Finansmotion 1/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 1/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Eriksson

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om ändring av allmänna motiveringen under avsnittet ”Landskapsstyrelsens ekonomiska politik”

 

I allmänna motiveringen för budgeten 2000 skrev landskapsstyrelsen följande: Landskapsstyrelsen avser att föreslå ett system enligt vilket samfundsskatten under en övergångsperiod, skatteåren 2000-2003, fördelas enligt företagens hemort, arbetsplatser för flerkommunföretag, skogsavkastning samt kapitalinkomster från utövare av yrke och rörelse samt från jordbrukare, d.v.s. enligt den s.k. modell IV i den av Ålands statistik- och utredningsbyrå utförda utredningen (se ÅSUB Rapport 1999:4). Avsikten är samtidigt att kompensera de kommuner, i  första hand staden, som förlorar i förhållande till den s.k. modell I, enligt vilken avkastningen av samfundsbeskattningen fördelas enligt hemort och arbetsplatser för flerkommunföretag samt vari skogsskatteinkomstandelen beaktas, d.v.s. riksmodellen. Kompensationen kan uppskattas uppgå till storleksordningen 5 miljoner mark”.

     Lagtingets finansutskott uttalade sig positivt över landskapsstyrelsens förslag och lagtinget antog enhälligt dessa skrivningar.

     Landskapsstyrelsen har inte verkställt lagtingets beslut i detta ärende under år 2000.

     Fördelningen av samfundsskatten mellan kommunerna enligt nu tillämpade grunder är orättvis och många kommuner kräver en ändring så att ett rättvisare fördelningssystem skapas.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att allmänna motiveringen i förslaget till budget för 2001 ändras enligt följande:

 

På sidan 5 sista stycket andra meningen som börjar Med beaktande av den osäkerhet … utgår och ersätts med följande:

     Landskapsstyrelsen kommer under budgetåret 2001 att utarbeta och förlägga lagtinget ett förslag till ny fördelning av samfundsskatten mellan kommunerna.

 

 

Mariehamn den 20 november 2000


 

 

 

Sune Eriksson

Lotta Wickström-Johansson

 

Raija Liisa Eklöw

Hasse Svensson

 

Sune Mattsson

Leo Sjöstrand

 

Viveka Eriksson

Ritva Sarin Grufberg