Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea

·       Republikens presidents framställning nr 3/2013-2014

·       Landskapsregeringens yttrande nr 3/2013-2014-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna om sättande i kraft och provisorisk tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan träder i kraft i landskapet Åland till de delar ramavtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det av Republikens presidents framställning framgår att avtalet innehåller bestämmelser om vissa samarbetsområden som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) gäller ärenden som hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. Bestämmelser om sådana ärenden ingår åtminstone i artikel 18 om transport, artikel 19 om sjötransportpolitik, artikel 21 om hälsa, artikel 22 om sysselsättning och sociala frågor, artikel 23 om miljö- och naturresurser, artikel 25 om jordbruk, landsbygdsutveckling och skogsbruk, artikel 26 om hav och fiske, artikel 28 om kultur, information, kommunikation och audiovisuella och andra medier och i artikel 29 om utbildning. Bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet ingår i de ovan nämnda artiklarna 21, 23, 28 och 29. För att dessa bestämmelser i avtalet ska bli gällande även på Åland krävs således att samtycke inhämtas av Ålands lagting. Dessutom ingår det i artikel 19 om sjötransportpolitik bestämmelser som i huvudsak hör till EU:s och rikets behörighet om handelssjöfart samt om etableringsvillkor för skeppsmäklarverksamhet som inte är mindre gynnsamma än de som gäller för partens egna företag. Detta kan anses betyda att Republiken Koreas företag får samma bemötande som företag grundade på EU:s område eller i riket skulle få på Åland. I ramavtalets 52 artikel bestäms också att avtalet ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget och, å andra sidan, på Republiken Koreas territorium. Med andra ord är bestämmelserna i protokoll nummer 2 om Åland som fogats till Finlands anslutningsfördrag till EU tillämpliga. Dessutom bestäms i ramavtalets 19.5 artikel att frågan om skeppsmäklares verksamhet i Europeiska unionen och i Republiken Korea ska vid behov bli föremål för särskilda avtal. Dylika bestämmelser har inkluderats i frihandelsavtalet som ingåtts i oktober 2010 mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan. I frihandelsavtalet har ett uttryckligt undantag gällande Åland upptagits i bindningslistan.

     Landskapsregeringen har avgett yttrande över framställningen vari det framgår att landskapsregeringen den 10 oktober 2013 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet med Korea samt om förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att avtalet innehåller vissa bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen, men att dessa bestämmelser inte tillämpas på Åland eftersom Åland undantagits genom bestämmelserna i protokoll 2 till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). Landskapsregeringen framförde vidare att det i regeringens proposition kunde ingå en mer ingående redogörelse över avtalets inverkan för näringsrätten på Åland.

     Utskottet noterar att landskapsregeringen i sitt yttrande framhåller att ramavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Republiken Koreas territorium och, å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget. I ramavtalet ingår i artikel 19 om sjötransportpolitik ingår bestämmelser om skeppsmäklarverksamhet vilka är oförenliga med de åländska inskränkningarna i rätten att idka näring. Landskapsregeringen konstaterar att med beaktande av att avtalet ska tillämpas i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget om Europeiska unionen, ska dock de undantag för Åland, som stipuleras genom protokoll 2 till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994), automatiskt gälla även för detta avtal i det fall att avtalsbestämmelserna skapar bindande rättigheter eller skyldigheter. Utskottet uppfattar att landskapsregeringen inte anser att avtalet innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Genomförandet av stadgan i landskapet kommer inte att föranleda lagändringar.

     Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 december 2013 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 januari 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte