Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2014-2015

 

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 3

Hörande. 3

Närvarande. 4

Utskottets förslag. 4

 

            

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2014. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 380.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 389.882.000 euro budgeterats för år 2014.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2014 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet har vid behandlingen av budgeten fokuserat på sysselsättningssituationen i landskapet med anledning av de försämrade prognoserna för sysselsättningen.

     Enligt ÅSUB:s statistikmeddelande från den 7 januari var den öppna arbetslöshetsgraden i december i genomsnitt 4,4 procent. Den totala arbetslöshetsgraden uppgick till 4,6 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,9 procent. Antalet långtidsarbetslösa ( 178 st ) utgör 1,2 procent av arbetskraften.

     Landskapsregeringen konstaterar att sysselsättningssituationen försämrats mot tidigare prognoser. Fler har varit arbetslösa och tiden för arbetslösheten har förlängts. I nedanstående tabell visas arbetslösa efter arbetslöshetens längd.

    

 

 

I tabellen nedan visas antalet lediga platser i relation till arbetslöshetsgraden.

 

Figur 5: Arbetslöshetsgrader och lediga platser, årsstatistik 19892014 (Källa: ÅSUB)

 

Utskottet konstaterar att det faktum att räntorna ännu förväntas hållas på låg nivå och att många byggprojekt kommer att genomföras under den kommande tiden till viss del kan stävja trenden och förbättra sysselsättningsläget. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att ha fortsatt beredskap att vidta nya sysselsättningsfrämjande åtgärder. Särskilt ungdomsarbetslösheten bör övervakas och på allt sätt stävjas.

 

 

 

Detaljmotivering

 

UTGIFTER

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (RF)

 

Utskottet konstaterar att en ersättande grundskola etablerat sig på Åland men att det finns problem med dess finansiering. Med anledning härav har landskapsregeringen föreslagit att högst 50.000 euro under momentet kan användas för den ersättande skolan. Utskottet understryker att denna finansiering är en engångsåtgärd från landskapets sida för att säkra utbildningen under vårterminen. Utskottet betonar vikten av att skolan tillsammans med berörda kommuner säkrar sin framtida finansiering samt uppmanar landskapsregeringen att se över regelverket för ersättande skolor i enlighet med regeringsprogrammet.

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

46.60.20.

Museibyrån- verksamhetsutgifter (VR)

 

I budgetförslaget konstateras att ett område avsatts för minneslund i form av ett så kallat ströområde, på landskapets mark, i den fastställda delgeneralplanen för Bomarsund och Prästö. Ålands krematorie- och minneslundsförening r.f. har intentionen att åta sig minneslundens framtida förvaltning och skötsel. Landskapsregeringen konstaterar i budgetförslaget att avsikten är att minneslunden ska vara konfessionslös och på så sätt tillgänglig för alla.

     Landskapsregeringen har tecknat ett intentionsavtal med Ålands krematorie- och minneslundsförening r.f. angående ett långtidsarrende om det avsedda området för minneslunden. Avsikten är nu att under år 2015 teckna slutliga avtal rörande arrende, minneslundens avgränsning och utmärkning i terrängen, reglemente för Prästö minneslund och skötsel.

     Utskottet stöder arrangemanget kring utarrendering av område för upprättande av minneslund i Prästö och betonar vikten av att landskapsregeringen tillsammans med föreningen verkar för att ett värdigt och konfessionslöst krematorium på sikt etableras på Åland.   

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

Utskottet hänvisar till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 januari 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.        

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, ministern Johan Ehn, styrelseordf. för Waldorf Åland r.f. Jonny Jäderholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, styrelseordföranden Runar Karlsson från Ålands krematorie- och minneslundsförening r.f., medlem av direktionen för Waldorf skolan på Åland Erica Scott och byråchefen Elisabeth Storfors.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2014,

 

att lagtinget beslutar att tredje tillägget till budgeten för år 2014 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut samt,

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att av landskapets mark, Bomarsunds fästning med Prestö Nr: 4:40, avskilja ett ca 2 ha stort område till en separat fastighet. Fastigheten avses utarrenderad för en tid om högst 200 år, att användas som en minneslund i form av ett så kallat ströområde i enlighet med delgeneralplanens intentioner.

 

 

 

Mariehamn den 13 januari 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte