Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2013-11-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden  

·       Republikens presidents framställning nr 2/2013-2014

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Panama om upplysningar i fråga om skatteärenden träder i kraft i landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Panama om upplysningar i fråga om skatteärenden träder i kraft i landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Avtalet undertecknades i London den 12 november 2012.

     Avtalet är ytterligare ett i raden av avtal som bygger på de modellavtal som OECD har utarbetat och som lagtinget tidigare har gett sitt samtycke till.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 november 2013 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över framställningen.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Petri Carlsson, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström och Mats Perämaa.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 november 2013

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte