Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 23/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Indexjustering av arbetslöshetsförmåner

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 26/2014-2015

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en blankettlag om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner antas. Förslaget medför att ett formellt regelverk för en förhöjd indexförhöjning av landskapets arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsstöd skapas. Genom förslaget kommer den i riket genomförda höjningen av folkpensionsindexet med 0,4 procent att bli tillämplig även på åländska förmåner.

     Förslaget medför således att även personer som beviljas arbetslöshetsförmåner med stöd av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa på formella grunder skulle kunna komma i åtnjutande av en förhöjd förmån. Den föreslagna blankettlagen skulle även bli tillämplig på de sysselsättningsstöd som betalas ut med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     Samtidigt föreslås att blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa kompletteras med ny bestämmelse som gör att de justeringar av arbetslöshetsförmånerna som framdeles genomförs i riket med stöd av en särskild lagstiftning per automatik skulle bli gällande även i landskapet i fråga om de arbetslöshetsförmåner som omfattas av blankettlagen.

     Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Förslaget medför att ett formellt regelverk för en förhöjd indexförhöjning av landskapets arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsstöd skapas. Genom förslaget kommer den i riket genomförda höjningen av folkpensionsindexet med 0,4 procent att bli tillämplig även på åländska förmåner.

     Arbetslöshetsförmånerna justeras enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa varje år i förhållande till folkpensionsindex enligt lagen om folkpensionsindex. Även beloppen för ett flertal stöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet justeras i överensstämmelse med vad som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex.

     För år 2015 skulle förmåner bundna till folkpensionsindex ha höjts med 1,1 procent, om inga lagförändringar hade gjorts. Men genom en särskild lag, lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner, höjdes förmåner bundna till folkpensionsindex år 2015 med endast 0,4 procent i riket. Syftet med sänkningen av indexhöjningen i rikslagstiftningen var att spara pengar.

     Förändringen i indexjusteringen genomfördes med stöd av en särskild rikslag. På detta sätt blev bestämmelserna med en lägre indexförhöjning för år 2015 inte automatiskt tillämplig på exempelvis de arbetslöshetsförmåner som landskapet beviljar. För att kunna tillämpa motsvarande indexförhöjningar som i riket på landskapets förmåner fordras en aktiv lagstiftningsåtgärd från landskapets sida.

     Utskottet konstaterar att förhöjda ersättningar utbetalats utan stöd i lag. Förfarandet är beklagligt och landskapsregeringen bör tillse att rutiner skapas så en sådan här situation inte upprepas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Fredrik Karlström, myndighetschefen Tomas Lundberg från AMS (per telefon) och lagberedningschefen Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Annette Holmberg-Jansson, Karl-Johan Fogelström och Mats Perämaa.  

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen oförändrade.

 

 

Mariehamn den 9 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte