Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2014-2015

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Meddelande om framtidens skärgårdstrafiksystem

·       Meddelande nr 6/2013-2014

                                                                                      

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Östra och västra Föglö samt bro över Prästösund. 1

Allmänt 1

Utskottets rekommendationer 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår i meddelandet en rad åtgärder i fråga om skärgårdstrafiksystemet i syfte att möjliggöra nya samverkansmöjligheter mellan kommunerna samt även mellan fasta Åland och skärgården. Trafiken är en överlevnadsfråga för den bofasta befolkningen i skärgården och deras möjligheter att bedriva näringar, men också mycket viktig för personer med fritidsboende i regionen samt för genomfartstrafik och som transportled österut. Fördelarna med förkortade färjepass förväntas leda till en långsiktigt hållbar trafik med större möjlighet till säsongsvariationer, underlätta för arbetspendling och knyta samman landskapets regioner till en tätare helhet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsregeringen konstaterar i meddelandet att det krävs en långsiktig, stabil och tillräcklig servicenivå i skärgårdstrafiken för att det ska kunna vara möjligt att upprätthålla och utveckla fungerande samhällen i skärgården med ett välfungerande näringsliv.  Utskottet delar denna uppfattning och understryker vikten av långsiktighet och stabilitet.

 

Östra och västra Föglö samt bro över Prästösund

 

Allmänt

 

Landskapsregeringens utgångspunkt är att nuvarande servicenivå i skärgårdstrafiken bibehålls om behovet fortsättningsvis är oförändrat, att omstruktureringen fortgår i enlighet med slutrapportens slutsatser samt att arbetet i första hand fokuseras på de delprojekt där den ackumulerade nuvärdeskostnaden i jämförelse med 0-alternativet är lägst:

- investeringar på östra och västra Föglö (bedömd investeringskostnad 27-32 miljoner euro)

- bro över Prästösund (bedömd investeringskostnad 30-41 miljoner euro).

     Landskapsregeringens avsikt är enligt meddelandet att dessa delprojekt nu övergår till nästa programskede där det på projektnivå görs detaljstudier av miljö-, samhälls- och ekonomieffekter för de olika alternativen.

 

Utskottets rekommendationer

 

Utskottet förordar för sin del investeringar i kortrutt på östra och västra Föglö. Utskottet betonar vikten av att de investeringar landskapsregeringen gör inte omöjliggör en kommande fast förbindelse i framtiden.

     I fråga om en bro över Prästösund anser utskottet att olika alternativ kan utredas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 maj 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över meddelandet.

     Utskottet har i ärendet hört projektledaren Ian Bergström, styr. ordf. Jarl Danielsson från Vårdö kommun, rådgivaren Jan Haglund från link.ax, projektledaren Otto Hojar från link.ax, kommunfullmäktige ordf. Jonny Karlström från Brändö kommun, vice styr. ordf. Mikael Lindholm från Vårdö kommun, styr. ordf. Margret Lundberg från Brändö kommun och avdelningschefen Yvonne Österlund.

     Utskottet har därtill förrättat möte i Föglö kommunkansli och där hört kommunfullmäktiges vice ordf. Alfons Boström från Föglö kommun, kom.dir. Christian Dreyer från Kumlinge kommun, styr.ordf. Torbjörn Engman från Kumlinge kommun, kom. dir. Kurt Forsman från Kökar kommun, styr. ordf. Philip Hällund från Kökar kommun och styr. ordf. Torsten Sundblom från Föglö kommun.               

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande nr 6/2013-2014 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 mars 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas slotte