Finansmotion 1/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 1/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.30

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

 

 

Åland har för närvarande en stor grupp ungdomar med missbrukarproblem med i akut behov av rehabilitering.

     Många av dem har ett så långt missbruk bakom sig att det måste anses orealistiskt att de själva klarar sig ur detta. Allt fler av dem söker sig frivilligt till vård. Men det finns också många som trots att de inser att de tappat kontrollen över sina liv ännu inte sökt vård. Från samhällets sida är därför en omgående och intensiv insats nödvändig och angelägen för att spara liv, hälsa och pengar.

 

Insatsen kan förslagsvis genomföras som ett treårigt projekt: Vågenprojektet, där alla missbrukare får en chans, tillsammans eller ensamma, att lyfta sig ur sitt missbruk.

     Hälften av resurserna föreslås satsas första året, med en successiv minskning till 30 % andra året och 20 % det tredje och avslutande året.

Vågenprojektet skall inte ses som ett nytt inslag i vårdkedjan utan en kraftig förstärkning av de befintliga och planerade åtgärderna.

 

För genomförande av Vågenprojektet bör, med hjälp av konsulter som har kapacitet och adekvat kunskap, tillsättas ett team av kompetent personal bestående av dels missbrukarvårdens befintliga personal, dels projektanställd personal. Det skall läggas stor vikt vid att vårdkedjans svaga länkar beaktas. 

 

Hela projektet bör finansieras och organiseras direkt under social- och miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering.

     Vågenprojektet bör också omfatta resurspersoner, s.k. lotsar så att varje missbrukare som avgiftas, och alla andra i missbruksrehabilitering som har behov av hjälp, får tillgång till en lots, som leder dem rätt genom byråkratin, hjälper till med att få svar på till synes obegripliga åtgärder, återupprättar förtroenden, och ser till att den sköra tråd som håller klienten kvar i nykterhet inte brister.

     Landskapsregeringen måste ta ansvar för den här verksamheten och snabbt utbilda lotsar. Det finns många människor som frivilligt eller mot en ringa ersättning ställer upp som stöd till dem som är beredda att sluta missbruka.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att ett nytt moment införs under kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter och att ett anslag om 1 000 000 euro upptas under momentet för missbrukarvårdsåtgärder inom landskapet och för vård på behandlingshem samt för utbildning av resurspersoner till stöd för missbrukare i vårdkedjan.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sune Eriksson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren