Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2017-2018

Tillhör ärendet: Avbytarlagstiftning
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-1-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Avbytarlagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att avbytarlagstiftningen ändras så att landskapsregeringen i enlighet med fastslagna budgetramar i förordning kan besluta om de närmare stödbeloppen. Prövningsgrunderna ska fortsatt ingå i lagen. Landskapsregeringen föreslår samtidigt ändringar ägnade att trygga en fortsatt tillgång till avbytare, vilket är särskilt viktigt i samband med lantbruksföretagarnas akuta behov vid sjukdom och olycksfall. Justeringar föreslås också i beräkningsgrunderna för vikariehjälp i syfte att tillgodose rättviseaspekter mellan olika produktionsinriktningar.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre teknisk ändring, vilken framkommer i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

I samband med tillkomsten av den nuvarande lagstiftningen om avbytarstöd under år 2014 uppmanade finans- och näringsutskottet landskapsregeringen att låta utföra en utvärdering efter tre år. Det föreliggande lagförslaget är en följd av den utvärdering som utfördes under år 2016.

     Utvärderingen av avbytarsystemet lyfte fram ett antal punkter som kunde förbättras, bland annat har stödbeloppen inte följt med i kostnadsutvecklingen för avbytartjänsterna, en förbättrad rättvisa mellan olika produktionsinriktningar, bättre tillgång på avbytare, ökad säkerhet vid sjukdom och beräkningsgrunderna för antalet djurenheter.

     En springande punkt i avbytarsystemet har varit tillgången på avbytare. Efter det att landskapsregeringen slutade tillhandahålla avbytartjänster med egna anställda har antalet avbytare minskat. En orsak till minskningen är att tillgången på kontinuerlig sysselsättning inte har kunnat garanteras, vilket gör det ogörligt för avbytarna som förväntas vara egna företagare. De förändringar som görs i lagen syftar till att öka antalet tillgängliga avbytare genom högre stödnivåer och ett ökat antal gårdar som kommer in i stödsystemet. Ersättningsnivåerna höjs och möjligheten att anlita vikariehjälp i samband med längre sjukskrivningar förbättras. Kraven på antal djurenheter för att få anlita vikariehjälp sänks, vilket borde höja antalet stödberättigade gårdar. Vidare strävar man i lagförslaget till att öka rättvisan mellan gårdar med olika produktionsinriktning.

     En väsentlig förändring är att beräkningen av antal djurenheter och bestämmandet av stödbeloppen delegeras till förordningsnivå, vilket innebär att systemet i fortsättningen lättare kan anpassas till förändringar i kostnadsläget än vad som är fallet i dagsläget då varje lagändring måste godkännas av Europeiska kommissionen. Grunderna för fördelning av stöd regleras dock fortsättningsvis i lagen.

 

Detaljmotivering

 

     Ingressen. Utskottet har gjort vissa språkliga och tekniska ändringar i ingressen för att få den att överensstämma med lagförslaget.

     4 §. Utskottet har erfarit att lagförslaget innehåller en felskrivning. En avbytardag ska innehålla tio timmar, inte åtta som ursprungligen ingår i lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 december 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Camilla Gunell, byråchefen Sölve Högman, ordföranden Birgitta Eriksson-Paulsson från Ålands producentförbund, verkställande direktören Henry Lindström från Ålands producentförbund och verkställande direktören Leif Hagberg från Tomtens mjölk ab,  tillika fullmäktigemedlem vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

    

Reservation

 

Vicetalman Veronica Thörnroos har fogat en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 3 § 1 mom. 4 punkten (uteslutning) landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd, (uteslutning) sådan den lyder i landskapslagen 2015/47,

     ändras lagens 3 § 1 mom. 2 och 3 punkterna (uteslutning), 4 §, 5 §, (uteslutning) 6 § 1 och 2 mom.(uteslutning), varvid 6 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2015/47, samt

     fogas till lagens 3 § ett nytt 2 mom. samt till lagens 6 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

3 §

     (Lika som i lagförslaget).

    

 

4 §

Avbytardagar

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     En avbytardag omfattar tio (uteslutning) timmar vid lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion enligt 1 mom. 1 punkten och fem timmar vid övriga lantbruksföretag enligt 1 mom. 2 punkten.

 

5 - 6 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 25 januari 2018

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

Sekreterare

 

 

 

Sten Eriksson

 

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Vicetalman Veronica Thörnroos

2018-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 6/2017-2018 gällande avbytarlagstiftning  LF 8/2017-2018

 

Motivering

 

Lagförslaget begränsar fortsättningsvis antalet gårdar som får rätt till avbytarservice vilket i sin tur ökar nedläggningen av små och medelstora gårdar. Det finns redan nu en fortgående strukturutveckling mot större gårdar och det finns ingen anledning att skynda på den. Ju färre djurbesättningar som finns desto svårare blir det också att upprätthålla ett öppet landskap.

I Finland är avbytarsystemet en social rättighet och med beaktande av likabehandlingsprincipen så borde våra åländska producenter ha rätt till samma socialskydd. Ytterligare har landskapsregeringen valt att konstruera ett eget system för beräkning av djurenheter istället för att använda motsvarande system som finns i Finland. Det har från branschen framförts farhågor om att systemet inte till alla delar är rättvist då samplet som legat till grund för uträkningarna för vissa kategorier är ytterst begränsat.

                  

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att

 

- avbytarsystemet blir en social rättighet och att arbetet inleds omgående.

- samma djurenhetssystem som används i Finland även används på Åland.

 

 

 

 

Mariehamn den 25 januari 2018

 

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos