Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner ändras. Förslaget innebär att skattesatserna anpassas så att den totala skattesatsen för samfund fortsättningsvis blir 20 % och för samfällda förmåner 28 %, trots att fördelningen mellan skattetagarna ändras i riket. Genom förslaget införs temporära skattesatser för skatteåren 2015 och 2016 samt permanenta skattesatser från och med skatteåret 2017.

     Landskapsregeringen föreslår också att tillämpningen av de temporära regler som möjliggör höjda avskrivningar för produktiva investeringar förlängs så att de även gäller 2015 och 2016.

     Som en följd av att skattesatsen för samfund ändras föreslås också att kompensationen till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst justeras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade.

 

Utskottets synpunkter

 

Ett av förslagen innebär att en förlängning av möjligheten till höjda avskrivningar för produktiva investeringar som har gjorts i riket även genomförs i landskapet. Detta torde bidra till en positiv effekt på det åländska näringslivets konkurrenskraft.

     Utskottet anser att landskapsregeringens lagförslag innehåller relevanta uppgifter om förslagens verkningar. Utskottet framhåller vikten av en dialog med näringslivet i syfte att i god tid informera näringslivsorganisationerna om landskapets avsikter och lagstiftningsprocesser.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 mars 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen oförändrade.

 

 

 

Mariehamn den 31 mars 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte