Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

10 januari 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016

·       Landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat ett förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland för år 2016. I förslaget till tilläggsbudget föreslås bland annat budgettekniska förändringar t.ex. nya moment och ny budgetnumrering, återbetalning av budgeterade inkomster för avräkningsbeloppet år 2015 samt ökade inkomster för apoteksavgifter. 

     I och med tillägget har hittills under år 2016 budgeterats anslag om 357.042.000 euro, innefattande 330.054.000 euro för drift och 26.988.000 euro för investeringar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att tilläggsbudgeten antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Eftersom tilläggsbudgeten innehåller framförallt budgettekniska förändringar har utskottet inte några invändningar utan föreslår att lagtinget antar tilläggsbudgeten i oförändrad lydelse. I utskottets behandling har noterats behov av uppföljning av Åda Ab och landskapets fastighetsverk vilket utskottet har för avsikt att utföra under våren. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 januari 2017 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Mats Perämaa, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom och verkställande direktören för landskapets fastighetsverk Stefan Rumander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, vtm Veronica Thörnroos, Stephan Toivonen och ersättaren Sara Kemetter.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar tilläggsbudgeten i oförändrad lydelse.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 januari 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

Pia Rothberg-Olofsson