Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2007

 

Finansutskottet skall i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland avge en årlig redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

     Utskottet meddelar härmed att landskapsregeringen under 2007 inte har ingått några nya tjänstekollektivavtal som på lagtingets vägnar skall godkännas av finansutskottet.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 23 augusti 2007 avtalades med Finlands skeppsbefälsförbund r.f. och Finlands maskinbefälsförbund r.f. om vissa tillägg till kollektivavtalet som ingicks den 14 april 2005. Avtalet innefattar förhöjning av tabellönerna samt överenskommelser angående lön under sjukdomstid och ersättning för naturaförmåner. Avtalet gäller från den 29 februari 2008.

     Den 14 december 2007 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC r.f. om överföringsvillkor i anställningsförhållandet för tjänstemän som per den 1 januari 2008 överflyttas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2007 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 19 mars 2008

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson