Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

25 januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017

·       Landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat ett förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland för år 2017. Förslaget till tilläggsbudget omfattar till största delen budgettekniska förändringar som överflyttning av anslag från verksamhetsbudgeten till investeringsbudgeten. Vidare budgeteras intäkter av skattenatur i form av slutregleringen av avräkningsbeloppet för 2016 och ett ökat förskott för avräkningsbeloppet för 2017.

     I och med tillägget har hittills under år 2017 budgeterats anslag om 381 704 800 euro, varav 337 745 800 för driftkostnader och 43 959 000 euro för investeringskostnader.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att tilläggsbudgeten antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Eftersom tilläggsbudgeten innehåller framförallt budgettekniska förändringar har utskottet inte några invändningar utan föreslår att lagtinget antar tilläggsbudgeten i oförändrad lydelse.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 januari 2018 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Mats Perämaa, biträdande finanschefen Runa Tufvesson och budgetplaneraren Robert Lindblom.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar tilläggsbudgeten i oförändrad lydelse.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 januari 2018

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson