Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2017-2018

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-01-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Generellt tillstånd för skyltning

·       Åtgärdsmotion nr 3/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

     Ltl Runar Karlsson föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inför turistsäsongen 2017 ge ett generellt tillstånd att uppföra hänvisnings- och reklamskyltar till försäljningsställen och evenemang utanför landsvägars och byggdevägars vägområden.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas med beaktande av de synpunkter som framkommer i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har konstaterat att det finns ett behov av att synliggöra turist- och övriga serviceföretag på Åland och att skyltningen vid vägarna är en betydelsefull faktor i detta sammanhang. Utskottet vill dock framhålla trafiksäkerhetsaspekterna som är kopplade till skyltningen. Om en fri skyltning skulle tillåtas, vilket motionären föreslår, kan detta innebära omfattande konsekvenser för trafiksäkerheten men också för landskapsbilden. Å andra sidan kan ett alltför strikt regelverk medföra en risk för att företagarna avstår från skyltning, men också att företagarna söker kreativa lösningar som inte är förenliga med regelverkets andemening.

     Utskottet anser att skyltningen till de olika turistföretagen, såväl helårs- som säsongsbaserade företag, är viktig och föreslår att landskapsregeringen låter ta fram en lämplig form av standardiserad skyltning som skulle ge destinationen Åland en tydlig profil. Detta skulle vara en aktiv näringspolitisk åtgärd från landskapsregeringens sida som skulle tillgodose trafiksäkerheten samtidigt som den underlättar för turistföretagarna och deras besökare.

     Med hänvisning till ovanstående synpunkter föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 april 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, avdelningschefen Yvonne Österlund, vägingenjören Björn Ekblom, verkställande direktören Lotta Berner-Sjölund från Visit Åland samt landsbygdsutvecklaren Lena Brenner.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 3/2016-2017

__________________

 

 

Mariehamn den 31 januari 2018

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson