Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 23/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 34/2016-2017

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017. Landskapsgarantin skulle enligt förslaget beviljas sådana lantbruksföretag som har förutsättningar för en kontinuerlig lönsam verksamhet, men som tillfälligt har råkat i ekonomiska svårigheter på grund av förändringar i verksamhetsmiljön.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2017 och avses bli behandlad i samband med den som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.  En behörighetstvist mellan riket och landskapet kring rättsområdet har försenat genomförandet av ett stödsystem på Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar landskapsregeringens förslag att landskapsgarantier ska kunna beviljas lantbruksföretag som har förutsättningar för en kontinuerlig lönsam verksamhet, men som tillfälligt har råkat i ekonomiska svårigheter på grund av förändringar i verksamhetsmiljön. Landskapsregeringen har enligt utskottets bedömning genom lagförslaget funnit en bra lösning på de problem som uppkommit till följd av behörighetstvisten samt av det faktum att jordbrukskrisen på europeiskt plan nu bedöms vara över vilket resulterat i att notifiering av nya stödformer av det här slaget inte längre är möjlig.

     Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en mindre språklig ändring. Eftersom det är fråga om en ny lag anser utskottet nämligen att begreppet ”landskapet Åland” bör bytas ut till ”Åland” där så är möjligt på motsvarande sätt som i lagtingsordningen. Utskottet föreslår dock inte ett byte i de fall där ordet landskapet används i bemärkelse landskapsregeringen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, avdelningschefen Linnea Johansson och vd:n för Ålands producentförbund Henry Lindström.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om landskapsgaranti för likviditetslån
för lantbruksföretagare under år 2017

 

     Ingressen lika som i lagförslaget.

 

1 - 2 §§

(Lika som i lagförslaget.)

 

3 §

Bevillningsfullmakt och maximibelopp för landskapsgaranti samt realisering av garantiansvar

     Landskapsgarantin kan beviljas inom ramen för det maximala belopp som har fastställts i Ålands budget.

     Landskapsregeringen svarar för landskapets intressebevakning i fråga om garantiansvaret och regressrätten. De garantier som realiseras ska betalas från Ålands budget och ersättningar som återfås enligt regressrätten ska återföras till Ålands kassa.

     (3 mom. lika som i lagförslaget.)

 

4 §

Definitioner

     Vid tillämpningen av denna lag är innebörden av följande termer och begrepp denna:

     1) Jordbruk är på Åland bedriven odling av åkergrödor, växthusproduktion, trädgårdsodling, odling av grönsaker på friland, odling av frukt och bär, biodling samt annan produktionsverksamhet av produkter som anges i bilaga 1 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

     2) Jordbrukare är den som aktivt i förvärvssyfte bedriver jordbruk på Åland.

     3) Lantbruk är jord och skogbruk som bedrivs i förvärvssyfte samt i företaget bedriven kompletterande näringsverksamhet.

     4) Kreditgivare är penninginrättningar, fonder, sammanslutningar och andra inrättningar vilkas verksamhet omfattar beviljande av lån mot borgen.

 

5 – 16 §§

(Lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson