Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2011-2012

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2011-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Överlåtelse av verksamheten vid Ålands

försöksstation

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2011-2012

                                                                                                                                                                                                   

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att försöksverksamheten vid Ålands försöksstation överlåts till Ålands hushållningssällskap r.f.

     I lagförslaget föreslås att det antas en lag om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation. Genom lagen bemyndigas landskapsregeringen att till Ålands hushållningssällskap r.f. överlåta den försöksverksamhet som Ålands försöksstation bedriver. Personalen vid Ålands försöksstation övergår till anställning vid Ålands hushållningssällskap. Samtidigt upphävs landskapslagen om Ålands försöksstation.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till budget för år 2012 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens lagförslag antas med de förändringar som föreslås i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagförslaget har samband med moment 47.15.41. och 47.46.20. i landskapsregeringens förslag till budget för år 2012.

     Utskottet betonar vikten för den åländska grönsaks- och fruktodlingen att försöksverksamheten fortsätter på Åland i syfte att säkra den fortsatta utvecklingen och diversifieringen inom området. Utskottet har erfarit att försöksverksamheten har stor betydelse för sektorn. Utskottet konstaterar samtidigt att grönsaks- och fruktodlingen relativt sett är mycket större och mer utvecklad på Åland jämfört med omkringliggande regioner.

     Lagförslaget bygger på att landskapet kommer att erlägga 575.000 euro årligen  till Ålands hushållningssällskap för att de ska upprätthålla försöksverksamheten under fem år. I beloppet ingår hyror och arrenden som Ålands hushållningssällskap därefter i sin tur ska erlägga till landskapet. Nettoersättningen till Ålands hushållningssällskap blir 400.000 euro årligen.

     Utskottet har tagit del av avtalsförslagen som reglerar överlåtelsen av försöksverksamheten. Utskottet understryker att landskapsregeringen bör säkerställa att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav och volymkrav som motsvarar den årliga ersättningen.

 

Detaljmotivering

 

3 § 1 mom. Utskottet föreslår en justering av momentet i syfte att säkerställa att momentet håller sig inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Landskapet har lagstiftningsbehörighet ifråga om landskapets och kommunernas tjänstemän enligt 18 § 2 och 4 punkterna i självstyrelselagen. Vid en övergång från att vara tjänsteman vid landskapet till att bli privatanställd hör den arbetsrättsliga regleringen omedelbart efter övergången under rikets lagstiftningsbehörighet. Med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen kan stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag intas i en landskapslag. Utskottet finner, mot bakgrund av det ovan angivna, att momentet kan begränsas till att avse enbart den tid under vilken berörda landskapstjänstemän är i landskapets tjänst utan att sakförhållandet om vad som händer därefter påverkas.

     Utskottet föreslår en justering så att det klargörs att personalen övergår i förvärvarens tjänst i enlighet med villkoren i 2 § från och med den dag som denna lag träder i kraft.

 

3 § 2 mom. Utskottet noterar att bestämmelsen i momentet utgör en bestämmelse som intagits med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen. Även om bestämmelsen enbart har en informativ betydelse anser utskottet att bestämmelsen kan kvarstå. Utskottet föreslår dock att det även här klargörs att personalen övergår i förvärvarens tjänst i enlighet med villkoren i 2 § från och med den dag som denna lag träder i kraft.

 

3 § 3 mom. Utskottet konstaterar att även denna bestämmelse närmast är av informativ karaktär och delvis utgör en bestämmelse med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2011 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Torbjörn Eliasson, ministern Fredrik Karlström, avdelningschefen Linnea Johansson, byråchefen Sölve Högman, VD vid Ålands hushållningssällskap Hans Knutsson, lagberedaren Hans Selander, förtroendemannen Regina Stenroos vid Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf, ordföranden för Ålands hushållningssällskap Bo-Erik Sandell, föreståndaren Niklas Söderlund vid Ålands försöksstation och personalchefen Terese Åsgård.

    I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Pettersson och medlemmarna Tony Asumaa, Petri Carlsson, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström samt ersättarna Torbjörn Eliasson och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

       

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 - 2 §§

     (Lika som i framställningen).

 

3 §

Personalens ställning

     Tjänsterna vid Ålands försöksstation dras in och tjänsteförhållanden som baserar sig på dem upphör utan uppsägning dagen innan denna lag träder i kraft och personalen (uteslutning) övergår i förvärvarens tjänst i enlighet med villkoren i 2 § från och med den dag som denna lag träder i kraft. För indragningen av tjänster och avslutandet av tjänsteförhållanden krävs inte tjänstemännens samtycke.

     Uppgifter vid Ålands försöksstation som baserar sig på arbetsavtalsförhållande och den personal som arbetar inom sådana uppgifter (uteslutning) övergår i förvärvarens tjänst i enlighet med villkoren i 2 § från och med den dag denna lag träder i kraft.

    (3 mom. lika som i framställningen.) 

 

4 §

     (Lika som i framställningen).

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 december 2011

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte