Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2016-2017

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag föreslås ändrad så att en del av de ändringar som genomförs i rikslagstiftningen inte ska tillämpas på Åland. Den ändring som inte ska tillämpas är en sänkning av de maximala boendekostnaderna som anses som godtagbara i beräkningen av nivån på bostadsbidraget.

     Lagförslaget rör landskapsregeringens förslag till budget för år 2017 och avsikten är att lagförslaget ska behandlas som en budgetlag i samband med budgeten i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med tekniska justeringar i förtydligande syfte utan ändring i sak.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen föreslår att 3 § i landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag ändras så att ändringen av rikslagens 10 § inte ska tillämpas på Åland utan att rikslagen ska tillämpas i sin nuvarande lydelse. Lagstiftningen sammanhänger med budgetförslaget för år 2017 moment 41010 övriga sociala uppgifter, överföringar. Utskottet betonar vikten av att förändringar i rikslagstiftningen på de områden där landskapet har gått in för blankettlagstiftning noggrant bevakas.

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 12 december 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, lagberedaren Lotta Wickström och tf byråchefen Maj-Len Österlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om
tillämpning av lagen om

a l l m ä n t  bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2015:4) om tillämpning av lagen om allmänt bostadsbidrag ett nytt 20 mom. som följer:

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i rikslagens 10 § ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 december 2016.

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

__________________

 

 

Mariehamn den 13 december 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte