Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2013-2014

Tillhör ärendet: Landskapsandelarna 2014
Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2013-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsandelarna 2014                                             

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 1/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att basbeloppen för verksamhetsåret 2014 inte indexjusteras. Basbeloppen ligger till grund för beräkningen av landskapsandelarna till kommunerna. De landskapsandelar som berörs är den allmänna landskapsandelen, landskapsandelen för socialvården, landskapsandelen för grundskolan, den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen och landskapsandelarna för medborgarinstitutet, de kommunala biblioteken samt för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten. Inte heller det belopp per invånare som ligger till grund för beräkningen av kommunernas justeringsbelopp föreslås bli indexjusterat.

     Förslaget innebär att basbeloppen och justeringsbeloppen för verksamhetsåret 2014 kvarstår på 2013 års nivå samt att denna nivå ska användas som grund för indexjusteringen av beloppen för verksamhetsåret 2015.

     Lagförslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för 2014 på ett sådant sätt att landskapslagen bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen föreslår att lagen antas som en budgetlag. Lagförslaget har anknytning till anslaget under momenten 34.05.30, 44.05.31, 45.15.30, 46.07.30, 46.09.30, 46.09.31 och 46.15.30 i landskapsregeringens förslag till budget för år 2014.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 november 2013 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, ekonomichefen Jim Bergbo från Jomala kommun, förbundsdirektören Erik Brunström från Ålands kommunförbund k.f., kommundirektören John Eriksson från Jomala kommun, bitr. finanschefen Runa Tufvesson, budgetplaneraren Robert Lindblom, finanschefen Conny Nyholm och stadsdirektören Edgar Vickström.

     Utskottet har behandlat ärendet i samband med landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2013-2014 avseende förslag till budget för år 2014. Utskottets beslut har tillkomit efter omröstning som utföll (4-3). Beslutet biträddes av ordförande Jörgen Pettersson, vice ordförande Mika Nordberg samt ledamöterna Karl-Johan Fogelström och Annette Holmberg-Jansson.

     En gemensam reservation har inlämnats av ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund och Mats Perämaa. Reservationen bifogas betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 3 december 2013

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2012-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagtingsledamöterna Mats Perämaas, Tony Asumaas och Brage Eklunds reservation till finans- och näringsutskottets betänkande nr 5/2013-2014 gällande lagförslag om landskapsandelarna 2014

 

I Landskapslag om landskapsandelar till kommunerna 2 kap. 4§ (1998/25) stipuleras att ”Landskapsandelarna för driftskostnaderna justeras under verksamhetsåret i motsvarighet till de faktiska förändringarna i kostnadsnivån utgående från en jämförelse mellan prisindex för den kommunala basservicen året före verksamhetsåret och prisindex för den kommunala basservicen verksamhetsåret.”

     Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland steg år 2013 med 2,5 procent. Dessa kostandsökningar ska enligt gällande lag regleras genom indexjusteringen av landskapsandelarna för redan utförd service.

     Genom detta lagförslag och genom budgetförslaget för 2014 avser nu landskapsregeringen ensidigt att inte ta hänsyn till denna lag och slopa indexjusteringen av landskapsandelarna till kommunerna. Att inte stå fast vid lagens bestämmelser om indexjustering av landskapsandelarna har direkt negativa konsekvenser för alla åländska kommuners ekonomi. Det stora flertalet kommuner tvingas nu till skatte- och avgiftshöjningar samtidigt som den kommunala upplåningen ökar. Detta leder till skattehöjningar i form av höjd inkomst- och fastighetsskatt. Skattehöjningarna drabbar förstås den enskilde ålänningen med följd att konsumtionskraften avtar i det åländska samhället. Detta medför en negativ inverkan på den redan negativa tillväxten på Åland. Den negativa tillväxten på Åland är kanske den mest oroande indikatorn på hur ekonomin utvecklas på Åland och då bemöter landskapsregeringen detta med åtgärder som ytterligare försämrar förutsättningarna för tillväxt.

     Det är anmärkningsvärt att landskapsregeringen år 2014 avser att öka utgifterna för den egna driften med 4 miljoner euro samtidigt som krav ställs på kommunerna att minska utgifterna eller höja inkomsterna. Kommunernas kostnader är i hög grad bundna till den lagstadgade service som lagtinget ålagt dem att producera. Kommunerna ska nu alltså producera samma service med lägre landskapsandelar.

     Det kan noteras att vi som undertecknar denna reservation samtidigt föreslår kostnadsminskningar i landskapets egen drift för år 2014. Dessa kostnadsminskningar sänker landskapets kostnader mer än den budgetmässiga kostnadsökning som indexjusteringen av landskapsandelarna innebär.

 

 

                     Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

            

                                             att lagförslaget förkastas.

 

 

 

 

Mariehamn den 5 december 2013

 

Mats Perämaa

 

 

Tony Asumaa

 

 

Brage Eklund