Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 24/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022

·      Finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2021-2022

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 5/2021-2022

·      Budgetmotionerna nr 65-83/2021-2022

                                            

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Bakgrund. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Närvarande. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Bakgrund

 

Lagtinget har på sitt plenum den 22 september 2022 beslutat att inte omfatta utskottets förslag i sin helhet.

     Under behandlingen framkom ett förslag till tillägg i texten vilket omfattades av en majoritet i lagtinget vilket innebär att lagtingets beslut i ärendet enligt arbetsordningens 78 § 3 mom. ska återremitteras till utskottet. Utskottet kan i sin behandling välja att omfatta lagtingets beslut eller föreslå ändringar i det.

     Den av lagtinget beslutade texten ingår i allmänna motiveringen under rubriken ”Lån och garantier för energi” och lyder som följer: Utskottet förutsätter att eventuella lån och garantier ges mot säkerhet i enlighet med 4 och 10 §§ i landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar lagtingets beslut.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 september 2022 återremitterat betänkandet till ny behandling eftersom lagtinget inte oförändrat godkände finans- och näringsutskottets förslag.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda besluter utskottet

 

att omfatta lagtingets beslut av den 22 september 2022.

 

 

 

Mariehamn den 22 september 2022

 

 

 

Ordförande                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare                           Sten Eriksson