.

    

 

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 september 2018 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, vice lantrådet Camilla Gunell, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, byråchefen Sölve Högman, verkställande direktören Henry Lindström vid Ålands producentförbund r.f., bär- och fruktodlingsrådgivare Pernilla Gabrielsson och husdjursrådgivaren Kerstin Lundberg vid Ålands hushållningssällskap r.f., verksamhetsledaren Torbjörn Björkman vid Ålands skogsvårdsförening r.f., köttbonden Henrik Sundberg, mjölkbonden Carina Eriksson, växtodlaren Johan Holmqvist, verkställande direktören Johannes Dahlman från Dahlmans ab, verkställande direktören Tord Sarling från Ålands trädgårdshall ab, styrelseordföranden Bernt Schalin från Flexens ab, verkställande direktören Per Eriksson från Mariehamns Elnät ab, verkställande direktören Christian Augustsson från Kraftnät Åland ab, chefen Ulf Fellman vid Ålands sjösäkerhetscentrum och rektorn Jonas Waller (per telefon) vid Högskolan på Åland.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ledamot Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten i nedanstående lydelse,

 

att lagtinget förskastar budgetmotionerna 51-56/2017-2018 samt

 

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2018 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

__________________

 

 

Mariehamn den 20 november 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson