Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2020-2021

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-12-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Laddinfrastruktur 2

Fastighetsautomation. 2

Detaljmotivering. 3

Landskapslag om ändring av plan och bygglagen för landskapet Åland. 3

Landskapslag om ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader 3

Landskapslag om ändring av landskapslagen om energieffektivitet 4

Ärendets behandling. 4

Höranden. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ändringar görs i landskapslagen om energideklaration för byggnader, i landskapslagen om energieffektivitet samt i plan- och bygglagen för landskapet Åland. Ändringarna är en följd av att det i Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (energiprestandadirektivet) har införts nya bestämmelser om laddinfrastruktur och om inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem. Unionen har ett starkt engagemang för att utveckla ett hållbart, konkurrenskraftigt och säkert energisystem där fossila bränslen fasas ut. Inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 fastställs ambitiösa åtaganden för unionen att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare med minst 40 procent fram till 2030 jämfört med 1990, öka andelen förnybar energi som används, göra energibesparingar i enlighet med ambitionerna på unionsnivå, och förbättra Europas energitrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet.

     Syftet med lagändringarna är att förbättra byggnaders energiprestanda, öka tillämpningen av smart teknik i byggnader och förbättra möjligheterna att ladda elfordon.

     Slutligen har en onödigt rigorös bestämmelse i plan- och bygglagen om ovillkorligt hörande av granne vid ansökan av bygglov kompletterats med några viktiga undantag när grannarna inte behöver höras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen i ändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har innan sin behandling av lagförslaget tagit del av social- och miljöutskottets utlåtande över detsamma. Social- och miljöutskottet har i sitt utlåtande fört fram att lagförslaget inte varit tillräckligt för att till fullo implementera direktivets krav på laddinfrastruktur samt att krav på installation av fastighetsautomation och fastighetsstyrning bör ligga på det reviderade energiprestandadirektivets miniminivå. Finans- och näringsutskottet har fördjupat sig i frågeställningarna och föreslår som ett resultat av samråd med lagberedningen samt landskapsregeringens infrastrukturavdelning vissa ändringar.

 

Laddinfrastruktur

 

Social- och miljöutskottet har i sitt utlåtande konstaterat att 2a § i förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om energieffektivitet endast stadgar om skyldighet att installera laddningsstationer vid stora företags byggnader som har fler än tjugo parkeringsplatser samt att direktivets krav om att det ska fastställas krav för installation av ett lägsta antal laddningspunkter för alla byggnader som har fler än tjugo parkeringsplatser, med möjlighet till undantag för små och medelstora företag, därmed inte uppfylls. Social- och miljöutskottet föreslår att 2a § ändras så att alla byggnader som inte är avsedda för bostäder och som har mer än tjugo parkeringsplatser omfattas av skyldigheten i 2a § samt att undantag görs för byggnader som ägs av små eller medelstora företag.

     Finans- och näringsutskottet delar bedömningen att begränsningen av bestämmelsens tillämpningsområde till att gälla endast stora företag medför att direktivet inte till fullo implementeras. Utskottet tilltalas av modellen i lagförslaget där det enkelt ur lagtexten går att utläsa vilka som omfattas utan att fördjupa sig i olika undantag. Utskottet har därför, med avvikelse från social-och miljöutskottets förslag, i samråd med landskapsregeringen analyserat vilka byggnader på Åland som behöver omfattas och sökt finna en alternativ lydelse som på ett lättillgängligt sätt införlivar direktivets krav. Ambitionen har varit att lagstiftningen till denna del ska återspegla direktivets miniminivå.

 

Fastighetsautomation

 

Vad gäller krav på installation av fastighetsautomation och fastighetsstyrning har finans- och näringsutskottet fört en diskussion om på vilken nivå kravet på installation av fastighetsautomation och fastighetsstyrning bör ligga. Utskottet konstaterar att hus med fastighetsautomation enligt lagförslaget kan undantas från kraven på inspektion och har erfarit att ett bortlämnade av fastighetsautomation sannolikt kan öka fastighetsägarnas drifts- och inspektionskostnader på ett sätt som är totalekonomiskt olönsamt. Det är utskottets bedömning att ett lagstadgat krav på fastighetsautomation i nybyggnation är att föredra framom ett system med regelbundna återkommande inspektioner. För befintliga byggnader är det däremot inte rimligt att ställa högre krav än direktivets minimikrav. Utskottet har erfarit att den skärpta kravnivån för nybyggnation i praktiken redan efterlevs i nya byggnader som har större systemeffekt än 70kW.

 


 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av plan och bygglagen för landskapet Åland

 

65 § Utskottet föreslår ett tillägg som specificerar att kravet på att byggnader förses med utrustning för laddning av elfordon avser byggnader som använder energi för att påverka inomhusklimatet. I energiprestandadirektivet definieras en byggnad som en takförsedd konstruktion med väggar, för vilken energi används för att påverka inomhusklimatet. Definitionen avviker från gängse definition på Åland. Specificeringen medför att exempelvis fristående garage- eller lagerbyggnader som inte är uppvärmda, inte omfattas av kraven.

 

65c § Utskottet föreslår ingen ändring av 65c § men finner att det är skäl att förtydliga att förslaget innebär att ett system för fastighetsautomation ska installeras vid all nybyggnad då byggnadens uppvärmningssystem eller luftkonditioneringssystem, separat eller kombinerat med ett ventilationssystem kommer att få en nominell effekt över 70 kilowatt. Kravet gäller alla typer av byggnader och införs i syfte att optimera fastigheternas energianvändning och minska kostnaderna för annars nödvändiga inspektioner. Byggnader som omfattas av detta krav skulle annars enligt artikel 14.1 och 15.1 i energiprestandadirektivet regelbundet behöva genomgå inspektioner. Det är kostnadseffektivt att införa systemet i nybyggnadsskedet och det hjälper fastighetsägaren att göra fastighetsförvaltningen mer driftssäker samt energi- och kostnadseffektiv.

     Kravet gäller inte för mindre ändringar i byggnaden. Enligt 65 § 4 mom. blir kraven tillämpliga först då uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystemet påtagligt förnyas och det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Den föreslagna lagtexten avser klargöra att systemet utöver övervakning ska kunna användas för styrning, att det ska finnas en larmfunktion samt att leverantören vid val av nya komponenter inte får låsa fastighetsägaren till ett visst fabrikat genom att bygga system som inte kan kommunicera med andra fabrikat. Fastighetsautomationssystemet ska kommunicera via så kallade öppna protokoll.

 

65d § Bestämmelsens 2 mom. föreslås kompletteras så att kraven utöver stora företag kommer att gälla även upphandlande myndigheter. Begreppet upphandlande myndigheter definieras i 3 § landskapslag (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling. Frågan om hur man på ett enkelt sätt kan komplettera den i lagförslaget ingående bestämmelsen på ett sätt som är tillräckligt för att uppfylla direktivet har diskuterats. Hänvisningen till en bestämmelse i upphandlingslagstiftningen är en tekniskt enkel lösning som sätter viss press på offentligrättsliga organ och offentligt ägda bolag att föregå med gott exempel.

     Bestämmelsens sista moment är förtydligat i syfte att undvika sammanblandning av begreppen laddningsstation och laddningspunkt.

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

16b § 2 mom. Utskottet föreslår en förenklad lydelse. Alla byggnader som uppfyller kraven i artikel 14.4 och 15.4. kan undantas. Även om bostadshus kan undantas med en enklare typ av system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning är den förenklade lydelsen att föredra eftersom enhetlighet i sig skapar tydlighet. Den materiella skillnaden bedöms vara liten och ligger i att produkterna ska kunna kopplas ihop med varandra, vilket bedöms vara till gagn för fastighetsägarna.

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om energieffektivitet

 

1 § Föreslås att till 1 § landskapslagen om energieffektivitet fogas ett nytt 3 mom. Tillägget motiveras av att tillämpningsområdet för 2a och 2b §§ är tänkt att vara vidare än tillämpningsområdet för den rikslag som blankettlagen avser. Därför måste tillämpningsområdet för dessa bestämmelser utvidgas särskilt.

     Med ”parkeringsplatser i anslutning till byggnaden” avses parkeringsplatser i byggnaden eller i anslutning till byggnaden inom rimligt avstånd för befintlig el-infrastruktur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslag nr 24/2019-2020 om nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm. Lagtinget har samtidigt den 27 maj 2020 med stöd av 48 § i arbetsordningen för Ålands lagting beslutat att social- och miljöutskottet ska lämna ett utlåtande över ärendet till finans- och näringsutskottet. Social- och miljöutskottet har lämnat sitt utlåtande den 27 augusti 2020. Utlåtandet bifogas.

 

Höranden

Utskottet har i ärendet hört PBL-ingenjören Peter Mattsson från infrastrukturavdelningen samt lagberedaren Patrik Lönngren från lagberedningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen samt ersättaren Marcus Måtar.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande ändrade lydelse

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 18 och 19 punkterna, 65 § 2 mom. och 73 § 4 mom. plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland sådana de lyder i landskapslag 2017/82 samt

     fogas till lagens 2 § nya 20 och 21 punkter och till lagen nya 65c och 65d §§ som följer:

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     18) våningsyta: våningarnas ytor beräknade efter ytterväggarnas utsidor och källar- och vindsyta där lokaler avsedda för byggnadens huvudsakliga ändamål placeras eller med tanke på dessa lokalers läge, förbindelse, storlek, ljus och andra egenskaper kan placeras. Om ytterväggen är tjockare än 250 millimeter får byggnadens våningsyta överstiga den tillåtna våningsytan med den yta som följer av detta,

     19) ändring av byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde inbegripet tillbyggnad och ombyggnad,

     20) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras, samt

     21) stort företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet och som i sin tjänst har minst 250 anställda eller som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro.

 

65 §

Allmänna krav på byggnadsverk vid nybyggnad eller ändring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Byggnadsverket ska uppfylla grundläggande krav på bärförmåga, stadga och beständighet i konstruktionerna, brandskydd, ventilation och fuktskydd, hygien, möjligheten att hantera avfall, miljö- och hälsoskydd, användningssäkerhet, bullerskydd, energihushållning och värmeisolering samt vara lätt att underhålla. Byggnader som använder energi för att påverka inomhusklimatet ska även förses med utrustning för laddning av elfordon enligt vad som anges i 65d §. En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska projekteras och utföras så att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation och ett flerbostadshus ska dessutom vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden. Kravet på höghastighetsnät för elektronisk kommunikation gäller inte enfamiljshus om kostnaden blir oproportionellt betungande för enskilda ägare, fritidshus eller komplementbyggnader samt arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till den verksamhet som lokalen är avsedd för.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

65c §

System för fastighetsautomation och fastighetsstyrning

     Vid nybyggnad eller ändring av en byggnads uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystem ska systemet, om det separat eller kombinerat med ett ventilationssystem får en nominell effekt över 70 kilowatt, förses med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

     Ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning ska:

     a) fortlöpande övervaka, registrera, analysera och göra det möjligt att anpassa energianvändningen,

     b) fastställa riktmärken för en byggnads energieffektivitet, upptäcka effektivitetsförluster i byggnadens installationssystem och informera den person som är ansvarig för anläggningarna eller för den tekniska fastighetsförvaltningen om möjligheter till förbättrad energieffektivitet, och

     c) möjliggöra kommunikation med anslutna installationssystem i byggnaden och med andra anordningar inuti byggnaden och vara driftskompatibelt med installationssystem i byggnaden som är baserade på olika typer av äganderättsligt skyddad teknik, som omfattar olika produkter och som kommer från olika tillverkare.

 

65d §

Egenskapskrav avseende utrustning för laddning av elfordon

     Bilparkeringar i ett bostadshus eller på tomten till ett bostadshus ska vara utrustade med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon till varje parkeringsplats.

     I andra byggnader än bostadshus eller på tomten till andra byggnader än bostadshus med fler än tio parkeringsplatser som tillhör ett stort företag eller en sådan upphandlande myndighet som avses i 3 § landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling, ska minst tio procent av parkeringsplatserna ha tillgång till laddningspunkt för laddning av elfordon och minst tjugo procent av parkeringsplatserna förses med ledningsinfrastruktur för sådan laddning.

     Kraven i 1 och 2 mom. behöver inte uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad som omfattar byggnadens elektriska infrastruktur i fall då bilparkeringen är belägen i byggnaden och ombyggnad som sker i samband med att ändringsåtgärder vidtas på bilparkeringen i fall då bilparkeringen är belägen på tomten till byggnaden.

     En laddningsstation består av en eller flera laddningspunkter där el kan överföras till ett eller flera elfordon. Laddningsstationerna ska uppfylla de tekniska specifikationer som avses i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

 

73 §

Underrättande av grannar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Grannarna behöver inte underrättas om det med beaktande av projektets ringa betydelse, dess läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannarnas intresse eller om det är uppenbart att lov inte kan ges.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 16 §, rubriken till 17 §, 17 § 1 mom. och rubriken till 4 kap. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader samt

     fogas till lagen nya 16a och 16b §§ som följer:

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år,

     2) energideklaration: uppgifter om en byggnad som möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt möjliggör jämförelser med andra byggnaders energiprestanda,

     3) luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas,

     4) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     5) oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader,

     6) uppvärmningssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft genom vilken temperaturen kan höjas, och

     7) värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar värme genom en eller flera av följande processer:

     1. förbränning av bränsle,

     2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller

     3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark.

 

4 kap.
Energideklaration av luftkonditioneringssystem och värmesystem

 

16 §

Energideklaration av system över 70 kilowatt

     Om det i en byggnad finns ett uppvärmningssystem eller ett luftkonditioneringssystem, separat eller kombinerat med ett ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt ska energideklarationen innehålla

     1) en bedömning av värmegeneratorns verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens uppvärmningsbehov, alternativt luftkonditioneringens verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens kylbehov, och

     2) rekommendationer om kostnadseffektiva förbättringar av systemets energiprestanda.

     En bedömning enligt 1 mom. behöver inte omfatta värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets storlek om systemet i fråga inte har ändrats sedan en bedömning enligt dessa mom. senast gjordes.

 

 

16a §

Inspektion av system över 70 kilowatt

     Om en byggnad inte har en giltig energideklaration men det finns ett sådant system i byggnaden som anges i 16 § 1 mom., ska byggnadens ägare se till att systemet inspekteras minst vart tionde år av en oberoende energiexpert på det sätt som behövs för de uppgifter som anges i 16 § 1 mom. och att sådana uppgifter antecknas i ett inspektionsprotokoll.

     Vid en sådan inspektion behöver bedömningen inte omfatta värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets storlek om systemet i fråga inte har ändrats sedan föregående inspektion gjordes.

     Bestämmelser om inspektionens omfattning och vilka uppgifter som ska lämnas i inspektionsprotokollet kan anges i landskapsförordning.

 

16b §

Undantag från skyldigheten att besiktiga vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte om de system som anges i dessa bestämmelser omfattas av

     1) ett överenskommet kriterium för energiprestanda eller ett avtal om överenskommen nivå för energieffektivitetsförbättring, eller

     2) ett avtal med en energileverantör eller nätoperatör som innebär resultatövervakning av systemet.

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte heller för byggnader som inte är avsedda för bostäder och som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i 65c § 2 mom. plan- och bygglagen. eller för bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet och informerar byggnadens ägare eller förvaltare när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, och som har effektiva regleringsfunktioner för att säkerställa optimal produktion, distribution, lagring och användning av energi.

 

17 §

Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter

     Den oberoende energiexperten ska elektroniskt föra över upprättade energideklarationer och inspektionsprotokoll till landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     För byggnader som omfattas av bestämmelserna i 16a § ska det första inspektionsprotokollet föras över till landskapsregeringen senast den 31 december 2021.

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring
av landskapslagen om energieffektivitet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (2016:20) om energieffektivitet samt

     fogas till lagen ett nytt 1 § 3 mom. samt nya 2a och 2b §§ som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I syfte att trygga en effektiv och sparsam användning av energi ska rikets energieffektivitetslag (FFS 1429/2014) tillämpas i landskapet, med de avvikelser och tillägg som anges i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från vad som följer av 2 § rikets energieffektivitetslag ska tillämpningsområdet för bestämmelserna i 2a och 2b §§ denna lag inte begränsas till det tillämpningsområde som anges i 2 § rikets lag.

 

2a §

Krav att installera laddningsstationer för laddning av elfordon

     Stora företag och sådana upphandlande myndigheter som avses i 3 § landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling, vilka äger byggnader som inte är avsedda för bostäder och som har mer än 20 parkeringsplatser i anslutning till byggnaden ska senast den 1 januari 2025 ha installerat minst en laddningsstation för normal- eller snabbladdning av elfordon för minst tio procent av parkeringsplatserna. Laddningsstationerna ska uppfylla de tekniska specifikationer som avses i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

 

2b §

Utrustande av befintliga byggnader med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning

     Om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart ska byggnader som inte är avsedda för bostäder och vars uppvärmningssystem eller luftkondi­tioneringssystem, separat eller kombinerat med ett ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kilowatt senast 2025 utrustas med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

     Ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning ska ha följande funktioner:

     a) fortlöpande övervaka, registrera, analysera och göra det möjligt att anpassa energianvändningen,

     b) fastställa riktmärken för en byggnads energieffektivitet, upptäcka effektivitetsförluster i byggnadens installationssystem och informera den person som är ansvarig för anläggningarna eller för den tekniska fastighetsförvaltningen om möjligheter till förbättrad energieffektivitet, och

     c) möjliggöra kommunikation med anslutna installationssystem i byggnaden och med andra anordningar inuti byggnaden, och vara drifts­kompatibla med installationssystem i byggnaden som är baserade på olika typer av äganderättsligt skyddad teknik, som omfattar olika produkter och som kommer från olika tillverkare.

 

 

Mariehamn den 21 december 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén