Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2001

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-04-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2001

 

Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36 a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet behandlat.

 

Av utskottet år 2001 behandlade avtal

 

Avtal som utskottet godkänt

 

Utskottet godkände den 8 mars 2001 ett tjänstekollektivavtal om höjning av en s.k. omställningspenning. En sådan ersättning betalas ut när en tjänsteman i två- eller flerskiftsarbete med kortare varsel än två dygn måste inträda i arbete i ett arbetsskift som inte har fastställts för honom eller henne i arbetsskiftsförteckningen. Penningen betalas även till den som på motsvarande sätt åtar sig ett beredskaps- eller jourpass. Förmånen betalas främst ut inom Ålands hälso- och sjukvård, men kan även betalas ut inom polisen där skiftesarbete också förekommer. Enligt landskapsstyrelsen uppgår den beräknade merutgiften för avtalet ca 50.000 mk på årsnivå. Enighet om avtalet uppnåddes vid förhandlingar den 14 februari 2001 mellan Ålands landskapsstyrelse och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.

     Utskottet godkände vidare den 8 mars 2001 ett tjänstekollektivavtal om en regleringsmån som är avsedd att användas för gropjusteringar av löneklasser från och med den 1 september 2001. I det ramavtal som ingicks den 28 april 2000 och som gäller för tiden 1.2.2000 - 31.1.2002 reserverades en regleringsmån för det andra avtalsåret, som skulle vara 0,3 procentenheter större än motsvarande reservering i riket, dock högst 1,0 procent av lönesumman. I förhandlingarna om regleringsmånen överenskoms om en kompromisslösning som berör såväl regleringsmånen som kilometerersättningen för användandet av egen bil under tjänsteresor. Regleringsmånen fastställdes till 1,0 procent och kilometerersättningen fastställdes till 225 penni per kilometer. Enighet om det aktuella förhandlingsresultatet uppnåddes den 14 februari 2001 mellan Ålands landskapsstyrelse och Akava-Åland r.f. Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f. och tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.

 

Avtal som utskottet antecknat sig till kännedom

 

Den 10 april 2001 avtalades med Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. om en allmän löneförhöjning och en regleringsmån för den andra avtalsåret i enlighet med ramavtalet från den 20 juni 2000. Den 22 maj 2001 avtalades med Ålands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund, ÅTFC r.f. om förverkligandet av den avtalade regleringsmånen. Regleringsmånen fastställdes till 1 procent av lönesumman för de aktuella tjänstemännen.

     Den 4 oktober avtalades med Akava-Åland r.f. Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. om förverkligande av förhöjningar av lönerna för läkare, tandläkare och veterinärer vid Ålands hälso- och sjukvård. Avtalet var en interimistisk överenskommelse som var avsedd att tillämpas tills motsvarande avtal i riket fanns i svensk version men senast t.o.m den 31 januari 2002. Därefter skulle ett slutligt avtal ingås. Överenskommelsen gällde allmänna löneförhöjningar i enlighet med förhöjningar som avtalats med motsvarande grupper i riket. Parterna avtalade även om regleringsmåner som var och en skulle vara 0,3 procentenheter större än motsvarande justeringsmåner i riket, dock högst 1,0 procentenhet.

     Den 30 november 2001 avtalades, i enlighet med tjänstekollektivavtalet från den 28 april 2000 och avtalet från den 4 oktober 2001, med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, TCÅ r.f. om s.k. gropjusteringar för läkares, tandläkares och veterinärers grundlöner inom Ålands hälso- och sjukvård.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg och ledamoten Anne-Helena Sjöblom samt ersättarna Per-Erik Eriksson och Jörgen Strand deltagit.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för år 2001 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 11 april 2002

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson